Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Základní informace - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Název práce: Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 85 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Lucie Vostálová

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Obsahem této práce je cestovní ruch v oblasti Šumavy. Práce je zaměřena na sledování změn v počtu ekonomických subjektů na Šumavě v letech 1995 až 2005 zařazených do Odvětvové klasifikace ekonomických činností v sekci H pod číslem 55 – Ubytování a stravování. Hlavní část tvoří statistická analýza údajů zjištěných ČSÚ v okresech Český Krumlov, Klatovy a Prachatice. Práce též obsahuje vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření. Součástí práce je výčet možných příležitostí v rozvoji cestovního ruchu na Šumavě.

Úvod - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Šumava je jedním z nejčistších a nejzachovalejších území naší republiky, a proto není divu, že je každoročně navštěvována bezmála dvěma milióny návštěvníků. Turisté, kteří míří na Šumavu, očekávají kvalitní služby. Jedná se zejména o ubytování, stravování, dopravu a možnosti využití volného času. Každý z návštěvníků přijíždí s jinými představami o tom, v jaké kvalitě a v jaké ceně mu mají být dané služby nabízeny. Turismus zaznamenává v posledních několika letech velmi dynamický rozvoj. Plyne z toho jistě mnoho pozitiv pro domácí obyvatelstvo – nové pracovní příležitosti, zkvalitňování dopravy, rozvoj podnikání a další. Vedle četných pozitiv má však turismus v nekontrolované podobě nepříznivý vliv na přírodu a krajinu, a proto je nutné při řízení rekreace na Šumavě uplatňovat poznatky z oborů jako jsou sociologie, psychologie a filosofie. Toto multioborové posuzování turismu je v dnešní době nezbytností.

Tato práce je zaměřena na sledování změn v počtu ekonomických subjektů na Šumavě v letech 1995 až 2005 zařazených do Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále OKEČ) v sekci H pod číslem 55 – Ubytování a stravování. Lze si snadno představit, kam až sahá toto nádherné pohoří, avšak z hlediska statistického je vymezení hranic Šumavy velmi složité. Pohoří nemá žádné přesné hranice, proto byly ke statistickému zjišťování vybrány tři okresy, do kterých Šumava velkou měrou zasahuje, a tím také ovlivňuje cestovní ruch v těchto jednotlivých územních jednotkách. Jedná se o následující okresy: Český Krumlov, Klatovy a Prachatice. Cílem práce bude provést na základě získaných podkladových údajů podrobnou analýzu cestovního ruchu (dále jen CR) v oblasti Šumavy. Na základě této analýzy budou stanoveny perspektivy CR ve sledované oblasti.

Závěr - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Nejdynamičtější nárůst v počtu ekonomických subjektů podnikajících v oblasti CR lze vysledovat v roce 1997. V letech následujících vykazuje tento ukazatel rostoucí tendenci, avšak již pozvolnějšího rázu. Podle provedených prognóz by mělo dojít v letech 2006, 2007 a 2008 k nárůstu počtu ekonomických subjektů ve všech třech uváděných okresech, pokud se výrazně nezmění ekonomické, právní a společenské podmínky. Bylo zjištěno, že získání ucelených informací o cestovním ruchu je velmi obtížné, protože mnohá šetření jsou prováděna pouze v jediném roce a neexistuje stejně metodicky zaměřené šetření v letech dalších. Obrat k lepšímu, co se týká statistických informací o CR na Šumavě, lze spatřovat v projektu „Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky“ prováděného agenturou CzechTourism v létě roku 2005. Šumava je podle výše zmíněného projektu v porovnání s ostatními regiony nejúspěšnější v hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou. Návštěvníci zde byli nejspokojenější se službami pro motoristy, pro cykloturisty, s úrovní veřejného stravování, s ubytovacími službami, vybaveností regionu atrakcemi pro děti, dopravní infrastrukturou a rozsahem i dostupností ubytovacích a stravovacích kapacit.

V současné době je zpracováván výzkum v etapě zima 2006/2007, který jistě přinese velmi cenné a zajímavé informace tentokrát o zimní turistice na Šumavě. Těmito dvěma průzkumy jsou založeny časové řady, které mohou v budoucnu pomoci odpovědět na otázky zmiňovaných podnikatelů v oblasti ubytování a stravování, o jaké služby mají návštěvníci Šumavy největší zájem, a také mají možnost tito provozovatelé získat zpětnou reakci o spokojenosti či nespokojenosti návštěvníků s nabízenými službami. Z vlastního dotazníkového šetření vyplývá, že Šumavu navštěvují lidé v intervalech delších než jeden rok, proto by bylo vhodné zaměřit pozornost na to, aby se na Šumavě cítili dobře a aby se na ni rádi vraceli. Někteří respondenti si stěžovali, že se k nim provozovatelé služeb CR nechovali vstřícně a že by tedy uvítali změnu v jejich chování. V současnosti se ale jedná o soukromé provozovatele, proto není snadné na ně nějakým způsobem působit. Nejoblíbenější jsou týdenní pobyty na Šumavě v letním a zimním období. Je tu tedy značný nevyužitý potenciál v jarním a podzimním období, kdy je Šumava také velmi krásná. Bylo by tedy přínosné zaměřit se i na mimosezónní možnosti turistického využití. Šumava postrádá větší sportovní komplexy a bazény, ale na druhé straně, právě proto, že není ještě takto překomercovaná, je mezi lidmi oblíbená.

Klíčová slova - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

Šumava, národní park, časová řada, okres, ekonomický subjekt, ubytování, stravování, dotazníkové šetření, cestovní ruch, rozvoj, trendová funkce

Obsah - Analýza cestovního ruchu v oblasti Šumavy

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE
2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1 CESTOVNÍ RUCH
2.1.1 Vliv cestovního ruchu na jiné oblasti
2.1.2 Členění cestovního ruchu
2.1.3 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu
2.1.4 Řízení cestovního ruchu v České republice
2.1.5 Vyhodnocení celkové analýzy CR v ČR (SWOT analýza)
2.1.6 Budoucí vývoj cestovního ruchu
2.3 PŘÍRODNÍ POMĚRY
2.4 HISTORIE ÚZEMÍ
2.5 VÝVOJ OSÍDLENÍ
2.6 VÝVOJ TURISTIKY NA ŠUMAVĚ
2.7 TURISTICKÉ A JINÉ REKREAČNÍ VYUŽITÍ
3 METODIKA PRÁCE
3.1 ČASOVÉ ŘADY
3.1.1 Dekompozice časových řad
3.1.2 Elementární charakteristiky časových řad
3.1.3 Trendová funkce
3.1.4 Zpracování údajů metodou třídění
4 CHARAKTERISTIKA OBLASTI ŠUMAVY
4.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBLASTI
4.2 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA
4.3 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA
4.4 NÁVŠTĚVNOST NP ŠUMAVA
5 ANALÝZA PODKLADOVÝCH ÚDAJŮ
5.1 ANALÝZA STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O CESTOVNÍM RUCHU
5.2 CHARAKTERISTIKA ODVĚTVOVÉ KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
5.3 PODKLADOVÉ ÚDAJE
5.4 ROZBOR VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ
5.5 VLASTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
5.5.1 Charakteristika výběrového souboru
5.5.2 Analýza kvantitativních znaků
5.5.3 Analýza kvalitativních znaků
6 PERSPEKTIVY CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI ŠUMAVY
7 ZÁVĚR
8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
9 SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde