Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

Základní informace - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

Název práce: Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 95 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 380 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0572 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

V úvodu práce se zabývám teoretickým vymezením a objasněním pojmů souvisejících s problematikou jakosti – popisuji vývoj názorů na jakost, normy ISO řady 9000 a jejich poslední revizi, přínosy norem řady ISO 9000, systém managementu jakosti podle ISO řady 9000:2000, komplexní řízení jakosti TQM a konkurenční výhodu. V práci dále definuji audity a jejich typy. Výsledkem práce je zpracovaný koncept systému jakosti podle ISO 9000:2000, vypracovaná metodika auditu systému jakosti podle ISO 9001:2000 a ISO 19011:2002 a projektová studie zaměřená na interní audit systému jakosti ve společnosti PEMAR, spol. s r.o.

Úvod - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

České firmy od roku 1989, kdy změnami politického a ekonomického systému došlo v naší republice k vytvoření velmi otevřeného tržního prostředí, začaly být vystaveny tvrdému konkurenčnímu tlaku firem celého světa, které se snažily vysoce otevřený tržní prostor České republiky uchvátit. Na tento atak nebyly české podniky připraveny, a tak došlo k tomu, že je zahraniční konkurence až na zářivé výjimky doslova a do písmene převálcovala.
Cesta podniku k úspěchu na trhu v dnešní době není příliš jednoduchá. V dnešní době je zcela přirozené, že v důsledku obrovské konkurence na trhu statků a služeb se organizace snaží všemožnými prostředky získat zákazníky své konkurence. Úspěšní mohou být jen ti, kteří dokáží naslouchat zákazníkovi, uspokojit jeho stále vyšší požadavky a potřeby tak, aby byl zákazník maximálně spokojen. Organizace, která chce oslovit zákazníka, a dostat ho na svoji stranu, musí poskytovat kvalitní produkty požadované zákazníkem, v požadovaném množství, na požadovaném místě, v požadovaném čase při dosažení přiměřeného zisku a při odolání konkurenci s využitím vnějším vlivů působících na podnik.
Jednou z možností úspěšných řešení, jak vytvořit silný zdroj konkurenční výhody, je zdokonalení a udržování systému managementu jakosti podle některého ze světových standardů. V České republice nejznámějším a nejpoužívanějším standardem jsou normy ISO řady 9000, které patří k prominentním nástrojům evropských a národních programů jakosti a dosáhly jednu z nejvyšších akceptací ve většině zemí. Vývoj v oblasti managementu jakosti zejména vydání mezinárodních norem ISO souboru 9000 výrazně ovlivnilo ekonomiku v České republice. Vhodné podmínky pro rozvoj systémů managementu jakosti byly vytvořeny zejména po revolučních změnách v roce 1989. Tyto změny odstartovaly transformaci směrem k tržní ekonomice a pro mnoho organizací znamenaly nutnost věnovat pozornost systematickému přístupu k managementu jakosti. Významně k tomu přispěl pokles exportu do zemí východní Evropy, potřeba proniknout na západní trhy a rovněž vstup řady zahraničních firem do českých podniků.
Podniky s moderními systémy managementu jakosti dosahují dlouhodobě lepších výsledků než podniky s tradiční orientací na zabezpečování jakosti prostřednictvím technické kontroly. Systém managementu jakosti se totiž projevuje svými pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak i v jeho okolí. Dominantním účinkem systému managementu jakosti je stoupající míra spokojenosti a loajality zákazníků. Systémy managementu jakosti tak otevřely řadě českých podniků evropské trhy, posílily důvěru na trhu, staly se kritériem pro veřejné zakázky a posuzování klíčových dodavatelů.
Tématem předkládané diplomové práce je „Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9001:2000, včetně projektové studie“. O systém jakosti jsem se začala zajímat jako zaměstnanec společnosti, ve které byl systém jakosti zdokonalován. O problematiku jakosti se zajímám dodnes, neboť v tomto oboru pracuji již jako konzultant poradenské společnosti.


Závěr - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování metodiky auditu systému jakosti podle ISO 9001:2000 a ISO 19011:2002, vymezení konceptu systému jakosti podle ISO 9000:2000 a provedení interního auditu společnosti PEMAR, spol. s r.o. Tyto cíle byly splněny.
Interní audit byl proveden podle metodiky uvedené v kap.5.3.2. Byl vytvořen seznam otázek, podle kterého byla posuzována shoda reálného průběhu procesů s dokumentovanými postupy. Po skončení auditu proběhlo vyhodnocení výsledku auditu a zjištěné neshody byly označeny za nesystémové. Závěrečný protokol byl předložen vedení společnosti jako podklad k přezkoumání efektivnosti, účinnosti, vhodnosti a přiměřenosti procesu a celého systému jakosti.
Hodnocení systému managementu jakosti společnosti PEMAR, spol. s r.o., včetně navržených doporučení ke zlepšení a také pozitivních prvků zjištěných v rámci interního auditu a prostudováním dokumentace systému jakosti, je uvedeno v kap. 5.4 Diskuse.
Hlavní úlohou interního auditu je vidět velká i malá úskalí, upozornit na ně, a tak za využití svých odborných znalostí poskytnout nezávislou pomoc a formou doporučení nabídnout vyřešení problému. Organizace by si měly uvědomit, že interní audit je však nejlépe využíván a přináší nejvíce užitku jen tehdy, když má plnou podporu vedení společnosti, a tuto podporu také vnímá a cítí. Pokud vedení zajistí internímu auditu takové postavení v organizaci, aby mohl opravdu plnit své poslání, a pokud vedení bude chtít slyšet a porozumět tomu, co jim interní audit říká, pak společnost zvyšuje své šance na dosažení svých cílů. Postoj stále mnoha organizací k internímu auditu je negativní a je stále brán jako kontrola snažící se přistihnout zaměstnance při chybě nebo nedopatření.
Pro malé společnosti, jako je výše zkoumaná organizace, je vhodné provádět interní audity externě. Jak už bylo řečeno výše, dosáhne se tím mnoha výhod. Dojde ke zvýšení účinnosti a efektivnosti interního auditu, odstranění provozní slepoty interních auditorů, odstranění rivality mezi auditorem a auditovaným, snížení nákladů na vyškolení a vzdělávání interních auditorů.

Klíčová slova - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

Jakost, management jakosti, systém managementu jakosti, normy ISO 9000, procesní přístup, Total Quality Management (TQM), konkurenční výhoda, audit

Obsah - Metodika auditu systému jakosti podle ISO 9000:2000

1 ÚVOD A TÉMA PRÁCE
2 CÍL PRÁCE
3 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 JAKOST
3.1.1 Důvody zájmu o jakost
3.1.2 Historický vývoj jakosti
3.2 NORMY ISO ŘADY 9000
3.2.1 Struktura norem ISO řady 9000
3.2.2 Charakteristické rysy norem
3.2.3 Revize norem souboru ISO 9000
3.2.4 Zásadní přínosy souboru ISO 9000
3.3 MANAGEMENT JAKOSTI
3.3.1 Vymezení managementu jakosti
3.3.2 Zásady managementu jakosti
3.4 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ISO 9000
3.4.1 Vymezení systému managementu jakosti
3.4.2 Model systému managementu jakosti
3.5 TOTAL QUALITY MANAGEMENT
3.5.1 Základní principy TQM
3.6 KONKURENČNÍ VÝHODA
3.7 AUDIT
3.7.1 Definice auditu
3.7.2 Cíle auditů
3.7.3 Druhy auditů
4 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ
5 VÝSLEDKY PRÁCE
5.1 KONCEPT SYSTÉMU JAKOSTI PODLE ISO 9000:2000
5.1.1 Systém managementu jakosti
5.1.2 Odpovědnost managementu
5.1.3 Management zdrojů
5.1.4 Realizace produktu
5.1.5 Nakupování
5.1.6 Měření, analýza a zlepšování
5.2 METODIKA AUDITU SYSTÉMU JAKOSTI PODLE ISO 9001:2000 A ISO 19011:2002
5.2.1 Plánovací fáze
5.2.2 Přípravná fáze
5.2.3 Realizační fáze
5.2.4 Fáze následné kontroly a zakončení
5.3 PROJEKTOVÁ STUDIE: INTERNÍ AUDIT SYSTÉMU JAKOSTI
5.3.1 Představení společnosti
5.3.2 Metodika auditu ve společnosti PEMAR, spol. s r.o.
5.3.3 Interní audit
5.4 DISKUSE
6 ZÁVĚR
7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
8 PŘÍLOHY

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 380 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0572 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde