Demografický vývoj v Pardubickém kraji v letech 1997 – 2007

Základní informace

Název práce: Demografický vývoj v Pardubickém kraji v letech 1997 – 2007

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Demografie (z řeckého slova démos – lid, graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání. Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu.
Při studiu populačního vývoje spolupracuje demografie s geografií obyvatelstva (ta se zabývá migracemi a rozmístěním obyvatelstva), protože populační vývoj je nejen výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním), ale zároveň výsledkem prostorové mobility (migrace).
Demografické události (jevy) jsou významné události v lidském životě, které jako hromadné jevy utvářejí průběh demografické reprodukce. Nejvýznamnějšími demografickými událostmi jsou narození a úmrtí, ze kterých jsou odvozeny procesy porodnosti a úmrtnosti. Zvláštním druhem úmrtí jsou potraty, ze kterých se odvozuje potratovost. Ostatní události ovlivňují demografickou reprodukci zprostředkovaně - uzavírání sňatků (sňatečnost) a jejich rušení (rozvodovost) ovlivňuje porodnost, nemoci (nemocnost) ovlivňují úmrtnost. Při studiu reprodukce je však nutné všímat si také těchto událostí, proto jsou demografickými i události jako sňatek, rozvod, ovdovění, nemoc aj.
Tyto události se evidují a poté se studují jako hromadné jevy, nikoli tedy jako individuální události v životě jedince. Upraví se do procesů porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a poté se analyzují a hledají se pravidelnosti a důležité charakteristiky jejich vývoje.

Práce se zabývala demografickým vývojem Pardubického kraje v období let 1997 – 2007. Byly sledovány ukazatelé stavu obyvatelstva (počet obyvatel, průměrný věk, naděje dožití), složení obyvatelstva (struktura obyvatel dle pohlaví a věku, indexy staří,…), a pohyb obyvatelstva (porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, migrace).
Ze získaných dat je vidět, že Pardubický kraj je po demografické stránce „nezajímavý“, protože zde po sledované období nenastávají značné výkyvy jednotlivých ukazatelů. U většiny ukazatelů se projevují jen nepatrné změny hodnot – úbytky či přírůstky.
V Pardubickém kraji žije více seniorů než dětí
Podle statistických údajů překročil počet lidí nad šedesát pět let množství dětí do patnácti let už na konci minulého roku. Nepříznivý demografický vývoj by měl pokračovat nadále a nic na tom nemění ani zvýšená porodnost v posledních letech

Klíčová slova

Demografický vývoj, První absolutní diference, Druhá absolutní diference, Koeficient růstu, Řetězový index, Průměrný koeficient růstu, Index maskulinity, Index feminity, Index stáří, Index hospodářského zatížení, Index závislosti mladých, index závislosti starých, Migrace, Přirozený přírůstek

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Charakteristika zvoleného regionu
3.1 Informace o kraji
3.2 Demografické informace
4. Teorie
5. Vývoj vybraných demografických ukazatelů
5.1 Stav obyvatelstva
5.2 Složení obyvatelstva
5.3 Pohyb obyvatelstva
6. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0291 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde