Motivace jako způsob vedení lidí

Motivace jako způsob vedení lidí

Název práce: Motivace jako způsob vedení lidí

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Motivace jako způsob vedení lidí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0388 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Motivace jako způsob vedení lidí

Správně zvolená motivace zaměstnanců je v každé organizaci velice důležitou součástí efektivity práce. Zaměstnanci, kteří jsou dostatečně stimulováni a motivováni, dosahují na pracovišti mnohem větších výsledků než ti nemotivovaní. Již dávno neplatí, že by motivací musely být pouze peníze. Motivace zaměstnanců je velice důležitá součást pracovní náplně každého schopného manažera, protože každý vedoucí pracovník potřebuje mít v zásobě skladbu nástrojů, kterými vzbudí v zaměstnancích zájem o práci a chuť odvádět vyšší pracovní výsledky. Osobnost manažera musí dostatečně schopná a silná, aby své podřízené dokázala efektivně motivovat. Motivační nástroje se v moderní době neustále vyvíjí. Vedle klasických motivačních prvků, kterými byly od pradávna různé hmotné výhody a benefity, dnes záleží také na atmosféře v pracovním kolektivu a vlídnosti pracoviště vůbec.

Úvod - Motivace jako způsob vedení lidí

V této bakalářské práci se hodlám zaměřit na motivaci jakožto prostředek k efektivnímu vedení lidí v rámci pracovního týmu. Motivaci v dnešním slova smyslu spojujeme právě se zaměstnáním a nazíráme na ní jako na katalyzátor vedoucí k vyšší efektivitě práce. Je nám jasné, že motivace má v lidském životě své místo také v celé řadě jiných společenských i ryze osobních situacích, ovšem my se zaměříme právě na úlohu motivace v zaměstnání v prostředí firmy, přičemž motivační snahu budeme sledovat právě z pohledu zaměstnavatele či zaměstnavatelova managementu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla rozčlenit svou bakalářskou práci na následující okruhy: vedení firmy (formou exkurzu), základní principy a pojem motivace, osobnost manažera ve spojení s motivačním působením, prostředí firmy aj.
Hovoříme-li o motivaci zaměstnanců v určité organizaci, máme většinou na mysli jejich motivaci k větší efektivitě práce. Většinou je spojována s tzv. benefity, kterými jsou stravenky, nejrůznější poukázky typu Relaxpass či pružná pracovní doba. Většina státních i soukromých organizací však nejvíce používá k motivaci pohyblivou složku platu. Tato motivace zaměstnanců má mnohem osvědčenější efekt než benefity, ovšem většina zaměstnavatelů ho spíš užívá jako postih vůči těm zaměstnancům, kteří ve srovnání s ostatními nedosahují takových pracovních výsledků. Velká část firem platí zaměstnanci mzdu, která se ve své podstatě skládá ze dvou různých složek. Hlavní složkou je pak mzda jako taková, která je fixní a tedy zpravidla neměnná. Druhou částí jsou tzv. prémie. Tyto částky jsou proměnlivé a obvykle se odvíjí (ve výdělečné firmě, nikoliv o organizační složce státu) od hospodářského výsledku firmy. Proto slouží jako motivace k lepšímu výkonu zaměstnanců. Jak si však ukážeme v této práci, motivací zaměstnanci nemusí být pouze peníze či jiné hmotné výhody.

Závěr - Motivace jako způsob vedení lidí

V této práci bylo pojednáno o problematice motivace zaměstnanců na pracovišti. Práce má část teoretickou a praktickou.

V teoretické části jsme se orientovali na odbornou literaturu, přičemž v souladu s původními záměry jsme vytvořili konstruktivní literární rešerši, jejímž jádrem je samotné pojetí motivace zaměstnanců (nebyly opomenuta ani motivaci vedoucího zaměstnance), dále pak motivační úloha manažera ve firmě a v neposlední řadě i důležitost pracovního prostředí.

V praktické části jsme se zaobírali motivačními faktory v konkrétní firmě, kterou je středně velká advokátní kancelář. Na místě byl proveden dotazníkový průzkum a dále doplňující průzkum za užití rozhovoru. Zkoumaná firma vyšla ze průzkumu s velice dobrým hodnocením, neboť věnuje své motivační politice náležitou péči. Na druhou stranu byla obzvláště ze strany pomocného personálu zaznamenána určitá fragmentární nespokojenost. Lze uzavřít, že motivace zaměstnanců na pracovišti odpovídá charakteru provozovaného podnikání a úrovni, na které je prováděno.

Téma motivace zaměstnanců je téma mnohovrstevnaté a složité. Lze ho zkoumat z mnoha pohledů a jeho koncept uchopit úplně jinak, než jak bylo ukázáno v této práci. Pro další zkoumání problematiky motivace se nabízí spousta nezpracovaných témat. Otevírá se zde jistě prostor pro další navázání v magisterském studiu.

Klíčová slova - Motivace jako způsob vedení lidí

Motivace, Manažer, Vedení zaměstnanců, Odměňování, Benefity, Stimulace, Pracovní prostředí

Obsah - Motivace jako způsob vedení lidí

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1. Cíl
2.2. Metodika
3. Literární rešerše
3.1. Vedení zaměstnanců
3.2. Pojem a základní principy motivace
3.2.1. Motivace a stimulace
3.2.2. Vrstvy motivace
3.3. Osobnost manažera a motivace
3.3.1. Schopnosti manažera
3.3.2. Motivace k řídící činnosti
3.4. Prostředí firmy a motivace
3.4.1. Vybavení
3.4.2. Funkčnost
4. Praktická část – průzkum
4.1. Charakteristika společnosti
4.2. Vlastní šetření
4.3. Výsledek šetření
4.3.1. Zaměstnavatelé
4.3.2. Zaměstnanci
5. Závěr
6. Seznam literatury

Stažení práce - Motivace jako způsob vedení lidí

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0388 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde