Kokain – droga bohatých?

Základní informace

Název práce: Kokain – droga bohatých?

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 90 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0198 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Zneužívání návykových látek patří mezi problematické jevy již několik let. Po roce 1989 v důsledku změn na poli politickém se začala měnit i situace na naší drogové scéně. S posilující korunou a stále se lepšící ekonomikou naší země jsou drogy dostupnější. Zneužívají se více než v minulosti. Nemalý vliv na tomto stavu nesou překupníci a pašeráci drog a s tím i spojená rozsáhlá sít nelegálního obchodování s narkotiky. Bohužel čím dál častěji tyto drogy končí v rukou mladších lidí či dětí.
K hlubšímu zamyšlení nad touto otázkou mě vedlo několik skutečností. Jedním z důvodů proč jsem si vybral téma drog a kokainu bylo, že jako budoucí rodič, budu také muset svým dětem vysvětlit to, proč jsou drogy nebezpečné a jaká nesou rizika spojená s užíváním. Je známo, že komunikace rodičů a dětí v době dospívání je považována za nejvýznamnější prevencí vůbec a mladí lidé nejvíce experimentují s drogou právě v období puberty. Informace z diplomové práce mohou využít i jiný rodiče či osoby věnující se problémům drog.
Téma kokainu jsem si nevybral náhodou. O drogách asi každý z nás slyšel spoustu negativních věcí, ale osobní kontakt se závislou osobou je poněkud jiný. Mám kamaráda, který propadnul drogám a především kokainu. Proto jsem měl možnost nepřímo pozorovat to, co drogy mohou přinášet, ale hlavně co všechno odnášejí.
Téma drog jsem si vybral právě proto, abych více pochopil, proč se tyto látky považují za tak obávanou a zrádnou hrozbu současné společnosti.
Důvody, proč lidé sáhnou po droze, nejsou nijak výjimečné a v průběhu života se s nimi můžeme setkat každý. Většinou to bývá zvědavost, touha po zvláštních zážitcích a dobrodružství, snaha přizpůsobit se vrstevníkům, nuda, touha zbavit se nepříjemných pocitů, nebo i zvýšit svoji výkonnost. Kdo z nás někdy něco takového necítil? A přesto většina lidí na drogách závislá není. Znamená to, že umíme řešit své problémy jinak, než sáhnutím po droze? Problém návykových látek je problémem celé společnosti, který nezná hranic a stává se v současné době problémem celé planety. Můžeme sem zařadit i závislost na alkoholu či nikotinu.
Záměrem diplomové práce je roztřídit a objasnit poznatky v dané oblasti, právě proto, že tato závažná sociální otázka není na ústupu a ani z daleka nevypadá, že bychom se dočkali v brzké době nějakého zlepšení.
Má práce, jak již bylo naznačeno výše, se bude zabývat ilegálními drogami a především kokainem a proto se pokusí poskytnout co nejvíce informací o tomto složitém problému. Pokusí se zjistit, zda stále patří kokain mezi drogy bohatých skupin obyvatelstva.
Samotnou práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je přehled o tom, jaké mohou vzniknout závislosti po požití drogy. V této části práce se pokusím shrnout poznatky dostupné v odborné literatuře týkající se jak věcí minulých, tak i současných. Ty by pak měly vytvořit komplexní celek informací, jež jsou pro danou problematiku nejvíce důležité a přinášejí hlubší vhled do problému samotného. Diplomová práce se pokusí, alespoň z části, vyvrátit různé mýty a zkreslené informace, které poskytují masmedia či jsou všeobecně známé.
Praktická část mé práce bude prezentovat názory a zkušenosti expertů zabývající se otázkou ilegálních drog. Pro větší pestrost názorů jsem se snažil oslovit různorodou skupinu odborníků v dané oblasti. Prezentace více pohledů na dané téma by měla přinést lepší pochopení dané problematiky a obohatit formální část této práce. Pro tento účel komunikace byla použita metoda nestandardizovaného rozhovoru.
Záměrem práce je podat co nejkomplexnější přehled o problému kokainu u nás. Při práci jsem použil metody sběru informací, použití odborné literatury, dedukci a nestandardizovaného rozhovoru.
Kokain patří mezi nejnebezpečnější ilegální látky, což je také jeden z hlavních úkolů, které by práce měla dokázat. Jednotlivé kapitoly se většinou snaží popsat dané téma podle dostupných informací a ty zpracovat podle obsahu, vhodnosti a důležitosti.
První kapitola popíše a rozdělí drogy do různých skupin podle původu nebo výroby. Popíše a zaměří se na drogové závislosti a především stimulační drogu kokain. Dále se bude věnovat způsobům užití kokainu a pro lepší orientaci osvětlí základní termíny z drogového názvosloví vyskytující se v diplomové práci.
Kapitola druhá je zaměřena na historii drog na našem území. Snaží se zmapovat drogovou scénu u nás od svého prvopočátku až po současnou dobu. Velmi významnou úlohu zde má vývoj protidrogové legislativy jak naší, tak i mezinárodní a s tím spojené ratifikace různých smluv a dokumentů naší zemí.
Další kapitola objasní původ, historii, výrobu či dávkování kokainu jako ilegální látky.
Poslední kapitola teoretické části práce si klade za cíl popsat distribuční cesty kokainu z producentské oblasti až na náš ilegální trh. Poskytne informace o producentských oblastech, které se pěstováním a následným prodejem kokainu zabývají a znázorní vývoj cen u vybraných typů látek.
V praktické části diplomové práce je popsána metoda použitého neformálního rozhovoru, kritérium výběru respondentů či jejich odborná specializace.
V závěrečné kapitole jsem se zaměřil na celkové zhodnocení odpovědí z neformálního rozhovoru a vyvození všeobecných závěrů.
Závěr práce zhodnotí, zda se dostupné informace, týkající se problému drog, shodují s reálným životem a znalostmi odborníků, kteří přicházejí denně do styku ze závislými.

Klíčová slova

Kokain, Droga, Crack, Drogy, Závislosti, Užití drog, Užití kokainu, Drogové názvosloví, Historie drog, Psychostimulancia, Produkce kokainu, Ceny drog, Čistota drog, Návykové látky

Obsah

1 ÚVOD
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Drogy, závislosti a způsoby užití drog
2.2 Způsoby užití kokainu a cracku
2.3 Drogové názvosloví
3 HISTORIE DROG NA NAŠEM ÚZEMÍ
3.1 Historie drog na našem území
3.2 Vývoj legislativy
3.2.1 Mezinárodní smlouvy
3.2.2 Mezinárodní spolupráce
3.2.3 Drogy a legislativa v České republice
4 PSYCHOSTIMULANCIA, KOKAIN, CRACK
4.1 Psychostimulancia
4.2 Kokain
4.3 Crack
5 DISTRIBUČNÍ CESTY KOKAINU
5.1 Produkce kokainu
5.2 Záchyty drogy
5.3 Kokain v ČR
5.4 Ceny a čistota zadržených drog
6 PRAKTICKÁ ČÁST
6.1 Vymezení metody neformálního rozhovoru
6.2 Vyjádření odborníků k zadaným okruhům
6.3 Vyhodnocení rozhovoru
7 ZÁVĚR
8 POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY
9 SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0198 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde