Ročníková práce - Ročníkové práce na míru pro Vás

Byla Vám zadána ročníková práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak ročníkovou práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou, metodologií nebo formální úpravou ročníkové práce? Nevíte, jak správně citovat? Nevíte si rady s praktickou částí ročníkové práce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady či anotaci pro ročníkovou práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro ročníkové práce si můžete objednat zde


Co je to ročníková práce?

Ročníková práce je zadávána studentům v rámci konkrétního vyučovaného předmětu a její zpracování je nezbytné pro zdárné ukončení školního roku. Zpracování ročníkové práce je podmínkou pro ukončení studijního ročníku na řadě středních, vyšších odborných a vysokých škol. Na středních školách nebývá zpravidla zpracování první ročníkové práce klasifikováno. Je hodnoceno pouze slovně a připravuje tak studenty na zpracování budoucích ročníkových prací v rámci vysokoškolského studia.

Jednotlivé kroky při psaní ročníkové práce

Volba tématu ročníkové práce

Téma ročníkové práce si student či skupina studentů volí sami nebo si jej zvolí z témat nabízených vyučujícím. Pokud si studenti volí své téma sami, musí jej vyučující schválit. Témata ročníkových prací jsou na rozdíl od témat práce diplomové, bakalářské, rigorózní či disertační značně omezená, korespondují totiž se zaměřením daného předmětu a jsou koncipována tak, aby rozšířila obzor studenta v daném oboru nad rámec učebních osnov.

Konzultace a vedoucí práce

Vyučující předmětu, který zadává studentovi ročníkovou práci, se zpravidla stává také jeho vedoucím ročníkové práce. Při první konzultaci je student povinen svému vedoucímu předat anotaci ročníkové práce. Anotace ročníkové práce by měla mít rozsah 10-15 řádků. Měla by uvádět především hlavní zaměření práce a předběžné členění práce. Další nezbytností, kterou musí anotace obsahovat, je seznam literatury a pramenů, z nichž bude student v průběhu zpracování své ročníkové práce čerpat. U výzkumných studií by měla anotace nastínit i předběžný postup při výzkumu. Anotace ročníkové práce je tedy velmi podobná anotaci práce bakalářské, diplomové, disertační či rigorózní.

Odevzdání ročníkové práce

Doba stanovená pro zpracování ročníkové práce se může u jednotlivých škol lišit. Student může zpracovávat ročníkovou práci v rámci zimního a letního semestru (pololetí) daného akademického roku, nebo mu může být ročníková práce zadána v rámci letního semestru daného akademického roku s datem odevzdání v zimním semestru následujícího akademického roku.

Způsob odevzdání ročníkové práce se stejně jako způsob odevzdání kvalifikačních prací opět liší podle typu školy, na níž je zadána. Obvykle je ale požadováno, aby byla ročníková práce odevzdána v pevné vazbě a její kopie v elektronické podobě.

Co následuje po odevzdání ročníkové práce?

Po odevzdání ročníkové práce může následovat i určitá forma její obhajoby. Obhajoba ročníkové práce je stejně jako obhajoba bakalářské a diplomové práce ústní. Student v ní stručně představí svou práci i případné výsledky svých výzkumů a zodpoví otázky vedoucího práce.

Struktura ročníkové práce

Rozsah

Rozsah ročníkové práce se liší v závislosti na věku studentů, na škole a na předmětu, v němž je zadávána. Ročníková práce bývá ovšem zpravidla rozsáhlejší než referát, či seminární práce.

Struktura ročníkové práce

Ročníková práce může být zaměřena stejně jako práce bakalářská teoreticky nebo prakticky. Teoreticky zaměřená ročníková práce se skládá z úvodu, teoretické části práce a závěru. Úvod ročníkové práce slouží ke stručné charakteristice tématu této práce, závěr pak ke shrnutí nejdůležitějších myšlenek v práci obsažených. Prakticky orientovaná ročníková práce se skládá z úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Praktická část zahrnuje zpravidla aplikaci nově získaných poznatků na konkrétní problém daného oboru. Na konci prakticky orientované ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové či disertační práce nesmí chybět interpretace získaných výsledků a závěry odvozené z těchto výsledků. Na konci ročníkové práce musí být také uveden seznam použitých zdrojů

Způsoby zpracování ročníkové práce

Ročníkové práce mají na rozdíl od práce bakalářské, diplomové, disertační či rigorózní dva způsoby zpracování, tedy zpracování individuální a skupinové. Pro skupinové zpracování ročníkové práce je nezbytná spolupráce všech členů dané skupiny. Řízení a způsob spolupráce je většinou ponecháno studentům, ti se tak učí nejen zpracovávat odbornou práci, ale i vhodně participovat na skupinové činnosti. Každý student by se však měl na zpracování ročníkové práce podílet rovným dílem a jeho podíl by měl být pečlivě vymezen přímo v textu ročníkové práce.

Styl psaní ročníkové práce

Odborný styl psaní

Ročníková práce se řadí mezi odborné texty, míra vyžadované odbornosti je vyšší než u referátu, ale není tak vysoká jako např. u práce bakalářské či diplomové. Součástí ročníkové práce bývá velmi často i vlastní názor autora na danou problematiku. Student si musí být ovšem vědom faktu, že se nejedná o úvahu (esej), kde osobní názor tvoří základ textu.

Proč jsou ročníkové práce zadávány?

Ročníkové práce slouží studentům k přípravě na psaní bakalářské či diplomové práce. Tento typ práce umožňuje studentům naučit se pracovat s odbornými zdroji a naučit se vytvořit odbornou práci se všemi jejími formálními náležitostmi. Dalším přínosem ročníkových prací je možnost naučit se způsobům spolupráce s vedoucím práce.

Hodnocení ročníkové práce

Vedoucí ročníkové práce hodnotí práci po stránce formální a po stránce obsahové. Stejná kritéria jsou užívána např. i při hodnocení seminární práce. Z formálního hlediska hodnotí především kompozici práce, jazykovou správnost, kvalitu použité literatury a správnost bibliografických údajů. Základním kritériem obsahového hlediska je splnění zadaného tématu a původnost práce. Hodnotí se ovšem také schopnost vytěžit ze studia konkrétní závěry a způsob práce s odbornými prameny. Nedílnou součástí hodnocení je ovšem i studentův přístup k jednotlivým konzultacím s vedoucím ročníkové práce.


Podklady pro ročníkové práce si můžete objednat zde