Referáty

Referát je útvar odborného funkčního stylu, jehož obsahem je vědecké pojednání o zadané či zvolené problematice, přičemž jeho prezentace může proběhnout jak ústní, tak písemnou formou. S referátem se žáci a studenti mohou setkat prakticky na jakékoliv škole (od základní po vysokou) a s ohledem na to se samozřejmě budou různit i požadavky a hodnotící kritéria daného referátu. Nicméně každý referát, ať už se týká jakéhokoliv předmětu, by měl jasně, srozumitelně a přehledně informovat o svém tématu. Vyučující po Vás tedy může chtít mimo jiné referát o knize, referát z dějepisu, referát z angličtiny, českého jazyka či chemie.
Vypracovat formálně bezchybný, nápaditý a fakticky správný referát je úkol velmi obtížný, a těm z vás, kteří si na něj netroufají, nabízí svou pomoc server Diplomky.net. Vypracujeme pro Vás podklady pro veškeré druhy referátů, lhostejno do jakého předmětu. Náš ostřílený tým spolehlivých a tvůrčích pisatelů si poradí s jakýmkoliv zadáním a rychle a profesionálně Vám vyhotoví podklady pro Váš referát! Čtěte dál a dozvíte se nejen jak napsat referát, ale také jak si ho případně u Diplomky.net objednat!

Referát forma a obsah

Při psaní referátu je třeba dbát jak na formální úpravu a strukturu, tak na faktickou správnost a samotný obsah. Je samozřejmé, že konkrétní realizace těchto dvou požadavků se může výraznit lišit v závislosti na tématu daného referátu, nicméně existuje několik pravidel, která platí obecně.
Před samotným psaním referátu je dobré připravit si osnovu v bodech, podle nichž se Váš referát bude následně odvíjet. Tímto krokem si ušetříte hodně času a také přispějete k jasnější struktuře svého referátu. Text čleňte logicky a přehledně, každý bod osnovy by měl odpovídat jedné komplexnější myšlence, přičemž jednotlivé odstavce by měly být přibližně vyvážené co do rozsahu.
Pokud jde o obsah Vašeho referátu, snažte se v úvodu zmínit spíše obecné informace o prezentované tématice a postupně přikročte ke konkrétnějším údajům. Snažte se své myšlenky formulovat jednoduše a srozumitelně. Za nezpochybnitelnou radu platí, že pokud se ve Vašem referátu vyskytují cizí slova či odborné termíny, musíte být schopni každý z nich vysvětlit. Pamatujte si, že ve Vašem referátu nesmí být jediné slovo, jemuž byste vy sami nerozuměli!

Referáty o knize

Píšete-li referát o knize, doporučuje se začít méně či více stručným přehledem o autorovi díla, dále zařadit prezentovanou knihu do kontextu literárních dějin, respektive zmínit dobovou recepci (přijetí) díla.
Pozornost dále věnujte rozboru děje knihy (záleží na zadání vyučujícího, jak podrobní máte být). Pokud se jedná o knihu obsáhlou, zaměříte se patrně pouze na události klíčové pro zápletku, pokud referujte například o novele či povídce, měli byste o ději pravděpodobně pojednat podrobněji.
Těžiště referátu o knize však spočívá především v části zpracovávající myšlenky díla. V tomto oddíle se klade důraz zejména na kritické myšlení a analytické schopnosti referujícího. V ideálním případě byste měli prokázat, že jste schopni číst literární díla samostatně a kompetentně. V této části se můžete zmínit o symbolice knihy, případných autobiografických prvcích, rysech typických pro daný literární směr, politických či filosofických narážkách a zkrátka o celkovém mravním poselství knihy.

Referáty český jazyk

Referáty z českého jazyka mohou být v zásadě dvojího druhu: buď z oblasti literatury (tematicky hraničí s referáty o knize), nebo z oblasti gramatiky.
V případě referátu z českého jazyka z literární oblasti se může jednat o referát na literární směr (například realismus, romantismus apod.), literární uskupení či generaci autorů (například prokletí básnící, „lost generation“ v americké literatuře, …) nebo na konkrétní literární dílo (viz. referát o knize). Při psaní referátu z českého jazyka je třeba dbát i na stylistickou stránku Vámi prezentovaného textu, neboť i ta bude součástí hodnocení.
Referáty týkající se oblasti gramatiky jsou na českých školách poměrně vzácné, nicméně setkat se s nimi občas můžete. Vyučující Vás tedy může požádat mimo jiné o vypracování referátu k nějakému komplexnějšímu gramatickému jevu. I zde platí stejná pravidla jako u ostatních referátu z českého jazyka.

Referáty angličtina

Při psaní referátu z angličtiny je třeba více než kdekoliv jinde dbát na jazykovou a gramatickou správnost. Psát odborné texty v cizím jazyce není vůbec snadné, a pokud se na referát z angličtiny sami necítíte, neváhejte se obrátit s žádostí o pomoc na někoho zkušenějšího, nebo využijte našich překladatelských služeb zde.
Pokud svůj referát z angličtiny budete přednášet ústně, ujistěte se, že jste se předem seznámili s výslovností problematických či méně frekventovaných výrazů. I v tomto případě platí, že byste měli být schopni rozumět a správně vyslovovat jakékoliv slovo ve vašem referátu, čímž zabráníte zbytečným nepříjemnostem vzniklým eventuálními dotazy vyučujícího.

Referáty dějepis

Referát z dějepisu zahrnuje především samostatnou a kompetentní práci s odbornou literaturou. Referáty z dějepisu mívají jen zřídkakdy praktickou povahu, tj. práci založenou na originálním výzkumu (to se týká spíše seminární práce, viz odkaz zde).
Vyučující bude tedy od Vašeho referátu očekávat především pečlivé a systematické utřídění informací, které již byly o dané problematice zjištěny. Neočekává se, že byste Vy sami mohli svým referátem přispět k nějakému novému objevu na poli historického bádání, proto naprosto postačí, pokud projdete dostatečné množství sekundárních zdrojů a kompilační metodou vyberete ty nejspolehlivější informace.

Referáty zeměpis

Referát ze zeměpisu se může vzhledem k tematické rozrůzněnosti samotného předmětu výrazně lišit ve své náplni. Vyučující Vás může požádat o vypracování referátu na téma související s meteorologií, ale stejně tak na téma související se socioekonomickou charakteristikou vybraného státu či demografií. Podobně jako u referátu z dějepisu i zde platí totožná pravidla pro práci s odbornou literaturou a jinými sekundárními zdroji (například statistika apod.).

Jak si objednat podklady pro referáty?

Máte i po přečtení našeho článku na téma referáty dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro svůj referát! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s referátem na jakékoliv téma.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k referátu pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

  • Rychlé a originální zpracování na míru
  • Ochrana proti plagiátorství
  • Diskrétnost
  • Možnost konzultace se zpracovatelem
  • Transparentní ceník a žádné skryté přirážky
  • Akční ceny
  • Zákaznický servis 7 dní v týdnu