Habilitační práce

Habilitační práce je odborný text delšího rozsahu, na základě jehož vypracování a úspěšné obhajoby získá uchazeč titul docent. Název tohoto útvaru se odvozuje od latinského slova „habilitare“, což znamená doslova „činit způsobilým“. Na rozdíl od bakalářské či diplomové práce přichází podnět k zahájení habilitačního řízení od samotného uchazeče. Habilitační práce se od těch předcházejícíh odlišuje také svou strukturou a celkovou koncepcí – není již rozdělena do teoretické a praktické části, nýbrž by měla být pojata jako samostatný, uzavřený útvar přispívající k celkovému obohacení daného vědeckého oboru. Forma se tedy různí v závislosti na konkrétním studijním oboru – může se jednat o monografii, rozsáhlou vědeckou studii, slovník či komentovaný překlad.
Vzhledem k nesmírné časové i odborné náročnosti této práce si dovolujeme nabídnout Vám jménem serveru Diplomky.net naši pomoc při tvorbě tohoto útvaru. Pokud si nejste jisti, jak se vypořádat se strukturou habilitační práce, požadavky na citační normy či od nás pouze potřebujete rešerši sekundární literatury, čtěte dál a dozvíte se vše podstatné. Tento článek Vám zprostředkuje všechny důležité informace o habilitačním řízení a jeho průběhu, poskytne Vám vzor habilitační práce a přinese Vám další důležité poznatky o psaní tohoto odborného textu.

 

Habilitační práce struktura

Jak jsme již naznačili v úvodu našeho článku, habilitační práci je třeba koncipovat mnohem komplexněji a sofistikovaněji, než je tomu se závěrečnými pracemi na nižších akademických stupních viz. například rigorózní práce. I zde však pochopitelně platí, že habilitační práci je nutno odevzdat v tištěné podobě, nejlépe svázanou v pevných deskách. Struktura ovšem již není svázána tolika formálními pravidly jako například u bakalářské práce, jejímž primárním cílem je, aby si studenti osvojili zejména formální náležitosti akademického stylu. Oproti tomu se u habilitační práce klade důraz především na vlastní výzkumnou činnost a originalitu prezentovaných tezí či poznatků. Tento útvar nesmí být pouhým komentovaným kompilátem převzatých dat, nýbrž samostatnou vědeckou prací, která se samozřejmě opírá o velké množství sekundární literatury, vedle toho ovšem také tyto převzaté vědomosti syntetizuje do původních, obohacujících a nově formulovaných tezí. V ideálním případě se habilitační práce soustředí na oblast, která v rámci daného vědeckého diskurzu ještě nebyla příliš nebo vůbec probádána, neboť pouze tehdy se může jednat o skutečně relevantní příspěvek do vědecké diskuze.

 

Habilitační řízení

Návrh na zahájení habilitačního řízení podává uchazeč písemně děkanovi fakulty nebo rektorovi vysoké školy v závislosti na tom, zda má akreditaci pro příslušný obor fakulta, nebo přímo vysoká škola. Habilitační řízení se skládá z více částí: kromě samotného předložení habilitační práce se jedná o tzv. habilitační přednášky (jejich počet je na každé VŠ jiný, ale obyčejně jsou tři a jedna z nich probíhá před vědeckou radou), obhajobu habilitační práce (habilitační komise jmenuje tři oponenty práce, z nichž dva nesmí působit na dané VŠ) a případně další požadavky (mezi něž může patřit publikační činnost uchazeče, citační index, pedagogická činnost aj.). Je samozřejmé, že závazné a konkrétní informace o přesném průběhu habilitačního řízení lze obdržet pouze na dotyčné fakultě, kde bude celé řízení probíhat.
V případě, že uchazeč úspěšně vyhoví všem požadavkům vysoké školy, jmenuje jej rektor docentem na základě doporučení habilitační komise. Většinou také platí, že pro získání titulu docenta musí být uchazeč absolventem doktorského studia.

 

Habilitační práce vzor

Abyste si mohli udělat ještě konkrétnější představu o tom, jak má v praxi vypadat příkladná habilitační práce, dovolujeme si předložit Vám následující vzory habilitační práce:


Habilitační práce vzor UPOL
Habilitační práce vzor MUNI
Habilitační práce vzor ČVUT

 

Jak si objednat podklady pro habilitační práci?

Máte i poté, co jste si přečetli náš článek na téma habilitační práce dojem, že na tento odborný útvar sami nestačíte? Nemáte čas a energii probírat se tunami vědeckých publikací a obrovským množství sekundární literatury? Uvítali byste asistenci při úpravě citací do náležitého tvaru? Nebo byste si radši objednali pouze podklady pro některou kapitolu své habilitační práce? Pokud ano, neváhejte se obrátit na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro habilitační práci! Budeme od Vás potřebovat pouze přesné zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s habilitační prací na libovolné téma. Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů ke své habilitační práci pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

 

Proč využít právě naše služby?

 • Osobní a individuální přístup, který jinde nenajdete
 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • K dispozici je Vám téměř 100 zkušených a vysokoškolsky vzdělaných pisatelů
 • Neznáme žádné hranice, od referátu přes seminárku až po disertační práci
 • Možnost urgentního zpracování do 24h od zadání
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Citace dle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Služba práce na míru garantuje ochranu osobních údajů
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy zdarma
 • Množstevní slevy při objednání většího počtu stran
 • Při objednání většího počtu textů, možnost zpracovaní jednoho díla zcela zdarma
 • Naše služba práce na míru umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou práci
 • Možnost komunikace se zpracovatelema a flexibilní úpravy požadavků
 • Gramatická s stylistická korektura zdarma ke každému textu
 • Akční ceny, transparentní ceník a žádné skryté přirážky