Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku výslovně souhlasí podle § 12 odst. 1 ve spojení s § 58 a podle § 46 a následujících autorského zákona (č. 121/2001 Sb., v platném znění) s těmito všeobecnými obchdodními podmínkami (dále jen: „VOP“). Jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací www.diplomky.net.
 2. Zhotovitelem je Ing. Martin Pondělíček, sídlem Milešovská 2137/12, 13000 Praha - Vinohrady, IČ: 74714147 (dále jen: „zhotovitel“).
 3. Není-li ve smlouvě výslovně určeno jinak, jedná se vždy o smlouvu o dílo, ve smyslu par. 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Od těchto VOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami.
 5. VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.
 6. VOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.)

Objednávka

 1. Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je elektronická objednávka, prostřednictvím webové prezentace www.diplomky.net (dále jen: „web“), a to prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře.
 2. Objednávku lze také pořídit elektronickou poštou, telefonicky či jinou formou a jejím následným zanesením do zhotovitelova systému.
 3. Pokud údaje, uvedené objednatelem v elektronickém formuláři, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si zhotovitel právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.
 4. Řádnou objednávku potvrdí zhotovitel elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu vyhotovení díla, celkové ceny díla, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů.

Zhotovení díla

 1. Zhotovitel se zavazuje ke zpracovnání díla s řádnou odbornou péčí tak, aby byly co nejlépe splněny požadované parametry objednávky.
 2. U děl v předpokládaném rozsahu do deseti normostran(1-10stran) (dále jen: „strana“) textu je po potvrzení objednávky objednatel povinen dle zaslaných pokynů uhradit cenu díla. Po řádné úhradě ceny díla je dílo vypracováno a po zhotovení dodáno objednateli.
 3. U děl v předpokládaném rozsahu nad deset stran textu je po potvrzení objednávky objednatel vyzván dle zaslaných pokynů k zaplacení zálohy na dílo ve výši alespoň 40% z celkové ceny díla. Po řádné úhradě zálohy na dílo je objednateli zaslána 1.část práce v dohodnutém rozsahu, maximálně však 50% celkového předpokládaného počtu stran díla. Následně objednatel schválí formu, styl a další parametry textu a po schválení zhotovitel vypracuje dílo. Po zhotovení díla zašle zhotovitel objednateli výzvu k úhradě doplatku celkové ceny díla. Po řádném úhrazení zbylé částky za práci je dílo dodáno objednateli v kompletním požadovaném znění.

Dodání díla

 1. Dílo je zasláno v elektronické podobě na emailovou adresu, uvedenou v objednávkovém formuláři.
 2. Dílo je dodáno výhradně v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (*.DOC) nebo Adobe Acrobat (*.PDF).
 3. Na výslovnou žádost objednatele může zhotovitel dodat dílo v jiném formátu souboru (*.RTF, *.TXT, apod.), v takovém případě však dodavatel neručí za celistvost díle zejména v oblasti grafického zobrazení (stránkování, zalomení, apod.) a vnitřního logického propojení (číslování, odkazy, apod.), z důvodu konverzních ztrát.
 4. Objednatel je povinen dodržovat termíny splatnosti. V opačném případě bude použito první, druhé a třetí upomínky k platbě a následně další prostředků.

Reklamace a záruka

 1. Vzhledem k povaze díla není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla objednateli.
 2. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou či rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo dílo řádně dodáno.
 3. Objednatel je v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je dílo nevyhovující či nedostatečné a v čem nesplňuje požadavky zadání uvedené v objednávce.
 4. Do sedmi dní ode dne řádné reklamace je zhotovitel povinen objednateli sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv.
 5. V případě že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit.
 6. Proti neuznání reklamace se objednatel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
 7. Pokud zhotovitel z části, nebo zcela reklamaci uzná, je povinen v náhradním přiměřeném termínu přepracovat dílo tak, aby odpovídalo původním požadavkům objednatele.

Ceny

 1. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné, uvedené však bez daně z přidané hodnoty.
 2. Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou ceny za jednu normostranu tzv. za stranu textu písmem Times New Roman či Arial, velikostí písma 12 a řádkováním 1,5.
 3. Pokud objednatel nenalezne v ceníku příslušný typ díla, které poptává, bude cena sjednána individuálně vzhledem k charakteru díla.
 4. Individuální cena může být také sjednána vždy pokud je práce v jiném než českém jazyce, nebo neodpovídá standardnímu formátu zpracování uvedeného v odstavci dvě tohoto článku.

Platební podmínky

 1. Cenu za dílo uhrazuje objednatel výhradně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
 2. Objednatel je povinen uhradit cenu řádně a včas. Pro případ prodlení, sjednává se mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla (celkové ceny, zálohy nebo doplatku).
 3. Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

Vyšší moc

 1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
 2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.
 3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.
 2. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat, stejně jako je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak ve vztahu k autorskému dílu.
 3. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto VOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.
 4. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.
 5. Všechny spory, které vzniknou z těchto VOP nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se strany před vyslovením souhlasu těchto VOP seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle těchto pravidel platných v době zahájení rozhodčího řízení bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se výslovně dohodly, že ústního jednání a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zhotovitell si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, změnu kterékoliv z výše zmíněných odstavců respektive článků, a to i bez předchozího upozornění. Změny v VOP jsou účinné vůči objednateli dnem jejich vyhlášení, a to i vůči objednateli, který si dílo objednal před počátkem účinnosti nových/změněných VOP.

V Praze dne 1.1.2010

Portál diplomky.net