Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Základní informace - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Název práce: Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 97 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Barbora Máchová

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0600 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí vlivů rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí. Dále se zabývá negativními a pozitivními aspekty jednotlivých typů po-rozvodového uspořádání v závislosti na věku a pohlaví dítěte. Analýzou dotazníku bylo zjištěno, jak se na rozvod rodičů zpětně dívá mladý člověk, jak ho rozvod ovlivnil, jak se s ním vyrovnal a zdali má pocit, že jsou ovlivněny jeho vlastní partnerské vztahy.

 

Úvod - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Rozvrat rodiny (rozvod) se v naší společnosti stal velmi častým jevem. Setkala se s ním, ať již ve vlastní rodině nebo v rodinách blízkých, naprostá většina lidí. Rozvod je velká životní zkouška, která klade nesmírné nároky na psychiku rozvádějících se manželů i jejich rodin. Zejména pak na psychiku dětí. Rodina je pro zdravý psychický vývoj dítěte naprosto klíčová, proto ve chvíli, kdy dojde k jejímu rozpadu, je dítě vystaveno zvláštnímu druhu psychické zátěže, jejíž důsledky můžou mít na tento vývoj zásadní vliv. Nejedná se jen o důsledky bezprostředně po rozvodu, ale i o mechanismy, které se mohou projevit třeba až v dospělém věku. Rozvod zasáhne každé dítě. Některé se s ním vyrovná lépe a rychleji, některé hůře, do určité míry však ovlivní všechny. Do jaké míry rozvrat rodiny dítě zasáhne v negativním smyslu, záleží pouze na přístupu rodiny, zejména samotných rodičů.
Téma si autorka zvolila z důvodu, že rozvod se ve společnosti vyskytuje velmi často, a má tak vliv na velkou část jejích členů. Významně ji motivovala i vlastní zkušenost s rozvodem rodičů a zkušenost mnoha jejích blízkých přátel. Na všech tato skutečnost zanechala následky. Motivací a cílem práce bylo tedy zjistit, jaký má rozpad rodiny vliv na ostatní jedince, kteří si jím prošli, a zdali existuje řešení, jak negativní dopady rozvodu a po-rozvodového uspořádání zmírnit.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři tvoří teoretickou část a kapitola čtvrtá je náplní části empirické.
Teoretická část se zabývá rodinou a jejími funkcemi pro dítě obecně, zejména se pak zaměřuje na vliv rozvodu na dítě, na jeho psychiku a vývoj, na to, jak dítě rozvod poznamená, jaké můžou být změny v jeho chování a cítění a jak předcházet negativním dopadům na jeho psychický vývoj. Dále se zabývá jednotlivými typy po-rozvodového uspořádání, jejich negativními a pozitivními aspekty a vlivem na psychiku dítěte. To vše s ohledem na věk a pohlaví dítěte. Závěr práce je pak věnován upozornění, že ač dítě není viníkem rozvodu, mnohdy si z něj odnáší větší psychické následky než jeho rodiče, a že záleží pouze na nich, jak mu celý proces usnadní. Jejich přístup a kvalita rodičovského vztahu (zejména po rozvodu) mohou eliminovat veškeré negativní dopady na dítě. Cílem teoretické části je shrnutí těchto poznatků na základě dostupné české i zahraniční odborné literatury.
Cílem empirické části je pak zjištění, jaký má rozvrat rodiny vliv na psychiku a vývoj dětí na základě realizovaného průzkumu. Ten se zabývá tím, jak se na rozpad rodiny zpětně dívá mladý člověk, jak ho rozvod rodičů a následné po-rozvodové uspořádání ovlivnily a poznamenaly. K získání a analýze dat potřebných k průzkumu byla použita kvalitativní technika sběru dat, konkrétně dotazníkové šetření. 

 

Závěr - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Rozvod je chápán jako rozvrat rodiny. V dnešní době je již celkem běžnou záležitostí, se kterou se, ať již přímo nebo nepřímo, setkala většina společnosti. Rodiny, které si rozvodem prošly přímo, bývají většinou poznamenány, jelikož rozvod představuje vždy určitou ztrátu. Tato psychicky náročná situace vytváří největší nebezpečí pro děti. Rodina je totiž malý sociální systém hrající klíčovou roli ve zdravém psychickém vývoji dítěte. Prochází mnoha proměnami, ale její ústřední rolí zůstává vždy ochrana a vývoj dětí. Tuto funkci však může úspěšně plnit pouze za předpokladu, že správně funguje. Rozvod se však zpravidla na funkčnosti rodiny negativně podepíše. Rodiče bývají hluboce ponořeni do svých citových a existenčních problémů, do řešení stávající a po-rozvodové situace a na psychické potřeby dítěte mohou v těchto chvílích zapomínat. Pro dítě představuje rodina základní životní jistotu, rozvratem o ni však přijde, což má za následky pocity zklamání, úzkosti, vzteku a strachu z budoucnosti. Tyto pocity mají u dětí z rozvedených rodin tendenci přetrvávat dlouhé roky, často i v dospělosti.
Rozvod se však na zmiňované funkčnosti rodiny nemusí odrazit takovou měrou. Záleží na přístupu rodičů, na kvalitě jejich rodičovského vztahu a zejména na komunikaci. Komunikace znamená co nejvíce s dítětem mluvit, odpovídat mu na otázky a snižovat jeho pocit nejistoty a strachu. Základním „kamenem úspěchu“ je také funkční komunikace mezi rodiči v době po rozvodu. Dítě potřebuje oba dva rodiče, takže by neměl být v žádném případě omezen kontakt ani s jedním z nich a druhotně ani se vzdálenějšími členy rodiny. Také by mělo dojít ke znatelnému zlepšení situace ve smyslu uvolnění napjaté atmosféry, často rozvod provázející, a alespoň částečnému zlepšení vztahů. Velmi důležitou roli hraje i pečlivý výběr typu po-rozvodového uspořádání, v závislosti na věku a pohlaví dítěte, na vztahu s jednotlivým rodičem a na schopnosti vzájemné komunikace rodičů. Co se týče nových partnerů rodičů, záleží na konkrétní situaci a konkrétním dítěti, ale obecně je doporučeno alespoň určitou dobu po rozvodu počkat. Dítě potřebuje čas, aby si zvyklo na veškeré změny a novou situaci plynoucí z rozvodu.
Poznatky z odborné literatury spolu s realizovaným průzkumem tedy ukazují, že rozvod je psychicky velmi náročná změna v životě, která má do určité míry dopad na každé dítě. Přesto je dobré zdůraznit, že ačkoli je rozvod takto těžkou zkouškou, nemusí v každé rozvedené rodině vyrůst dítě nějak negativně poznamenané. Jednak i špatné zkušenosti mohou být obohacením, v tomto případě při nejhorším ve smyslu, čemu ve vztahu předcházet, a jednak existuje způsob, jak negativní dopady zmírnit a jak dítěti zajistit zdravý psychický vývoj. To ostatně potvrzuje i průzkum, ve kterém je vidět, že část rozvádějících se rodičů to dokázala.
V každé rodině platí, že osud dítěte je do velké míry v rukou jeho rodičů. V rozvedených rodinách toto platí dvojnásob. Nezbývá tedy než doufat, že rodičů, kteří zvládnou své děti provést rozvodem bez větších dopadů na jeho psychiku, bude stále přibývat. 

 

Klíčová slova - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

Důvody rozvodu, fáze rozvodu, funkce rodiny, nevlastní rodina, nevlastní sourozenci, rodina, rozvod, společná péče, výhradní péče, základní duševní a psychické potřeby dítěte, znaky současné rodiny

 

Obsah - Vliv rozvrácení rodiny na psychiku a vývoj dětí

ÚVOD
1.    RODINA JAKO MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA
1.1 Definice rodiny
1.2 Funkce rodiny
1.3 Charakteristické znaky současné rodiny
2.    ROZVOD MANŽELSTVÍ JAKO NÁROČNÁ ŽIVOTNÍ SITUACE
2.1 Důvody rozvodu
2.2 Fáze rozvodu
2.3 Vliv rozvodu na dítě
3.    PO-ROZVODOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A JEHO VLIV NA PSYCHIKU DĚTÍ
3.1 Kritéria pro posuzování výchovných předpokladů rodičů
3.2 Výhradní péče matky
3.3 Výhradní péče otce
3.4 Společná péče
3.5 Nevlastní rodina
4.    PROJEKT PRŮZKUMU
4.1 Cíl průzkumu
4.2 Pracovní hypotézy
4.3 Použité metody, techniky a postupy
4.4 Charakteristika souboru
4.5 Analýza dat a interpretace výsledků
4.6 Výsledky průzkumu a Dílčí závěry
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ ČESKÉ LITERATURY
SEZNAM POUŽITÉ ZAHRANIČNÍ LITERATURY
SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ
SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ
SEZNAM PŘÍLOH

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0600 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde