Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Základní informace - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Název práce: Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v chrudimském regionu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 89 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Alena Málková

Datum obhajoby: 2013

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 290 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0607 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Diplomová práce nese název: Analýza postojů k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu. Cílem bylo zjistit postoje veřejnosti a názory na integraci k osobám s mentálním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se zabývám v první kapitole vymezením pojmu mentální retardace, její etiologií, klasifikací, dále jaké jsou psychologické zvláštnosti těchto osob a diagnostikou. Ve druhé kapitole je shrnuta celková péče, od ranné až po profesní přípravu a uplatnění osob s mentálním postižením do společnosti. Třetí kapitole je věnována postojům společnosti k těmto osobám od historického pojetí přístupů společnosti, až po současnou integraci.
Výzkumná část je zaměřena na postoje společnosti Chrudimského regionu. Jako výzkumná metoda byla zvolena technika dotazníku. Stanovené cíle byly splněny a hypotézy byly ověřeny. Veřejnosti Chrudimského regionu má kladný postoj k osobám s mentálním postižením a integraci jsou nakloněny.

 

Úvod - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Narození zdravého dítěte je velký životní dar. Narození dítěte s mentálním postižením bývá považováno za jednu z psychicky nejbolestnějších událostí, která může člověka potkat. Většina lidí vidí ve svém dítěti následníka, už před jeho narozením. Právě do dětí vkládáme své naděje. Poznání rodičů, že něco není v pořádku, znamená pro ně obvykle velký šok. Radost a naděje vystřídá úzkost, strach, obavy, pocit studu a nezřídka i pocit viny, za to, že jejich dítě není jako ostatní děti. Většina lidí se domnívá, že mají právo na zdravého potomka a v narození postiženého dítěte vidí ohromnou nespravedlivost. Právo na „zdravé“ dítě bohužel nikdo legalizovat nemůže, příroda bývá mocnější než lidská spravedlnost. Rodiče dospělých mentálně postižených dětí, kteří se smířili s osudem a přijali těžkou úlohu vychovávat mentálně postižené dítě, nebývají nešťastní. Ve svém dítěti často nacházejí tu nejoddanější lidskou bytost, která je nikdy neopustí, nezradí, ale ani záměrně nezarmoutí. Je velmi důležitá pomoc odborníků, kteří pomohou rodině se s danou událostí vyrovnat. Jedinci s mentálním postižením patří do naší společnosti, jako každý jiný. Jsou pro ně zakládány nové organizace, poskytovány prioritní služby a další výhody. To je hlavním důkazem toho, že společnost se snaží je přijmout a integrovat mezi sebe. Je však otázka, jaké jsou postoje společnosti k jedincům s mentálním postižením, neboť právě tyto postoje společnosti pokládáme za podstatné pro integraci. Už z historie víme, že přístup společnosti k postiženým jedincům se měnil od negativního přes charitativní.
Pracuji s postiženými jedinci již patnáct let a právě postoje a názory společnosti k postiženým jedincům mě velice zajímají. Často se v osobním životě setkávám, že populace jedince s mentálním postižením neprávem uráží a odsuzuje. A právě tyto reakce mne natolik zaujaly, že jsem si zvolila jako téma diplomové práce: „Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením“.
Práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumnou. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je vymezen pojem mentální postižení, etiologie, klasifikace a diagnostika. Druhá část je zaměřena na systém péče o osoby s mentálním postižením a ve třetí kapitole jsou zcharakterizovány postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Ve výzkumné části ke splnění stanovených cílů a k  ověření hypotéz byl proveden výzkum, prostřednictvím kvantitativní metody, procedurou univariační analýzy. Bylo užito výzkumné techniky dotazníku.

 

Závěr - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Ve své diplomové práci se zabývám tématem: Analýza postojů k osobám s mentálním postižením. Cílem bylo zjistit, jaké postoje zaujímá společnost k osobám s mentálním postižením a zjistit názory společnosti na jejich integraci mezi intaktní společnost. Dále jsme zjišťovaly, zda je veřejnost Chrudimského regionu dostatečně informována v problematice mentálního postižení a názory kvalitu osobního života  těchto osob. Mentální postižení tedy chápeme jako trvalé snížení rozumových schopností.  Toto postižení není nemoc, je to stav trvalý, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo postižení mozku. Z výsledků výzkumného šetření můžeme vyvodit následující závěr. Velká většina lidí Chrudimského regionu naprosto souhlasí s integrací osob mentálním  mentálním postižením do společnosti. Závěr výzkumu také ukázal, že veřejnost je dostatečně informována v této problematice především prostřednictvím médií a internetu. Můžeme říci, že populace Chrudimského regionu má kladný vztah k mentálně postiženým, je schopna jim naslouchat a pomáhat, ale přesto ještě nesouhlasí se společným vzděláváním dětí zdravých a postižených. Veřejnost je spíše nakloněna vzdělávání speciálnímu. Dále se lidé domnívají, že péče o jedince s těžším stupněm postižením je dostatečná.
Určitý pokrok v péči o tyto osoby nastal od počátku 90. let minulého století, kdy vývoj společnosti směřuje k toleranci a způsobilosti akceptovat odlišnost mentálně postižených. Postiženým lidem jsou přiznávána práva na plnohodnotný život ve společnosti. Proces integrace jedinců s mentálním postižením vyžaduje komplexní podporu jak odborné, tak i laické veřejnosti. Naší povinností je vytvořit takový systém speciálních služeb a podpor, aby byla dosažena co nejvyšší kvalita života.

 

Klíčová slova - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

Mentální postižení, mentální retardace, etiologie, diagnostika, školská legislativa, integrace

 

Obsah - Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením

ÚVOD
1    Mentální postižení
1.1    Vymezení pojmu mentální retardace
1.2    Etiologie mentální retardace
1.3    Klasifikace mentální retardace a charakteristika jednotlivých stupňů
1.4    Psychologické zvláštnosti mentálního postižení
1.5    Diagnostika mentální retardace

2    Systém péče o osoby s mentálním postižením
2.1    Ranná péče a předškolní výchova
2.2    Základní vzdělávání
2.3    Vzdělávání v rámci profesní přípravy
2.4    Školská legislativa
2.5    Uplatnění, začlenění do společnosti a kvalita života osob s mentálním postižením

3    Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením
3. 1    Základní charakteristika postojů a chování
3.2    Historické pojetí přístupů společnosti k osobám s mentálním postižením
3. 3    Současné pojetí integrace  osob s mentálním postižením
3. 4    Postoje rodiny k dítěti s mentálním postižením
3. 5    Práva osob s mentálním postižením

4    Integrace osob s mentálním postižením do společnosti
4.1    Stanovení hlavního cíle a dílčích cílů, stanovení hypotéz, metodologie výzkumného šetření
4.2    Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumného souboru
4.3    Interpretace výzkumného šetření a vyhodnocení hypotéz
4.4    Závěry šetření a doporučení pro speciálně pedagogickou praxi
ZÁVĚR
SHRNUTÍ
RESUMÉ
SEZNAM POUŽITÉ LITERARURY
PŘÍLOHY

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 290 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0607 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde