Disertační práce

Disertační práce je rozsáhlý a po odborné stránce nejnáročnější útvar, jehož vypracováním studující uzavírá své doktorské studium. Pisatel v ní prokazuje především schopnost samostatné vědecké práce, originálního vědeckého výzkumu a perfektní orientace ve svém oboru. Oproti bakalářské či diplomové práci se u disertační práce ještě více zdůrazňuje požadavek originálnosti prezentovaných poznatků či teorií. Po úspěšné obhajobě disertační práce získá její pisatel nárok na titul Ph.D. či Th.D., jenž se uvádí za jménem.
Pokud na internetu marně hledáte jasná a stručná základní pravidla pro psaní disertační práce, server Diplomky.net si dovoluje nabídnout Vám článek právě o tomto tématu. Dozvíte se důležité informace o tezi disertační práce, struktuře disertační práce či obhajobě disertační práce. V případě, že se rozhodnete objednat si podklady pro svou disertační práci právě u nás, obdržíte také informace, jak tak snadno a rychle učinit.

Projekt disertační práce

Projekt disertační práce je dokument kratšího rozsahu (několik stran A4), v němž doktorand podává základní informace o své zamýšlené disertační práci. Kromě formálních náležitostí (jméno uchazeče a školitele, téma práce, studijní obor apod.) musí projekt disertační práce obsahovat také předběžný rozvrh struktury disertační práce. Jedná se v podstatě o stručně komentovanou osnovu disertační práce. Uchazeč by měl uvést jak elementární charakteristiku zvoleného tématu, tak základní směr a orientaci svého výzkumu, metodiku, předpokládané cíle výzkumu a základní literaturu.
Je samozřejmé, že projekt disertační práce není vhodné podcenit, protože právě na jeho základě se bude rozhodovat o schválení či zamítnutí námětu na disertační práci.

Teze disertační práce

Teze disertační práce je od doktorandů vyžadována v pozdější fázi psaní disertační práce. Oproti projektu disertační práce by teze měla jít víc do hloubky a podat podrobnější a konkrétnější informace o směru, jímž by se disertační práce měla ubírat. Důraz je kladen na obsahovou a argumentační stránku práce, autor by se měl více rozepsat o jednotlivých důležitých bodech, případně vysvětlit některé odborné pojmy apod.
Teze disertační práce nemusí být členěna přísně systematicky (např. podle desetinného členění), měla by ovšem být myšlenkově i formálně koherentní. Dále v ní není třeba uvádět odkazy na literaturu přesně podle citační normy, nýbrž dle citačních zkratek zavedených autorem. Rozsah teze disertační práce by se měl pohybovat někde mezi 10-20 stranami formátu A4.

Struktura disertační práce

Strukturu disertační práce nelze takto „od stolu“ stanovit závazně pro všechny obory a pro všechny školy, proto se v tomto odstavci omezíme spíše na obecně platné principy strukturování vědeckého textu.  Konkrétní směrnice může student obdržet výhradně na své domovské fakultě, a i tam se lze setkat s rozdíly mezi jednotlivými studijními obory.
Každá disertační práce musí začínat titulním listem, jenž obsahuje název školy, název práce, jméno autora i školitele a rok vypracování. Dále následuje poděkování (například školiteli, rodině, přátelům apod.) a čestné prohlášení (v něm autor prohlašuje, že svou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce a za použití uvedené literatury a pramenů). U čestného prohlášení nesmí chybět datum, místo a vlastnoruční podpis autora. Dále přichází abstrakt spolu s klíčovými slovy, a to jak v češtině, tak v angličtině. Abstrakt je odstavec, v němž jsou zhuštěny nejzákladnější údaje o práci, tedy téma, metodika a cíle. Za abstraktem bývá tradičně umístěn obsah, který již samozřejmě dodržuje zásady desetinného členění. Za něj je pak možno umístit seznam příloh či obrázků, jsou-li v textu nějaké.
Poté již následuje vlastní stať, tedy samotná disertační práce. Její rozsah se může lišit, ale zpravidla nepřesáhne 100 stran A4. Tuto část pochopitelně zahájíte úvodem (v němž můžete zmínit svou motivaci pro vypracování práce na dané téma, předsevzatou metodiku apod.) a ukončíte závěrem (zhodnocení výsledků práce, jejich diskuze v kontextu se současným vědeckým diskurzem, …). Poté mohou eventuálně následovat již zmíněné přílohy či obrázky, jsou-li pro práci přínosné.

Obhajoba disertační práce

Obhajoba disertační práce je akademické řízení, během něhož doktorand seznámí komisi s obsahem a výsledky své disertační práce. V dnešní době se tak děje většinou prostřednictvím prezentací Power Point. Poté bude doktorand čelit námitkám vůči své práci ze strany oponenta (zpravidla to bývá někdo z fakulty), případně dotazům dalších členů komise. V komisi bývá přítomen rovněž doktorandův školitel.
Aby studující mohl k obhajobě disertační práce vůbec přistoupit, musí většinou ještě předtím splnit několik požadavků, například odevzdat svou práci v elektronické podobě do informačního systému, odevzdat strukturovaný životopis, dopis děkanovi s žádostí o připuštění k obhajobě disertační práce apod. Každý uchazeč si tyto náležitosti musí ohlídat individuálně a s patřičným předstihem (někdy třeba všechny tyto materiály předložit i několik týdnů dopředu).

Disertační práce právo

Pro psaní disertačních prací v oblasti práva platí prakticky všechna pravidla, která jsme již zmínili výše. Možná lze však zdůraznit, že vzhledem k povaze oboru je třeba dbát ještě o něco více na exaktnost a absolutní preciznost při formulacích, neboť v právnické řeči může hrát zásadní roli byť i špatně zvolená spojka. Pro inspiraci si dovolujeme předložit Vám dva vzory disertační práce z oblasti práva:

Vzor disertační práce 1

Vzor disertační práce 2

Jak si objednat podklady pro disertační práci?

Máte i po přečtení našeho článku na téma disertační práce dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Nemáte čas procházet dostatečné množství sekundární literatury? Potřebujete pomoc při formální úpravě citací? Chtěli byste si objednat podklady pro specifickou část své disertační práce? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro disertační práci! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s disertační prací na jakékoliv téma.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k disertační práci pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

Rychlé a originální zpracování na míru
Ochrana proti plagiátorství
Diskrétnost
Možnost konzultace se zpracovatelem a flexibilní úpravy požadavků
Transparentní ceník a žádné skryté přirážky
Akční ceny
Zákaznický servis 7 dní v týdnu