Jak napsat výpověď?

Výpověď je jeden z více možných způsobů ukončení pracovního poměru či jiného kontraktu. Výpověď může za různých okolností podat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Výpověď musí být podána písemně, proto čtete dále a dozvíte se, jak napsat výpověď tak, aby byla bezchybná jak po stránce formální, tak obsahové.

Pokud si nejste při psaní výpovědi dostatečně sebejistí, neváhejte se obrátit na zkušený tým profesionálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net, kteří otázku, jak napsat výpověď vyřeší za Vás! Jediné, co se od Vás žádá, jsou požadavky Vaší výpovědi – zbytek za Vás obstarají ostřílení tvůrci textů administrativního charakteru všeho druhu!

Jak napsat výpověď z pracovního poměru?

Výpověď z pracovního poměru musí obsahovat adresáta (tedy název společnosti, kde jste pracovali), datum, kdy výpověď podáváte, termín, k němuž pracovní poměr končí (tedy po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty), Vaše pracovní zařazení a vlastnoruční podpis.

Pokud jde o uvedení důvodu – výpověď ze strany zaměstnance důvod obsahovat nemusí. Pro výpověď ze strany zaměstnavatele platí to samé pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky přesně definované zákonem (hrubé porušení pracovní kázně apod.).

Jak napsat výpověď dohodou?

O výpovědi dohodou hovoříme tehdy, dojde-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke shodě na podmínkách ukončení pracovního poměru. Uzavření takovéhoto kompromisu je zřejmě nejpohodlnější alternativou rozvázání pracovního poměru vůbec. Při psaní výpovědi dohodou je nutné zdůraznit především souhlas obou stran s uvedenými podmínkami (jinak se může stát, že zaměstnavatel Vaši výpověď nepřijme, protože prohlásí, že s uvedenými podmínkami nesouhlasí). Ve Vaší výpovědi dohodou by tak zcela jistě měla figurovat formulace podobného typu: „Žádám o ukončení pracovního poměru dohodu do 2 týdnů od převzetí tohoto dopisu (...)“

Jak napsat výpověď formulář

V současné době lze na internetu najít řadu programů uzpůsobených právě k psaní výpovědí. My Vám nabízíme univerzální vzor jak napsat výpověď a také odkaz na jeden program na psaní výpovědí:

Jak napsat výpověď vzor

Výpověď z pracovního poměru

(Výpověď daná zaměstnancem)

Firma s.r.o.

Ulice č.p.
Město - PSČ

Věc: Výpověď z pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy pracuji u Vaší společnosti ode dne 8.7.2008 jako vedoucí obchodního oddělení. Tímto podávám dle zákoníku práce výpověď z pracovního poměru. Můj pracovní poměr končí uplynutím dvouměsíční doby - ke dni 31.9.2012.

V Praze dne 28.6.2012

Jaromír Donosil, trvale bytem ………. , RČ: ………. (zaměstnanec)

----------------
Jaromír Donosil
Výpověď byla doručena společnosti ………. 28.6.2012.

Výpověď formulář

Jak napsat výpověď internetové společnosti?

Chcete-li napsat výpověď internetové společnosti, doporučujeme napřed prostudovat obchodní podmínky, protože některé typy smluv není možné vypovědět okamžitě. Ve většině případů však postačí uvést, k jakému datu smlouvu vypovídáte a jaký produkt jste vlastně u firmy měli objednaný (typ a rychlost připojení).
Výpovědi u jednotlivých společností se nicméně mohou různit v detailech, jako je např. délka výpovědní lhůty, doba trvání smlouvy (pokud je uzavřena na dobu určitou, může stát, že ji nelze zrušit před jejím vypršením).

Jak napsat výpověď nájemní smlouvy?

Podle českého právního řádu je možné, aby nájemce vypověděl nájemní smlouvu za jakýchkoli podmínek (tudíž to v ní nemusí být výslovně definované). I tato výpověď však musí být podána písemnou formou, musí obsahovat jméno nájemníka, jméno pronajímatele a zejména lhůtu, kdy má nájem skončit. Bez tohoto údaje je smlouva neplatná. Výpovědní lhůta dále nesmí být kratší než tři měsíce, musí končit s koncem kalendářního měsíce.
I v tomto případě je velice vhodné seznámit se blíže s podmínkami nájemní smlouvy, protože může přinést některé komplikace, a to zejména v podobě potenciálního prodloužení výpovědní lhůty nad tři měsíce.

Jak napsat výpověď smlouvy?

Píšete-li výpověď smlouvy, určitě nesmíte zapomenout specifikovat obě smluvní strany (může jít o osoby fyzické i právnické), dále uvést přesné datum a nejlépe i místo uzavření smlouvy, předmět smlouvy (zprostředkování služby, obchod, vykonání práce …). Samozřejmě i v tomto případě platí, že každá smlouva se může lišit v detailech, ale i zásadních informacích (někdy lze od smlouvy odstoupit teprve po uplynutí určité lhůty, někdy zase odstoupení od smlouvy musí být nahrazeno finanční kompenzací apod.). Pokud si nejste jisti, zda můžete podat výpověď smlouvy bezplatně, doporučujeme poradit se v některé y četných právnických poraden. lustzone.ch

Jak si mohu výpověď objednat?

Nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku výpovědi jakéhokoli druhu jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .