Domácí násilí v českém právu

Základní informace - Domácí násilí v českém právu

Název práce: Domácí násilí v českém právu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Domácí násilí v českém právu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0369 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Domácí násilí v českém právu

Problém domácího násilí je nepochybně společensky velmi závažný a tíživý sociální jev, jak dokazují nejen poznatky z praxe, včetně občas medializovaných případů, ale i nejrůznější snahy o legislativní řešení tohoto problému, které se bezvýjimečně zaměřují na doplnění trestního zákona cestou jeho novelizace, a to zpravidla doplněním obecné části pokusem o definici domácího násilí, zařazením tohoto pojmu mezi přitěžující okolnosti či „vylepšováním“ některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní části. Domácí násilí se stalo v poslední době tématem řady významných příspěvků odborné literatury a vědeckých výzkumů.

Pokud chceme skutečně přispět k řešení problému domácího násilí, měli bychom se v prvé řadě zajímat, proč tento negativní jev vzniká a za jakých okolností, mezi jakými osobami, jaké jsou možnosti předcházení jeho vzniku a teprve v poslední řadě se zajímat, zda trestní právo umožňuje efektivně potrestat toho, kdo se domácího násilí dopustí a specifickými trestněprávními prostředky zabránit recidivě takového jednání.

Domácí násilí je problémem, který se projevuje jako násilí nikoliv mezi osobami, které se náhodně setkaly a třeba se ani neznají, ale naopak k němu dochází v těch nejužších komunitách, jakými jsou rodiny a jim podobné formy soužití osob ve společné domácnosti. Pomineme-li výjimečné případy agresivních jedinců, kteří nejsou schopni bezproblémového soužití a komunikace s nikým, pak domácí násilí je zpravidla vyvrcholením nebo důsledkem narušených vztahů osob, které předtím k sobě měly důvěrný vztah, jaký zákon označuje za vztah blízkých osob.


V této bakalářské práci bylo pojednáno o problematice domácího násilí. V dnešní době snad již nikdo nepochybuje, že se jedná o téma, které může mít v klimatu rodiny patologické následky a že je toto téma otevřít, diskutovat o něm a především akty domácího násilí efektivně řešit. Pod pojmem „domácí násilí“ se mohou skrývat nesčetné projevy nerovnováhy moci v určité malé sociální skupině. Jsou rozlišovány různé příčiny domácího násilí jako touha prosadit svou moc, domácí neshody, vliv alkoholu, sexuální požadavky, citové vazby nebo povahové rysy. Může jít o činy, vyplývající ze vztahových otázek mezi různými fyzickými osobami, tedy nikoli pouze mezi mužem a ženou, resp. mezi současnými nebo bývalými partnery. Může se jednat také o týrání dětí rodiči, týrání rodičů dospívajícími dětmi, různé formy útoků ve vztazích mezi homosexuály, ale také o napadání osob duševně nebo fyzicky postižených, osob přestárlých apod. Praxe přináší celou řadu možných následků, jako např. extrémní stres a trauma, deprese a úzkost, nejistota a nevyrovnanost, závislost, pocity beznaděje a bezmocnosti, ale i poškození fyzického zdraví nebo i smrt.

Mým úkolem bylo zejména zmapovat problematiku domácího násilí v českém klimatu, což znamenalo především prostudovat naší relevantní legislativu a podat její přehled; dále bylo nutno podrobit analýze neziskové organizace, které v ČR působí a poskytují pomoc obětem domácího násilí. V neposlední řadě jsem zauvažoval nad jednotlivými úhly pohledu, ze kterých může být na domácí násilí nazřeno různými profesemi, které s ním mají co do činění.

Domnívám se, že téma domácího násilí je téma aktuální a zajímavé, které lze zkoumat z mnoha stran. Mnohé jeho složky zůstaly mnou neotevřeny, neboť nebyly předmětem mojí práce, nicméně se tak do budoucna otevírá další prostor pro další vědecké bádání.


Domácí násilí je tak z hlediska následků, které má na jeho účastníky včetně dětí přítomných aktům násilí, a z pohledu četnosti jeho výskytu alarmujícím celospolečenským problémem, který je třeba právně uchopit, pojmenovat a navrhnout prostředky umožňující její řešení.

Domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhrůžky útokem směřují.

Násilnou osobou se rozumí osoba, která ohrožuje jinou osobu (ohroženou osobu) na životě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti a společně s ohroženou osobou obývá byt nebo dům, popřípadě jsou či byli spolu s ohroženou osobou v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu, a vzhledem k aktuální zadokumentované situaci, předešlým incidentům a riziku reálného ohrožení lze důvodně předpokládat, že tato osoba se bude dopouštět i nadále násilí vůči ohrožené osobě.

Klíčová slova - Domácí násilí v českém právu

Domácího násilí, Zákon na ochranu před domácím násilím, Zákon o sociálních službách, Činnost neziskových organizací, Bílý kruh bezpečí, násilí, násilné jednání, Acorus, Mezinárodní komparace, Profem

Obsah - Domácí násilí v českém právu

1. Úvod
2. Pojem domácího násilí
3. Legislativa
3.1. Trestní zákon
3.2. Zákon na ochranu před domácím násilím
3.3. Zákon o sociálních službách
4. Úhly pohledu
4.1. Policista
4.2. Lékař
4.3. Soudce
4.4. Soudní znalec
4.5. Advokát
5. Činnost neziskových organizací
5.1. Profem
5.2. Bílý kruh bezpečí
5.3. Acorus
6. Mezinárodní komparace
7. Statistika
8. Závěr
Použité prameny
Přílohy

Stažení práce - Domácí násilí v českém právu

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0369 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde