Možnosti a způsoby propagace reklamy na internetu

Základní informace

Název práce: Možnosti a způsoby propagace reklamy na internetu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 68 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Jan Kučera

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0166 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato diplomová práce se zabývá reklamou na internetu. Konkrétně specifikuje druhy reklamy na internetu, jejich výhody a nevýhody. Obsahem diplomové práce je i popis způsobů propagace reklamy na internetu v rámci jednotlivých druhů internetové reklamy i v rámci online marketingu.
V práci je obsažena kapitola o psychologii reklamy. V této kapitole je zmíněno, jakým způsobem a do jaké míry je spotřebitel reklamou ovlivněn. Problematikou účinnosti psychologických prvků v reklamě na spotřebitele se zabývá i výzkum.
Práce dále postihuje vznik podmínek umožňujících rozvoj internetové reklamy ve světě i v ČR, poukazuje na rozdíly, kterými se reklama na internetu odlišuje od ostatních reklam.
Reklama je přímá, neplacená forma neosobní komunikace o výrobku či službě zadavatele. Reklama povzbuzuje schopnost člověka spotřebovávat. Staví před ním jako cíle lepší obydlí, lepší oděv, lepší potravu pro něho samotného i pro jeho rodinu. Pobízí jednotlivce k výkonnosti a k vyšší produkci. Reklama slouží cílům užitečným, pokud je užívána k podávání informací o nových výrobcích. Informativní a faktografická reklama je účinnější než reklama soupeřící, přesvědčovací. Čím bude reklama informativnější, tím bude také přesvědčivější. Soupeřící a přesvědčovací reklama není ani zdaleka tak výnosná jako reklama informativní. V reklamě je relativně snadné přesvědčit spotřebitele, aby vyzkoušel nový výrobek než ho přesvědčit k vyšší spotřebě výrobku nenového. Účelem reklamy není pobavit. V reklamě jde o umění prodávat. Reklama je účelová disciplína, která má primárně za úkol napomoci prodeji daného výrobku.

V internetové reklamě platí podobná pravidla jako u jiných forem reklam. I zde existuje cílová skupina, na kterou je reklama zaměřena. Při tvorbě reklamy na internetu je nutné využít poznatky z oblasti psychologie reklamy stejně tak, jak je tomu při tvorbě reklamy v jiných informačních médiích. I při tvorbě reklamy na internetu je nutné znát zákonitosti související s použitím různých velikostí a typů písma pro co nejčitelnější reklamní text, rozdíly v umístění reklamního banneru a z toho vyplývající různé upoutání pozornosti nebo např. rozdíly ve vnímání reklamy při použitím rozdílných druhů barev, aj.
Internetová reklama je narozdíl od běžné reklamy více interaktivní. Uživatelé po kliknutí na reklamu mohou získat více informací o nabízeném produktu či službě. Internetová reklama tak v porovnání s běžnými reklamami může být lépe cílená, má větší možnosti oslovit cílové segmenty trhu. Ať už se jedná o oslovení konkrétního člověka, či desetitisíce lidí najednou.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika práce
3 Reklama na internetu
3.1 Historie reklamy
3.2 Historie internetu
3.3 Historie reklamy na internetu
3.4 Internetová reklama v ČR
4 Možnosti a způsoby propagace reklamy na internetu
4.1 Zařazení internetové reklamy ve schématu 4P
4.2 Online marketing
4.3 Druhy reklamy na internetu
4.4 Metody prodeje reklamy na internetu
4.5 Rozdíly internetové reklamy oproti ostatním druhům reklam
4.6 Reklamní systémy
5 Psychologie reklamy
5.1 Metody psychologie reklamy
5.2 Vnímání obrazů
5.3 Vnímání barev
5.4 Titulek reklamy
5.5 Hlavní reklamní text
5.6 Ilustrace v reklamě
5.7 Písmo
5.8 Humor v reklamě
5.9 Příprava a testování reklamy
6 Výzkum - Účinnost reklamy na internetu
6.1 Definování problému
6.2 Stanovení cíle výzkumu
6.3 Volba metodiky a techniky, určení velikosti a struktury vzorku, vytvoření dotazníku
6.4 Vyhodnocení výzkumu
6.5 Shrnutí výzkumu
7 Závěr
8 Seznam literatury
8.1 Odborná literatura
8.2 Internetové zdroje
9 Přílohy
9.1 Příloha 1 - Etický kodex internetové reklamy
9.2 Příloha 2 – Reklama 1 k výzkumu
9.3 Příloha 3 – Reklama 2 k výzkumu
9.4 Příloha 4 – Reklama 3 k výzkumu
9.5 Příloha 5 – Dotazník k reklamě na internetu

Klíčová slova

Reklama na internetu, Internetová reklama, Druhy reklamy na internetu, Kodex internetové reklamy, Online marketing, Propagace reklamy na internetu, Reklamní systémy, Psychologie reklamy, Tvorba reklamy, Titulek reklamy, Reklamní text, Účinnost reklamy

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0166 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde