Rigorózní práce

Rigorózní práce je odborná studie většího rozsahu, jejímž vypracováním a následnou obhajobou získá vysokoškolský student jeden z tzv. malých doktorátů (například ThLic., ThDr., JUDr., PhDr nebo RNDr.). Od bakalářské či diplomové práce by se měla rigorózní práce odlišovat jak právě rozsahem, tak vyšší mírou odbornosti a vědeckosti.
Pokud Vás zajímá, jak napsat rigorózní práci, nebo pokud na internetu marně sháníte optimální vzor rigorózní práce, server Diplomky.net si dovoluje nabídnout Vám článek obsahující všechny důležité informace! Čtěte dál a dozvíte se nejen, jak má vypadat vzor rigorózní práce, ale také co nesmí chybět v osnově rigorózní práce a jak správně koncipovat její jednotlivé části. V případě, že budete mít zájem objednat si podklady k rigorózní práci u serveru Diplomky.net, dozvíte se na konci článku vše podstatné. Vy dodáte zadání, my obratem zašleme perfektně zpracovanou rigorózní práci bez pravopisných chyb a se všemi potřebnými náležitostmi!

Jak napsat rigorózní práci

Pro psaní rigorózní práce samozřejmě platí tatáž formální a stylistická pravidla jako pro tvorbu jakéhokoliv jiného odborného textu. Pamatujte, že dojem, jakým bude Vaše rigorózní práce na hodnotitele působit, bude určován nejen faktickou správností prezentovaných poznatků, nýbrž také Vašimi vyjadřovacími schopnostmi, obratností při formulacích a celkovou stylistickou úrovní. Náležité používání zaběhnuté vědecké terminologie se považuje za samozřejmost stejně jako gramatická správnost a absence typografických chyb. Pokud si nejste svým pravopisem zcela jisti, neváhejte se obrátit o pomoc například zde.
Za zmínku také stojí problematika odkazování se na použitou literaturu, tedy uvádění bibliografických údajů v odpovídajícím tvaru. Ačkoliv se předpokládá, že pisatel rigorózní práce už má ze svého předchozího studia dostatek zkušeností se zásadami citační etiky, doporučujeme nepodcenit tuto část rigorózní práce a řídit se citačními normami dané fakulty. Není snad ani třeba dodávat, že případné nesrovnalosti v uvádění bibliografických údajů mohou v krajním případě vést hodnotitele k označení příslušných pasáží za plagiát.

Rigorózní práce osnova

Osnova rigorózní práce se samozřejmě může lišit v detailech vzhledem k požadavkům fakulty, na níž budete rigorózní práci odevzdávat. Celkově vzato však existují body, jež musí obsahovat každá rigorózní práce.
Závaznou součástí jakékoliv vysokoškolské práce obecně je titulní list, jenž obsahuje název školy, název práce, jméno autora i školitele a rok vypracování. Dále by se mělo objevit poděkování (například školiteli, rodině, přátelům apod.) a čestné prohlášení (v něm autor prohlašuje, že svou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce a za použití uvedené literatury a pramenů). U čestného prohlášení nesmí chybět datum, místo a vlastnoruční podpis autora. The drug Winstrol is also known in the sports world under the names Strombafort or Stanozolol. At the same time, Winstrol (Winstrol) is still a more common name and it is a classic injectable anabolic steroid, which is based on the active ingredient Stanozolol. This drug was originally developed to increase muscle mass in horses, but today, Winstrol has received Food and Drug Administration approval for human use and is widely used by professional athletes of various categories. Visit source website . Dále může, ale nemusí následovat anotace rigorózní práce. Jedná se o odstavec, v němž jsou zhuštěny nejpodstatnější údaje o práci, tedy téma, metodika a cíle. Za anotací bývá tradičně umístěn obsah, který je samozřejmě strukturován dle zásad desetinného členění. Za něj je pak možno umístit seznam příloh či obrázků, jsou-li součástí textu.
Poté již následuje vlastní stať, tedy samotná rigorózní práce. Její rozsah se může lišit, ale zpravidla se pohybuje někde mezi 100 až 150 stranami formátu A4. Tato část samozřejmě začíná úvodem (v němž má autor prostor pro vysvětlení své motivace k vypracování práce na dané téma, předsevzatou metodiku apod.) a končí závěrem (sumarizace výsledků práce, jejich diskuze v kontextu současného vědeckého diskurzu, …). Poté mohou text ještě doplnit již zmíněné přílohy či obrázky, má-li jejich začlenění do práce smysl.

Rigorózní práce vzor

Dovolujeme si předložit Vám pro inspiraci několik výtečně zpracovaných vzorů rigorózní práce ze tří významných českých univerzit:

Rigorózní práce vzor MUNI

Jak si objednat podklady pro rigorózní práci?

Máte i poté, co jste si přečetli náš článek na téma rigorózní práce dojem, že na tento odborný útvar sami nestačíte? Nemáte čas shromažďovat tuny vědeckých publikací a probírat se obrovským množství sekundární literatury? Potřebujete asistenci při formální úpravě citací? Chtěli byste si objednat podklady pro specifickou část své rigorózní práce?
Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro rigorózní práci! Budeme od Vás potřebovat pouze přesné zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s rigorózní prací na jakékoliv téma.
Nahlédněte tedy do našeho ceník a v případě, že jste pro objednávku podkladů k rigorózní práci pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

 • Osobní a individuální přístup, který jinde nenajdete
 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • K dispozici je Vám téměř 100 zkušených a vysokoškolsky vzdělaných pisatelů
 • Neznáme žádné hranice, od referátu přes seminárku až po disertační práci
 • Možnost urgentního zpracování do 24h od zadání
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Citace dle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Služba práce na míru garantuje ochranu osobních údajů
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy zdarma
 • Množstevní slevy při objednání většího počtu stran
 • Při objednání většího počtu textů, možnost zpracovaní jednoho díla zcela zdarma
 • Naše služba práce na míru umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou práci
 • Možnost komunikace se zpracovatelema a flexibilní úpravy požadavků
 • Gramatická s stylistická korektura zdarma ke každému textu
 • Akční ceny, transparentní ceník a žádné skryté přirážky