Vývoj národního důchodu v agrárním sektoru ČR v letech 1995-2007

Základní informace

Název práce: Vývoj národního důchodu v agrárním sektoru ČR v letech 1995-2007

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 30 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Agrárním sektorem se rozumí odvětví zemědělství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství a problematika rozvoje venkova v souvislosti s rozvojem kvality života. Agrární sektor má specifické postavení tím, že jeho výsledky přímo zabezpečují základní životní potřeby lidí. Navíc je velmi provázaný s volnou přírodou a přirozeným životním prostředím, do kterého přímo i nepřímo zasahuje. Nejedná se přitom jen o výrobu potravin, ale také o to, že vykonává celou řadu dalších funkcí, jako je funkce krajinotvorná, funkce sociální (udržení osídlení v krajině, rozvoj venkova) a také velmi významné funkce ekologické, vyplývající ze skutečnosti, že velkoplošně využívá zemědělskou půdu a významně ovlivňuje další přírodní zdroje, především vodu a ovzduší.
Agrární sektor se podílí i na znečišťování životního prostředí. Nové metody a technologie (biologická ochrana rostlin, nové rezistentní odrůdy apod.) mohou omezit tento negativní vliv na životní prostředí. V budoucnu bude významným přínosem geneticky cílená, kontrolovatelná produkce organismů s přesně definovanými vlastnostmi, tzv. geneticky modifikované organismy (GMO). Rozšiří se tím působnost agrárního sektoru na řadu průmyslových odvětví, humánní medicíny apod.
Zemědělství je také významným producentem obnovitelných zdrojů energie. V současné době je využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie většinou ztrátové a neobejde se bez státní dotace. Perspektivně by se však cenové relace měly změnit, existuje zde významný potenciál ve vyhledávání, testování, šlechtění a ve vývoji pěstitelských technologií, který může produkci rostlinné biomasy pro výrobu energie učinit ekonomicky i ekologicky velmi atraktivní.
Přestože produkce potravin v hospodářsky vyspělých zemích je v současné době uspokojena a distribuce nadvýroby do rozvojových zemí je omezena nedostatkem jejich kupní síly, tato situace se pravděpodobně během několika let změní. Očekává se další růst lidské populace, která by v roce 2025 měla dosáhnout 9 miliard., což je téměř 50% vzhledem k současnému stavu. Potřeba potravin se zvýší zhruba ve stejném (nebo i vyšším poměru) a jak ukazuje současný vývoj ekonomiky některých lidnatých zemí, jako např. Čína nebo Indie, velmi rychle se zvýší i kupní síla obyvatel těchto zemí. Také z tohoto důvodu je třeba dlouhodobě udržet vysokou produktivitu zemědělské půdy.

Národní důchod v agrárním sektoru ČR vykazuje rostoucí tendenci, v roce 1995 dosahoval národní důchod hodnoty 1 892,1 mil.EUR, v roce 2007 byla tato hodnota na úrovni 2 728,6 mil.EUR. Na základě našich výpočtů je patrné, že průměrný národní důchod v agrárním sektoru ČR v letech 1995 - 2007 je 2 291,531 mil. Eur. Ve srovnání s Evropskou unií je však úroveň národního důchodu v agrárním sektoru České republiky hluboce pod průměrem EU (v roce 2007 je národní důchod v agrárním sektoru ČR o necelých 4630mil.EUR nižší než průměr EU).
Hodnoty národního důchodu v agrárním sektoru Evropské unie během let 1995-2007 silně kolísají. Může to být způsobeno přírodními podmínkami azměnou podnebí, či novými členskými státy, které během tohoto období přistoupily (r. 1995 – Rakousko, Finsko, Švédsko, r.2004 – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, Malta, r.2007 – Rumunsko, Bulharsko). Průměrná hodnota národního důchodu v agrárním sektoru EU je dle našich výpočtů 187156,3 mil.Eur. Nejvyšší úrovně dosáhl národní důchod EU v roce 2001 a to 198 340,6 mil.Eur.

Klíčová slova

Vývoj národního důchodu, Agrární sektor, Národní důchod, Modelování časových, Jednorozměrný model, Vícerozměrný model, Výpočet národního důchodu

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Teoretická část
3.1 Dělení časových řad
3.1.1 Dělení ČŘ dle časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů
3.1.2 Rozdělení ČŘ dle periodicity
3.1.3 Rozdělení ČŘ dle způsobu vyjádření ukazatelů
3.2 Elementární charakteristiky ČŘ
3.3 Základní koncepce modelování časových řad
3.3.1 Jednorozměrný model
3.3.2 Vícerozměrný model
3.4 Národní důchod
3.4.1 Výpočet národního důchodu ND
4 Vlastní zpracování v programu Statistica
4.1 Popisná statistika
4.1.1 Česká republika
4.1.2 Evropská unie
4.1.3 Průměr za Evropskou unii
4.2 Klasická dekompozice časové řady
4.2.1 Česká republika
4.2.2 Evropská unie
4.2.2 Evropská unie-průměr
5 Závěr
6 Použité zdroje
7 Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0290 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde