Podávání alkoholu dítěti

Podávání alkoholu dítěti

Název práce: Podávání alkoholu dítěti

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 30 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Podávání alkoholu dítěti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0392 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Podávání alkoholu dítěti

Alkoholismus je neblahý společenský jev. Projevuje se v různých oblastech života společnosti, a to nejen jako choroba společnosti, ale i jako příčina značného množství pracovních úrazů (a to nakonec i úrazů smrtelných), ale i jako příčina dopravních nehod, požárů, havárií a nejtěžších forem kriminality. Neblahý společenský a sociální dopad je možno shrnout takto: rozvracení rodiny, zanedbaná výchova a výživa dětí, špatná pracovní morálka, fluktuace a absence zaměstnanců v pracovním procesu, zbytečné náklady, které musí společnost vynaložit na léčení úrazů a hmotné škody vzniklé z havárií a trestných činů. Obzvláště však nebezpečné dopady může mít konzumace alkoholu na dítě.
Alkoholismus, který přechází v toxikománii, se považuje za psychickou poruchu, kterou je třeba léčit, aby se nevytvářely podmínky pro vznik alkoholismu, je nutno dodržovat zejména tyto zásady: nenutit nikoho k pití, zvláště pak děti a mládež, dodržovat zákaz prodeje a podávání alkoholu všeho druhu osobám mladším 18 let, u osob v pracovním poměru dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů na pracovišti, sledovat důvody absence, a to jaká žáků ve škole, tak zaměstnanců v pracovním poměru.
Je všeobecně známo, že opakované podávání alkoholu dítěti (byť jen po relativně krátkou dobu) v něm může vyvolat fyzickou závislost na etanolu a rozvrátit tak celý jeho další život. Alkoholismus je přirozeně nikoliv jen společensky nebezpečný úkaz, ale podkopává také fyzické i psychické zdraví konzumenta alkoholu. Alkohol se podílí na celkové mortalitě, a to nejen s ohledem na zřejmé souvislosti s úrazy, ale také vzhledem k řadě onemocnění, na jejichž vzniku a průběhu se spolupodílí. Jde zejména o nádorová onemocnění, nemoci trávícího systému, onemocnění srdce a oběhového systému. Někteří odborníci poukazují na spojitost konzumace alkoholu se zvýšeným výskytem suicidiálních jednání.
U dítěte, které je fyzicky i psychicky v určité fázi vývinu, je toto riziko dvojnásob nebezpečné. Nikdo nemá pochybnosti o tom, jak strašlivé dopady může mít zneužívání toxických látek na vyvíjející se organismus.
Na základě těchto skutečností vznikla ve společnosti potřeba alkoholismus u dítěte hlídat a eliminovat a trestně pak stíhat ty dospělé jedince, kteří nemají dostatek zodpovědnosti, aby dítěti alkohol odepřeli a místo toho mu alkohol nalévají. Toho, kdo podává alkohol dítěti, lze dokonce trestním soudem odsoudit k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.
Výše dotčená témata jsou předmětem rozboru v mé bakalářské práci. Celá práce je koncipována se zaměřením zejména na vzpomenuté trestněprávní skutečnosti, nicméně je třeba zmínit také veškeré související vazby, na které trestní zákoník (byť nepřímo) odkazuje. Budeme tedy analyzovat také zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a relevantní kriminologické skutečnosti. V závěru práce se pokusíme stávající legislativu zhodnotit a vyslovit vlastní myšlenky.

Tato práce pojednává o alarmujícím společenském jevu, který může mít nedozírné důsledky. Je všeobecně známo, že čím mladšímu člověku se začne podávat alkoholický nápoj, tím větší je riziko propuknutí závislosti na etanolu. Nikdo by neměl přistupovat k této skutečnosti lhostejně a tato společnost by měla náležitým způsobem trestat ty jedince, kteří ji ohrožují kažením mládeže.
Jádro práce spočívá v rozboru relevantních právních předpisů, které podávání alkoholu mládeži regulují. Jedná se na jedné straně o předpisy preventivního charakteru, které mají za úkol předcházet tomuto jevu a na druhé straně o právní předpisy represivní, které mají trestat konkrétního pachatele poté, co tento svým jednáním spáchal konkrétní delikt.
Málo prostoru zůstalo pro související témata, které by v budoucnu jistě stály za prozkoumání. Lze jistě více rozšířit problematiku související vědy kriminologické a kriminalistické, které toto jednání specifickým způsobem charakterizují a také stanoví vyšetřovací postupy. Vedle toho by jistě bylo zajímavé prozkoumat podrobněji psychologické a lékařské souvislosti podávání alkoholu mládeži, neboť toto téma také muselo zůstat v této práci dotčeno pouhou formou exkurzu.


Klíčová slova - Podávání alkoholu dítěti

Alkoholické nápoje, Podávání alkoholu, Prodej alkoholu, Alkoholismus, Toxikománie, Dítě, Mladistvý, Přestupkový zákon, Trestní zákon

Obsah - Podávání alkoholu dítěti

1. Úvod
2. Užívání alkoholu mládeží
3. Zákon č. 379/2005 Sb.
4. Trestněprávní represe
4.1. Přestupkový zákon
4.2. Trestní zákoník
4.2.1. Podávání alkoholu dítěti
4.2.2. Ohrožování výchovy dítěte
5. Kriminologické aspekty podávání alkoholu dítěti
6. Zhodnocení právní úpravy
7. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Podávání alkoholu dítěti

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0392 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde