Ročníková práce

Nezáleží na tom, zda jste studenty střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, vaším úkolem zpravidla bývá zpracovat v rámci jednoho ročníku, resp. dvou po sobě jdoucích semestrů v některém předmětu ročníkovou práci. Její vypracování vás připravuje na pozdější vypracovávání absolventské práce, bakalářské práce nebo diplomové práce, přičemž kvalitně vypracovaná ročníková práce může být podkladem a součástí některé další práce. Ne vždy ale víte, jak ročníkovou práci zpracovat.
Pokud si kladete alespoň některé z následujících otázek a nevíte si sami rady, jste tu správně, neboť s odpověďmi na vaše otázky vám můžeme pomoci, stačí kliknout ZDE a domluvit se s našimi profesionály:

 • Jak zpracovat téma ročníkové práce, které vám nevyhovuje?
 • Jak ročníkovou práci správně napsat, dá se někde najít vzor?
 • Jaká má být struktura, metodologie a formální úprava ročníkové práce?
 • Jak správně citovat?
 • Jak zpracovat praktickou část ročníkové práce?
 • Jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat?
 • Jak nevytvořit plagiát?
 • Jak stihnout zpracovat ročníkovou práci, pokud se zároveň chystáte na zkoušky, pracujete, staráte se o rodinu?
 • Jak si připravit podklady a anotaci ročníkové práce?

Na některé otázky naleznete odpovědi níže v textu, popř. je možné kontaktovat naše odborníky, a objednat si např. podklady pro ročníkovou práci právě teď a právě ZDE!

Co to je ročníková práce

Ročníková práce bývá text, který svým rozsahem spadá mezi semestrální a bakalářskou, resp. diplomovou práci. Ročníkovou práci student vypracovává sám nebo ve skupině, ve které jsou jednotliví studenti rovnocennými partnery. Vedoucím práce je zpravidla ten vyučující, který ročníkovou práci v daném předmětu zadal.
Ročníková práce se nemusí vázat k hlavnímu oboru, který studujete, ale může být požadavkem pro splnění některého předmětu. Je tedy možné psát ročníkovou práci z humanitních (dějepis, hudba, literatura, pedagogika, sociologie…), přírodovědných (biologie, genetika, lékařské předměty…) i technických oborů (fyzika, chemie, statistika, ale i matematika apod.).
Vypracováním ročníkové práce jsou studenti nuceni procvičovat dovednosti při tvorbě odborných textů, své znalosti z oboru, resp. předmětu, který studují, a v neposlední řadě i komunikaci s vedoucím práce při vlastní tvorbě textu.
Zpracování ročníkové práce je zpravidla nutnou podmínkou pro ukončení studijního ročníku na řadě středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Ročníková práce rozsah

Rozsah ročníkové práce záleží na předmětu, tématu a zvyklostech dané střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Obecně je ale možné říci, že rozsah ročníkové práce je větší než semestrální práce nebo referátu, ale zároveň je menší než rozsah závěrečné práce na VOŠ, bakalářské práce, diplomové práce nebo disertační práce.

Obsah ročníkové práce, formální úprava, struktura ročníkové práce

Jedním z úkolů, které musí student při psaní ročníkové práce zvládnout, je vhodně sestavit strukturu a obsah ročníkové práce. Konkrétní obsah ročníkové práce záleží na tématu práce a na zvyklostech dané školy, resp. vyučujícího.
Student by měl používat ve srozumitelné formě odborný jazyk, měl by se naučit správným citacím a práci s odbornou literaturou.
Některé školy vyžadují ročníkovou práci svázanou v pevných deskách nebo alespoň v kroužkové vazbě s danými formálními náležitostmi, jako je titulní strana apod.
Vzhledem k tomu, že ročníková práce má být přípravou na psaní závěrečných prací na VOŠ a VŠ, je i struktura práce obdobná jako u těchto prací:

 1. teoretická ročníková práce – obsahuje anotaci, úvod, teoretickou část, závěr a seznam zdrojů
 2. praktická ročníková práce – obsahuje anotaci, úvod, teoretickou část, praktickou část (aplikace poznatků na konkrétní problém), závěr obsahující také interpretace výsledků a závěry z nich odvozené a seznam zdrojů

Postup psaní ročníkové práce

Postup psaní ročníkové práce v zásadě koresponduje s tím, jak se píší ostatní práce. Nejprve je třeba zvolit téma práce, to následně zpracovávat a konzultovat postup s vedoucím práce nebo s některým odborníkem (jímž může být i náš konzultant). Hotovou práci je zpravidla potřeba nechat svázat, aby bylo možné ji odevzdat. Některé školy následně vyžadují ústní obhajobu práce.

Volba tématu ročníkové práce

Téma ročníkové práce si student zvolí z témat nabízených vyučujícím nebo mu navrhne a nechá si schválit téma vlastní. Témata ročníkových prací jsou vybírána tak, aby se student dozvěděl v daném oboru více, než stanoví učební osnovy.

Odevzdání ročníkové práce

Ročníkovou práci student odevzdává zpravidla po dvou semestrech, resp. pololetích, nemusí však vždy jít o stejný ročník, ale vždy jde o dva semestry, resp. pololetí, která na sebe bezprostředně navazují. Ročníkovou práci je zpravidla nutné odevzdávat jak v papírové formě (svázanou v pevné vazbě), tak v elektronické podobě. Konkrétní požadavky na zpracování a odevzdávání ročníkové práce si stanoví každá škola dle svých zvyklostí.

Obhajoba ročníkové práce

Na některých školách je nutné kromě odevzdání ročníkové práce absolvovat i její obhajobu, která může vypadat obdobně jako obhajoba bakalářské nebo diplomové práce. Student stručně představí svou práci a zodpoví otázky, které od vedoucího práce dostane.

Naši spolupracovníci jsou odborníky v mnoha oborech, proto jsou schopni vám pomoci připravit podklady právě pro tu vaši ročníkovou práci.

Pro objednání podkladů k ročníkové práci stačí kliknout ZDE!