MBA práce

MBA práce (zkratka od anglického Master of Buisiness Administration) je odborný text, jehož vypracování je nezbytné pro úspěšné složení závěrečných zkoušek na zahraničních vysokých školách. Tento studijní program zaměřený především na management, marketing, public relations, IT technologie či řízení lidských zdrojů není dle zákona o vysokých školách zahrnut do systému vysokoškolského studia v České republice. Úspěšné vypracování a obhájení MBA práce opravňuje uchazeče získat titul MBA. Specifikum MBA práce spočívá v tom, že bývá nutné vypracovat ji v anglickém jazyce.

MBA práce svou obtížností a odbornou náročností přibližně odpovídá diplomové či dizertační práci, proto je dobré se napřed seznámit se základními pravidly pro tvorbu tohoto útvaru. Jménem serveru Diplomky.net si dovolujeme předložit Vám následující článek, v němž zodpovíme nejen otázku jak napsat MBA práci, ale zároveň Vám podáme důležité informace ohledně titulu MBA, přiblížíme si studium MBA, obhajobu MBA práce, ukážeme Vám, jak vypadá perfektně zpracovaný vzor MBA práce a v závěru připojíme podrobnosti týkající se případné objednávky podkladů pro MBA práci.
Pokud si kladete alespoň některé z následujících otázek a nevíte si sami rady, jste na správné adrese. S odpověďmi na Vaše otázky Vám rádi pomůžeme. Stačí kliknout ZDE a domluvit se se zkušenými profesionály:

 

 • Jak zpracovat téma MBA práce, které vám nevyhovuje?
 • Jak napsat MBA práci? Lze někde najít vzor MBA práce?
 • Jaká má být struktura, metodologie a formální úprava MBA práce?
 • Jak dodržet všechny citační normy?
 • Jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat?
 • Jak se vyhnout plagiátorství?
 • Jak stihnout zpracovat MBA práci, pokud se zároveň chystáte na zkoušky, pracujete, staráte se o rodinu?
 • Jak si objednat podklady pro MBA práci?

MBA práce struktura

MBA práce se od srovnatelných akademických útvarů odborného stylu liší především v důrazu na praktické využití. Zatímco diplomové či dizertační práce bývají často orientované ryze teoreticky (v závislosti na daném studijním oboru), MBA práce často vůbec nerozlišuje mezi teoretickou a praktickou částí. V tomto případě není nutné dodržet klasický postup při výstavbě akademického textu, v nichž je obligatorní úvod, diskuze metodologických východisek, teoretické uvedení do problematiky, praktická část (je-li vzhledem k povaze daného oboru možné ji vypracovat), sumarizující závěr, případné přílohy a seznam literatury. MBA práce má naproti tomu poněkud volnější strukturu, jejím cílem je především aplikovatelnost v praxi. Z tohoto důvodu má také většinou tento útvar podobu případové studie či jiného samostatně vypracovaného projektu, který se zabývá konkrétním problémem a hledá jeho řešení.

 

Již jsme naznačili, že jelikož je MBA práce typická pro anglofonní země, musí být zpracována v anglickém jazyce. Nároky na jazykové dovednosti uchazeče jsou tudíž velice vysoké, neboť se zde vyžaduje ne jen pasivní, nýbrž zejména aktivní znalost psané (a v rámci studia i mluvené) angličtiny. Tomuto aspektu se rozhodně vyplatí věnovat náležitou pozornost, neboť gramatické či stylistické chyby vyplývající z nedostatečné jazykové kompetence rozhodně nepovedou k pozitivnímu hodnocení celého díla. Nejste-li si svou znalostí cizího jazyka příliš jistí, neváhejte se obrátit o pomoc někoho zkušenějšího, nebo si nechte své dílo přeložit či pouze opravit přímo u profesionálů.
Dále je nutné podotknout, že požadavky na MBA práci se mohou v detailech školu od školy různit, a proto se o podrobnostech vždy informujte přímo na místě. Především citační normy mohou být na různých školách velmi odlišné, to samé platí o dalších formálních náležitostech jako je velikost a font písma, způsob odevzdání (elektronicky či v tištěné podobě – nejčastěji je vyžadováno obojí) atd.
Pro úspěšné absolvování MBA studijního programu a získání tohoto titulu je také nutné závěrečnou práci ústně obhájit před komisí. Student napřed obdrží posudky hodnotitelů (vedoucí a oponent) a po prezentaci své práce reaguje na dotazy či připomínky obsažené v těchto posudcích. Samozřejmě, že obhajoba probíhá v témže jazyce, v jakém je práce napsaná, tedy v drtivé většině případů v angličtině.

Studium MBA

Jak jsme již zmínili v úvodu, studium MBA je v České republice možné absolvovat pouze v rámci celoživotního vzdělávání. Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA bývá ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání.
Nabídka programů MBA studia je poměrně pestrá. Většina jich poskytuje nezbytné teoretické znalosti, avšak především praktické dovednosti v oblasti managementu, strategie řízení podniku, finančního managementu, účetnictví, obchodního práva, informačních technologií, managementu cestovního ruchu, marketingu či public relations. Výuka na těchto programech bývá velmi flexibilní a orientovaná na praxi. Studenti si osvojují v první řadě manažerské dovednosti, mezi něž patří řešení problémů a modelových situací, rozhodování, řečnické schopnosti atd. Často se využívá dynamických didaktických metod, jako např. role-modelling či prezentace dané látky před ostatními kolegy.

 

V celé České republice lze titul MBA získat především na soukromých školách. Zde přikládáme jejich seznam.


MBA Praha

V Praze poskytují MBA studijní programy následující školy.

MBA práce vzor

V tomto odstavci si dovolujeme předložit Vám několik ukázkových vzorů MBA práce:

MBA práce vzor 1

MBA práce vzor 2

MBA práce vzor 3

MBA práce vzor 4

Jak si objednat podklady pro MBA práci?

Máte i poté, co jste si přečetli náš článek na téma MBA práce dojem, že nemáte dostatek času ani energie vrhnout se na tento odborný útvar sami? Nemáte dostatek invence a kreativity, abyste samostatně vypracovali požadovanou případovou studii či dokončili zadaný projekt na MBA práci? Nechce se Vám shromažďovat a kriticky vyhodnocovat velké množství sekundární literatury? Uvítali byste asistenci při úpravě citací do náležitého tvaru? Nebo byste si radši objednali pouze podklady pro jednu z části své MBA práce? Pokud ano, neváhejte se obrátit na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro MBA práci! Budeme od Vás potřebovat pouze přesné zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s MBA prací na libovolné téma. Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů ke své MBA práci pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

 • Osobní a individuální přístup, který jinde nenajdete
 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • K dispozici je Vám téměř 100 zkušených a vysokoškolsky vzdělaných pisatelů
 • Neznáme žádné hranice, od referátu přes seminárku až po disertační práci
 • Možnost urgentního zpracování do 24h od zadání
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Citace dle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Služba práce na míru garantuje ochranu osobních údajů
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy zdarma
 • Množstevní slevy při objednání většího počtu stran
 • Při objednání většího počtu textů, možnost zpracovaní jednoho díla zcela zdarma
 • Naše služba práce na míru umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou práci
 • Možnost komunikace se zpracovatelema a flexibilní úpravy požadavků
 • Gramatická s stylistická korektura zdarma ke každému textu
 • Akční ceny, transparentní ceník a žádné skryté přirážky