Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Základní informace - Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Název práce: Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 195 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0583 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Souhrn - Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Bakalářská práce se věnuje literární tvorbě osob s diagnostikovanou transsexualitou, konkrétně textům, které jsou publikovány na webových stránkách určených transsexuálům, jejich rodinám a nejbližším přátelům. Cílem mé práce bylo zjistit, o čem tyto příspěvky vypovídají, a jaké téma v nich převažuje, snažila jsem se zmapovat subjektivní zkušenost jednotlivých autorů a zaměřila jsem se též na reakce čtenářů, kteří pod jednotlivé texty mohli přispívat svými komentáři. Při analýze textů jsem využila obsahovou analýzu pro určení formy, obsahu a námětu jednotlivých článků a kromě této jsem využila narativní analýzu, v rámci níž jsem určovala narativní kategorie zaměřené na téma, způsob, jakým o tématu vypovídají, komu je text adresovaný a jaké události jeho sepsání předcházely. Na závěr jsem hodnotila, jak byl text přijat čtenáři, kteří komunitní webové stránky navštěvují. Z hlediska obsahové analýzy jsem se zaměřila na stylistiku zveřejněných článků, užité slohové postupy a v rámci určování obsahu jsem zvlášť rozebírala obsahové kategorie článku a zvlášť obsahové kategorie komentářů. Výzkumný soubor se skládal z dvaceti prozaických textů, u nichž tematicky převažoval návrat do minulosti, skrze kterou se autoři identifikovali a na níž dokládali, že jejich pocity, že náleží k opačnému pohlaví, jsou oprávněné, neboť se u nich vyskytují již od dětství. Pro texty je příznačný strach z reakcí nejužší rodiny a blízkých přátel po odhalení skutečné identity a úzkost ze situace, v níž se nacházejí. Za důvod vzniku textů považuji především snahu začlenit se mezi skupinu transsexuálních jedinců, svěřit se s postupem, který v rámci coming-outu zvolili, tedy začlenit se mezi lidi, kteří řeší stejné problémy jako oni sami.


Obsah - Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Ačkoliv máme v dnešní době mnoho příležitostí, jak se dozvědět o poruchách pohlavní identity, literatura, dokumenty či přednášky, které nám jsou dostupné, se zpravidla zaměřují jen jedním směrem, obecně na charakteristiku transsexuality, příčiny jejího vzniku, diagnostický proces a následný proces přeměny pohlaví. Pohlíží na ni jako na jednu z mnoha poruch, se kterými se můžeme setkat, vysvětlují nám ji a představují možnosti léčby, ale málokterá z nich se nás snaží seznámit také s postojem osob, jichž se přímo týká. Proto jsem se ve své bakalářské práci mnohem více než o odbornou literaturu zajímala o osobnosti konkrétních transsexuálů a jejich literární tvorbu, zajímalo mne, jak se s touto diagnózou potýkají přímo lidé, jimž je určena.
Jelikož kromě oboru psychologie a speciální pedagogiky studuji český jazyk a literaturu, zjišťovala jsem konkrétně, nakolik je patrná odlišnost jedinců s transsexualitou, v literárních textech, které tvoří. Protože informace, které jsem z textů získala, byly dostatečně obsáhlé, upustila jsem od původního záměru osobně se setkat s jejich autory, kteří svou literární tvorbou přispívali na komunitních webových stránkách určených transsexuálům, a zaměřila jsem se pouze na důkladnou analýzu obsahové a formální stránky těchto příspěvků.
Než jsem přistoupila k praktické části své bakalářské práce, zaměřila jsem se v rámci teoretických kapitol na pojmy, jež souvisí s utvářením mužských a ženských charakteristik. Konkrétně na vývoj pohlaví, pohlavní identity a jádrové pohlavní identity, včetně jejích determinant, kterými je určována a jelikož s těmito pojmy úzce souvisí také otázka genderu, zaměřila jsem se na proces utváření genderové role a genderové identity. Od utváření pohlavní identity je jen krůček k jejím poruchám, pod něž řadíme transsexualitu – jíž jsem se ve své práci přímo věnovala, transvestitismus dvojí role a poruchy pohlavní identity v dětství. Poměrně obsáhlou kapitolou v mé práci, je etiologie transsexuality z pohledu biologických teorií, kde zmiňuji především vliv produkce pohlavních hormonů, a z pohledu psychologického, kam jsem zahrnula podkapitoly týkající se jednak charakteristik rodičů, jejich psychopatologie či jejich konkrétní přání mít dceru nebo syna, jednak charakteristiku dětí, či nakolik jejich vzhled u nich ovlivňuje rozvoj poruchy pohlavní identity.
Jelikož jsou v textech velmi často zahrnuty pojmy týkající se diagnostiky transsexuality a procesu přeměny pohlaví, zmiňuji jednotlivé fáze i v teoretické části. V této kapitole jsem čerpala nejen z odborné literatury, ale právě také z komunitních webových stránek, odkud jsem získala literární texty, kde jsou jednotlivé postupy popisovány s ohledem na laickou společnost, jež na příslušných stránkách hledá potřebné informace o transsexualitě.
V empirické části bakalářské práce charakterizuji metody sběru dat s důrazem na způsob výběru literárních textů, dále uvádím zpracovávání dat s využitím nejen obsahové, ale též narativní analýzy, která se více nežli na formu či klíčové téma příspěvků, zaměřuje na subjektivní ztvárnění textu. U narativní analýzy následně uvádím konkrétní narativní kategorie, jimiž jsem se během rozboru textů zabývala. V rámci zpracování výzkumného souboru jsem se dále zaměřila na stylistiku literárních textů, slohové postupy a jejich rozsah, čímž jsem naplnila požadavky obsahové analýzy z hlediska formy textu a zároveň zde využívám své poznatky získané při studiu českého jazyka a literatury. Dále jsem podrobně rozebrala obsahové kategorie jednotlivých textů, obsahové kategorie komentářů, které každý z textů provázely, námět a následně konkrétní narativní kategorie.
Práce s literárními texty transsexuálů byla pro mne velice zajímavou zkušeností a velkým zdrojem informací, neboť každý z autorů měl na tuto poruchu odlišný názor, rozdílně se k němu stavěli a nakládali s ním. To se projevilo právě v celkovém vyznění jednotlivých textů a mělo výrazný dopad i na mé vnímání této problematiky a to i přesto, že se o ni zajímám již delší dobu a až doposud jsem prostudovala mnoho zajímavých knih či odborných článků o transsexualitě pojednávajících.


Závěr - Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

Cílem mé bakalářské práce bylo nahlédnout do problematiky osob s poruchami pohlavní identity se zaměřením na jejich literární tvorbu, uveřejňovanou na komunitních webových stránkách, určených transsexuálům, jejich rodinám a blízkým přátelům, jejímž prostřednictvím se oficiálně začlenili mezi transsexuální komunitu. Mé původní očekávání, že texty budou plné stížností, zklamání a smutku nad jejich nezáviděníhodnou životní situací, bylo velmi brzy vyvráceno, neboť texty, které jsem si zvolila ke své analýze, byly naopak optimistické a často plné nadějí a odhodlání do budoucna.
Ve své práci jsem se tedy zajímala o webové příspěvky a o hlavní důvody jejich vzniku, proč byly publikovány na webových stránkách a jaké ohlasy následně tyto texty vzbuzují. Proto jsem se důkladně zaměřila na analýzu literárních textů – jejich formu, obsah a námět z hlediska obsahové analýzy, a na narativní kategorie jednotlivých příspěvků z hlediska narativní analýzy. V rámci formy jsem se zajímala o stylistiku, slohové postupy textů a o jejich rozsah a nakolik tento rozsah souvisí právě se zvoleným stylem. Dále jsem u každého článku určovala obsahové kategorie, a to nejen samotných příspěvků, ale také komentářů, kterými na ně čtenáři reagovali a z nichž se dalo následně také určit, jak tedy byl text přijat, popř. i za jakým účelem vznikl. Těchto obsahových kategorií se v každém z textu nacházelo několik, zatímco když jsem určovala námět, tedy zdroj inspirace pro autora, pak ten se mi vždy podařilo vystihnout jedním slovem, maximálně popsat jednou větou.
V rámci obsahové analýzy jsem zahrnula i podkapitoly, v nichž jsem následně shrnula, jaké téma a námět se mezi webovými příspěvky vyskytoval nejčastěji, tuto podkapitolu jsem však už nezařazovala pod narativní kategorie, jelikož narativní analýza sama o sobě zkoumá subjektivní perspektivu jedince - každý z autorů, i kdyby jim bylo předloženo stejné téma, jej zpracují odlišným způsobem, proto jsem zde nechtěla využít zobecňování, naopak, chtěla jsem každému z textů ponechat jeho neopakovatelnost a dopřát individuální zacházení.
Pokud se nás odborná literatura snaží obeznámit s tím, jak se lidé s poruchou pohlavní identity cítí, co prožívají v dětství, jak se svými hrami, sny a představami odlišují již v útlém věku od ostatních vrstevníků, jak je pro ně obtížné přiznat si, že potřebují odbornou pomoc a vyhledat ji a nakolik pro ně představuje problém, svěřit se se svým problémem rodině a blízkým přátelům, pak se nám možná podaří zhruba pochopit, co všechno tato problematika obnáší, ale teprve když si přečteme několik intimních zpovědí napsaných během procesu coming-outu či přímo v jedné z fází přeměny pohlaví, dokážeme se skutečně vžít do starostí osob potýkajících se s transsexualitou a pochopit ji. A po roční práci s texty transsexuálů, kdy jsem se s některými autory dostala také do kontaktu a měla možnost zjistit, v jakých podmínkách žijí, jakým způsobem bojují se svou samotou či napadáním a utiskováním společností, bych jim skutečně nepřála nic jiného, než více uvědomělých lidí, jež se dokážou do nich vcítit a kteří jim dokážou podat svou pomocnou ruku, poradit, dovést k odborníkovi a být jim nablízku v nelehkém období hledání sebe sama.


Klíčová slova

pohlavní identita, jádrová pohlavní identita, gender, genderová identita, porucha pohlavní identity, transsexualita, etiologie, teorie vzniku transsexuality, proces přeměny pohlaví, literární tvorba osob s poruchou pohlavní identity


Obsah - Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech

SOUHRN
KLÍČOVÁ SLOVA
ÚVOD
I. TEORETICKÁ ČÁST
1. ZÁKLADNÍ POJMY UTVÁŘENÍ ŽENSKÝCH A MUŽSKÝCH
CHARAKTERISTIK
1.1 GENDER
1.2 GENDEROVÁ ROLE
1.3 GENDEROVÁ IDENTITA
1.4 POHLAVÍ
1.5 POHLAVNÍ IDENTITA
1.5.1 JÁDROVÁ POHLAVNÍ IDENTITA
2. PORUCHA POHLAVNÍ IDENTITY
2.1 TRANSSEXUALISMUS
2.2 TRANSVESTITISMUS DVOJÍ ROLE
2.3 PORUCHA POHLAVNÍ IDENTITY V DĚTSTVÍ
3. ETIOLOGIE TRANSSEXUALITY
3.1 BIOLOGICKÉ TEORIE
3.2 PSYCHOLOGICKÉ TEORIE
3.2.1 VZTAH MATKA – DÍTĚ
3.2.2 RODIČOVSKÉ CHARAKTERISTIKY
3.2.3 PSYCHOPATOLOGIE NA STRANĚ RODIČŮ
3.2.4 NEPŘÍTOMNOST OTCE A NEDOSTUPNOST MATKY
3.2.5 PŘÁNÍ RODIČŮ MÍT DCERU NEBO SYNA
3.2.6 CHARAKTERISTIKY DÍTĚTE
3.2.7 VZHLED DÍTĚTE
3.3 TEORIE VZNIKU TRANSSEXUALITY - SROVNÁNÍ
4. PROCES PŘEMĚNY POHLAVÍ
4.1 DIAGNOSTIKA TRANSSEXUALITY
4.2 FÁZE ROZHODOVACÍ
4.3 REAL LIFE TEST A REAL LIFE EXPERIENCE
4.4 HORMONÁLNÍ TERAPIE
4.5 PŘEDOPERAČNÍ KOMISE
4.6 OPERATIVNÍ VÝKONY
4.7 OBDOBÍ PO OPERACI
5. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI
II. EMPIRICKÁ ČÁST
6. ANALÝZA LITERÁRNÍCH TEXTŮ
6.1 CÍL VÝZKUMU
6.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY
6.3 METODY SBĚRU DAT
6.3.1 VÝBĚR LITERÁRNÍCH TEXTŮ
6.4 ZPRACOVÁNÍ DAT
6.4.1 TEXT JAKO ZDROJ KVALITATIVNÍCH DAT
6.4.2 ANALÝZA DOKUMENTŮ
6.4.3 OBSAHOVÁ ANALÝZA
6.4.4 NARATIVNÍ ANALÝZA
6.4.5 OBSAHOVÁ A NARATIVNÍ ANALÝZA - SROVNÁNÍ
7. VÝZKUMNÝ SOUBOR
7.1 STYLISTIKA ANALYZOVANÝCH TEXTŮ
7.1.1 JAZYKOVÉ STYLY V ANALYZOVANÝCH TEXTECH –
SHRNUTÍ
7.2 SLOHOVÉ POSTUPY
7.2.1 SLOHOVÉ POSTUPY V ANALYZOVANÝCH TEXTECH – SHRNUTÍ
7.3 ROZSAH TEXTŮ
7.4 OBSAHOVÉ KATEGORIE ANALYZOVANÝCH TEXTŮ
7.5 OBSAHOVÉ KATEGORIE KOMENTÁŘŮ
7.5.1 KOMENTÁŘE VZTAHUJÍCÍ SE K TEXTU
7.5.2 KOMENTÁŘE OD PŮVODNÍCH AUTORŮ
7.6 NÁMĚT ANALYZOVANÝCH TEXTŮ
7.7 NARATIVNÍ KATEGORIE ANALYZOVANÝCH TEXTŮ
7. 8 PREZENTACE VÝSLEDKŮ
8. DISKUZE
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 195 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0583 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde