Esej - eseje na míru

Byla Vám zadána esej a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak esej správně napsat? Potřebujete poradit se strukturou či obsahem eseje? Nebo potřebujete jen pomoci s dodržením kritéria gramatické a stylistické správnosti eseje? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro eseje si můžete objednat zde


Co je to esej?

Esej nebo-li úvaha patří stejně jako slohové práce či referáty mezi často užívané formy zkoušení na základních, středních i vysokých školách. Studenti i žáci prezentují v eseji vlastní postoje a názory na zadané téma. Na vysokých školách je často zadavatelem vyžadováno, aby byly studentovy názory obsažené v eseji podloženy studiem odborných zdrojů. Esej může být na vysoké škole také součástí státní závěrečné zkoušky a to především při studiu cizích jazyků.

Téma, rozsah a časový prostor eseje

Téma i rozsah eseje zpravidla zadává, stejně jako téma a rozsah referátu či seminární práce, vyučující předmětu, v němž je zpracování eseje požadováno. Vyučující zpravidla dává žákům a studentům výběr z několika témat na zpracování eseje. Studentům se doporučuje zvolit si téma eseje, slohové, seminární či ročníkové práce, které jim vyhovuje nebo o kterém mají dostatečné informace. Časový prostor na zpracování eseje je velmi často ohraničen jednou či dvěma vyučovacími hodinami. Esej může být ovšem zadána nejen jako práce školní, ale také jako práce domácí. Výhodou domácího zpracování eseje nebo např. slohové práce je takřka neomezený časový prostoj pro její zpracování a možnost inspirace literárními či filmovými díly zpracovanými na zadané téma.

Struktura eseje

Esej by se měla skládat z úvodu, samotného jádra textu a závěru. V úvodu eseje by mělo být prezentováno téma práce a autorův plán jejího zpracování, tedy jakýsi seznam hlavních myšlenek, kterými se bude autor v eseji zabývat. Samotné jádro textu eseje se skládá z několika odstavců, které se věnují myšlenkám nastíněným v úvodu textu. Závěr eseje slouží ke shrnutí hlavních myšlenek a ke stručnému zhodnocení celého tématu. Struktura a kompozice eseje by měla jasně odrážet autorův myšlenkový postup a činit jej srozumitelným pro čtenáře. Pro vytvoření hodnotné úvahy je tedy nezbytná hlubší znalost požadovaného tématu.

Styl psaní

Typickým znakem eseje (úvahy) je prokládání textu jednotlivými otázkami k danému tématu, na něž se autor vzápětí snaží najít hodnotnou odpověď na základě svých znalostí. Tyto otázky vkládané do textu eseje provokují autorovu i čtenářovu představivost a mysl a následně vybízejí k dalšímu zamyšlení se nad daným tématem. Co se týče stylu psaní eseje je nutno říci, že esej je stejně jako slohová práce spíše dílem literárním nežli odborným. Kvalitně zpracovaná esej by ovšem měla být jasná, logicky propracovaná a každá v ní obsažená myšlenka by měla být podpořena hodnotnými argumenty.

Cíle eseje

Základním cílem eseje (úvahy) je přesvědčit čtenáře o autorových myšlenkách nebo jej alespoň přimět, aby se nad daným tématem zamyslil a utvořil si svůj vlastní názor. Zadávání esejí je ovšem také jakousi přípravou pro budoucí kompozici absolventských prací jako jsou práce bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační, v těchto typech prací je totiž také vyžadováno vyjádření autorových postojů k danému tématu. Zadávaní esejí tedy slouží k naučení se správně strukturovat a prezentovat své názory.

Hodnocení eseje

Esej je zpravidla hodnocena na základě několika kritérií. Patří mezi ně především dodržení zadání, časového limitu na zpracování práce, gramatické a stylistické správnosti, zadaného rozsahu eseje a na základních či středních školách i grafická úprava práce. Podobná kritéria jsou používána i při hodnocení slohové práce.

Dodržení zadání

Prvním z kritérií je studentova schopnost dodržet zadání práce. Tato schopnost je ovšem u studenta vyžadována nejen při zpracování eseje, ale i např. při zpracování referátu, seminární práce či dokonce prací absolventských. Dodržení tématu práce je u úvahy obzvláště obtížné, jelikož u tohoto slohového útvaru dochází nejčastěji k rozvolnění myšlenkových asociací a tak i k odklonění od zadaného tématu.

Dodržení časového limitu na zpracování eseje

Druhým hodnotícím kritériem je studentova schopnost dodržet časový limit pro zpracování eseje. Student si musí být časového omezení vědom po celou dobu zpracování práce. Zpracování si musí rozložit tak, aby byl schopen práci vhodně dokončit závěrem a měl čas na její kontrolu. Úvaha, která není logicky strukturovaná nebo obsahuje množství gramatických či stylistických chyb, není zpravidla hodnocena kladně.

Gramatická a stylistická správnost eseje

Mezi základními kritéria hodnocení stylistické správnosti eseje patří dosažení vyžadované jazykové úrovně, čtivost textu a jeho srozumitelnost a přehlednost. Gramatická správnost eseje je určena dodržením všech gramatických pravidel jazyka, v němž práci píšeme.

Dodržení zadaného rozsahu eseje

Dalším hodnotícím kritériem eseje je její rozsah. Maximální a minimální rozsah eseje je určen zadavatelem práce. Student pak musí svou práci komponovat tak, aby se její rozsah pohyboval v rozmezí zadaného intervalu. Na základní a střední škole je esej hodnocena i z hlediska své grafické úpravy. Tedy z hlediska řádného členění práce do odstavců, jejich odsazení, dodržování okrajů a absence škrtání.

Podklady pro eseje si můžete objednat zde


Nejčastěji hledáte:

Esej, eseje, eseje na míru, esej na míru, esej na zakázku, zpracování eseje, vypracování eseje, sepsání eseje, napsání eseje, vyhotovení eseje