Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Základní informace - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Název práce: Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 105 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Petr Šlapák

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Tématem této diplomové práce je „Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: Region Ústí nad Labem“. Zvolen byl právě tento region, neboť byl změnami v České republice po roce 1989 zasažen významným způsobem a došlo tak ke hlubokým změnám všech oblastí hospodářského a sociálního života kraje a k překotnému přechodu od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Po provedeném sběru dat a údajů, které charakterizují zmíněný region, je provedena analýza vybraného regionu z hlediska vývojových změn v oblasti přírodních podmínek a životního prostředí, změn demografických, sociálních či výrobně ekonomických kritérií a zhodnocení jejich silných a slabých stránek prostřednictvím provedených SWOT analýz. Tato práce je komplexní analýzou dosavadního vývoje regionu Ústeckého kraje v období po roce 1989 a poskytuje náhled na možnou strategii vývoje jednotlivých oblastí života kraje, pomocí níž je možno dosáhnout dlouhodobého rozvoje tohoto regionu.

Úvod - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Tato diplomová práce nese název „Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu“. Jde o velmi zajímavou látku vhodnou ke zpracování, neboť v současné době jsou pojmy region a regionální politika skloňovány snad ve všech oblastech života nejen České republiky, ale i dalších států, jsou součástí Evropské unie či o vstup do tohoto kolegia evropských států usilují. Ekonomická, sociální a kulturní úroveň jednotlivých regionů je závislá na kvalitní přípravě a realizaci regionálních politik, a proto je třeba těmto politikám věnovat pozornost ve stále větší míře, než tomu bylo v minulosti. Míra úspěšnosti vývoje jednotlivých regionů je přímo podmíněna i mírou úspěšnosti celé České republiky.

Česká republika se dnem 1. května 2004 spolu s dalšími deseti kandidátskými státy stala členem Evropské unie, kde se otázkám spojeným s rozvojem jednotlivých regionů věnuje značná pozornost. Tuto pozornost způsobuje skutečnost, že zhruba jedna třetina veškerých výdajů realizovaných státy Evropské unie je vynaložena ve spojitosti s regiony a regionálním rozvojem. Vybraným představitelem regionů v této práci je region Ústeckého kraje, který dle statistického členění územních jednotek EU patří do úrovně NUTS III a je součástí regionu soudržnosti Severozápad na úrovni NUTS II. Zvolen byl právě tento region, neboť byl změnami v České republice po roce 1989 zasažen významným způsobem a došlo tak ke hlubokým změnám všech oblastí hospodářského a sociálního života kraje, kdy došlo k překotnému přechodu od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. V souvislosti s těmito hospodářskými změnami byla současně nastartována restrukturalizace i ve všech dalších částech společnosti, např. sociální atd. Následky přeskupování majetků do soukromého vlastnictví ve spojení s někdy nepříliš zdařenými pokusy o privatizaci velkých průmyslových celků strojírenského, hutního či důlního průmyslu, které vždy byly významnými společenskými činiteli v Ústeckém kraji, vyústily v problémy, které se svým rozsahem staly problémy celospolečenskými. Jedná se především o míru nezaměstnanosti, která je dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem.

Závěr - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Tato práce se zaměřila na hodnocení Ústeckého kraje podle jeho základních charakteristik, přírodních podmínek, demografických kritérií, sociálních kritérií a výrobně ekonomických kritérií. Na základě analýzy shromážděných údajů byla provedena SWOT analýza, podle které byly identifikovány silné a slabé stránky kraje, možnosti jeho ohrožení či naopak příležitosti, které je nutno využít pro překonání stránek slabých. V sedmé kapitole této práce byly uvedeny cíle, na které je třeba směrovat rozvoj kraje v jednotlivých oblastech života kraje. Bylo doporučeno dokončit restrukturalizaci průmyslu a zajistit podporu rozvoje malého a středního podnikání a podpůrných služeb budováním průmyslových zón, podnikatelských inkubátorů a revitalizací nevyužívaných průmyslových areálů. Pro podnikatelské subjekty je třeba vytvořit soubor opatření zjednodušujících jejich vstup na trh a zkvalitnit přístup k podpůrným programům. Zdokonalení vytvořeného systému BROÚK zlepší možnosti subjektů jak získat prostředky na další rozvoj.

V oblasti zemědělství je třeba se zaměřit na zvětšení podílu činnosti spojené s nepotravinářským zaměřením, tj. využití mimoprodukčních funkcí zemědělství, podpora pěstování plodin pro nepotravinářské účely, např. pěstování plodin pro energetické využití biomasy jako obnovitelného zdroje. Podpora vzniku a rozvoje služeb pro podnikání může být spojena např. s rozvojem cestovního ruchu na venkově, což znamená orientovat regionální turistiku na tzv. poznávací turistiku s využitím kulturního a přírodního potenciálu tvorbou turistických tras. Regionální turistický ruch je možno spojit s podporou rozvoje menších lázeňských center a jejich propojením s vytvářenými zábavními a sportovními areály. Tato turistická infrastruktura by měla pozitivně ovlivnit vývoj přeshraničního turistického ruchu se Saskem. Pro další turistický, jakožto i další hospodářský rozvoj kraje, je nezbytně nutné zlepšit dopravní spojení uvnitř kraje a optimálně je napojit do zahraničí a do sousedních krajů, a to rozšířením kapacity průchodnosti hranic a propojením hlavních pozemních komunikací s EU a se sousedními kraji v ČR. Ve městech a obcích je nutno zmodernizovat dopravní sítě a zajistit jejich dostatečnou kapacitu. Dále je nutno začít řešit problematiku obchvatů, aby se hlavní silniční trasy vyhýbaly centrům měst. Rekonstrukci dopravní sítě je vhodné spojit s vybudováním a rozvojem technických sítí (energetických, vodohospodářských a spojových), které budou součástí budovaného regionálního systému odpadového hospodářství.

Klíčová slova - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

Region, Ústecký kraj, regionální politika, strukturální politika, strukturální fondy, regionální rozvoj, strategie rozvoje, investice, průmyslové zóny

Obsah - Analýza a rozvojové tendence vybraného regionu ČR: region Ústí nad Labem

1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE
2 DEFINICE A OBSAH REGIONÁLNÍ EKONOMIKY
3 REGIONÁLNÍ STRUKTURA ÚZEMÍ ČR
4 CÍLE A PRINCIPY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU A ČR
4.1 Pojem - Regionální politika
4.2 Dva typy regionální politiky
4.3 Regionální politika EU
4.3.1 Strukturální fondy EU
4.4 Regionální politika ČR
5 METODIKA REGIONÁLNÍHO HODNOCENÍ
6 ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU
6.1 Základní charakteristika regionu Ústecký kraj
6.1.1 Poloha a hlavní geografické rysy Ústeckého kraje
6.1.2 Socio-ekonomická charakteristika kraje
6.2 Přírodní podmínky a životní prostředí kraje
6.2.1 Kvalita životního prostředí a ochrana přírody
6.2.2 Znečišťování životního prostředí
6.2.3 Odpadové hospodářství
6.3 Demografická kritéria
6.3.1 Demografický vývoj
6.3.2 Osídlení
6.4 Sociální kritéria kraje
6.4.1 Trh práce
6.4.2 Kvalita a stav služeb
6.4.3 Bydlení
6.4.4 Regionální aktivity obcí
6.5 Výrobně ekonomická kritéria Ústeckého kraje
6.5.1 Hospodářský rozvoj
6.5.2 Zemědělství a venkov v regionu
6.5.2.1 Povětrnostní podmínky
6.5.2.2 Půdní fond
6.5.2.3 Oblasti LFA
6.5.2.4 Podnikatelská struktura v zemědělství
6.5.2.5 Rostlinná výroba
6.5.2.6 Živočišná výroba
6.5.2.7 Lesní hospodářství
6.5.2.8 Rozvoj venkova
6.5.3 Průmysl v regionu
6.5.4 Doprava a infrastruktura
6.5.5 Cestovní ruch
6.6 Uplatnění předvstupních fondů a regionálních podpor
6.7 SWOT analýza
6.7.1 SWOT analýza hospodářské sféry
6.7.2 SWOT analýza lidského kapitálu
6.7.3 SWOT analýza sociálního kapitálu
6.7.4 SWOT analýza environmentální sféry
6.7.5 SWOT analýza veřejného sektoru
7 PERSPEKTIVY ROZVOJE REGIONU PO VSTUPU ČR do EU
8 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
9 SEZNAM LITERATURY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde