Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Základní informace - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Název práce: Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 77 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Lenka Miklušová

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Samotné jakostní parametry v základní či obchodovatelné jakosti ať už při nákupu nebo prodeji ovlivňují zpeněžování obilovin. Proto práce porovnává požadavky na jakost obilovin, a to pšenice potravinářské a ječmene sladovnického ve sledovaných letech a jejich působení na zpeněžování. Kvalita je sice jedním ze základních předpokladů, ale v současném období nadprodukce a vysoké konkurence je nutné sledovat náklady finalizačních procesů, a to posklizňové úpravy a skladování. Pokud možno ne v hromadném balíku pro celou rostlinou výrobu, ale odděleně pro obiloviny. Proto druhá část práce se zabývá sestavením kalkulačního vzorce nákladů těchto procesů pro obiloviny a zmapováním nákladů, které se nejvíce podílejí na realizaci již výše zmíněních procesů v konkrétním podniku zabývající se touto problematikou.

Úvod - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Obiloviny jsou nejstarší kulturní rostliny pěstované člověkem, takže dějiny obilovin jsou zároveň i dějinami zemědělství a v jistém smyslu i dějinami rozvoje lidské společnosti. Dnes jsou obiloviny nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin na světě. Obiloviny vždy patřily k hlavním tržním produktům rostlinné výroby. Svoje postavení si získaly nezastupitelnou úlohu ve výživě lidí i zvířat. K průmyslovému potravinářskému zpracování se používají prakticky všechny druhy, v největším rozsahu potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a žito. Vedle běžné výroby mouky jsou surovinou pro široký sortiment cereálních výrobků, pšenice a kukuřice se ve stále větší míře užívají na výrobu škrobu a celé řady jeho derivátů a výrobků z nich (až po biodegradovatelné plasty). V posledním období se stále ve větším rozsahu uvažuje o používání obilí pro výrobu lihu. Vážné ekonomické úvahy jsou i o jeho mimopotravinářském využití, jako komponentu v pohonných hmotách. Olej z kukuřičných klíčků má široké uplatnění v potravinářství, farmacii i kosmetice. Při produkci, skladování a ošetřování obilovin je však nutné řešit mnoho problémů tak, aby výsledný produkt odpovídal náročným požadavkům současné výživy. Před skladováním, během skladování i při expedici je nutné obilovinu ošetřovat tak, aby co nejlépe uchovala získané vlastnosti. Tyto vlastnosti se posuzují ve vztahu k plánovanému účelu použití dané obiloviny. Jsou vyjádřeny příslušnými měřitelnými ukazateli a takto zakotveny do obchodních vztahů. Potřeba skladování obilovin obecně vychází z nerovnoměrnosti ve spotřebě obilovin a produkce obilovin. Spotřeba má v průběhu roku svá minima i maxima ale u většiny obilovin ji můžeme označit jako průběžnou.

Závěr - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Samotné jakostní podmínky ať už základní či obchodovatelné, resp. posléze vymezený systém srážek, mají prokazatelný vliv na zpeněžování, ale jako nejzřetelnější faktor při určování ceny dodávek se projevila existence či neexistence intervenční ceny. Vliv těchto faktorů je výrazně patrný v rozdílu cen při nákupu 1000 t partie v základní jakosti a obchodovatelné jakosti. Pro pšenici potravinářskou činil tento rozdíl v roce 2003 +84 000 Kč, naopak v roce 2004 -81 287,5 Kč. U ječmene sladovnického prokázal tento rozdíl hodnotu v roce 2003 +618 146,0 Kč a v roce 2004 +465 836,2 Kč. Proto při nákupu není limitujícím faktorem pro zpeněžování kvalita, ale celková produkce. Z tohoto důvodu není příliš vhodné měnit pro následující ročníky jakostní parametry obchodovatelné jakosti. Posklizňovou úpravou a skladováním se dále komodity upravují dle smluv s odběrateli, tedy s mlýny a sladovnami, a hledá se potenciál, jak co nejkvalitněji tuto komoditu zpeněžit. Zpeněžení se zohledněním všech požadovaných nároků odběratelských jakostních parametrů a dodržením odrůdové čistoty by se pak potencionálně mělo zrealizovat za cenu vyšší než je cena základní, resp. obchodovatelná. Skladování a ošetřování obilovin jsou finalizační operace procesu produkování obilovin. Měly by probíhat při minimálním poškození skladované obiloviny, při minimálních ztrátách a minimálních nákladech a neměly by klást neúměrné nároky zejména na spotřebu energie. Často jsou však uvedené požadavky protikladné. Např. snižování spotřeby energie a skladovacích ztrát na úkor značných nákladů do technologie sklizně, sušení a dalšího ošetřování po sklizni. Využívání těchto finalizačních operací může napomoci ke konečnému hlavnímu cíli, a to vysoké kvalitě prodávané obiloviny a tím i vysoké tržní hodnotě.

Kvalita je sice jedním ze základních předpokladů pro zpeněžení, ale v současném období nadprodukce a vysoké konkurence je nutné sledovat především náklady těchto finalizačních procesů. Pokud možno není vhodné je sledovat v hromadném balíku, ale odděleně. Proto byly vytvořeny na základě znalostí struktury nákladů na úpravu a skladování, interních materiálů společnosti, odborných konzultací a se znalostí jakostních požadavků kalkulační listy pro evidenci konkrétních nákladů na obiloviny, jenž postihují příslušné náklady a které je třeba vynaložit na vznikající výkon. V úhrnu tyto náklady na čištění, sušení a vlastní skladování na jednu tunu obilovin činí 484 Kč/t/rok. Skladování tedy neznamená jen zabezpečit optimální podmínky pro skladování obilovin, ale vytváří také podmínky pro kvalitní zpeněžování, a to v optimálním termínu za nejpřijatelnější cenu. Dlouhodobé skladování se vyplatí, když jsou ceny obilovin na minimu a je tedy vyšší pravděpodobnost růstu cen. Naopak dlouhodobé skladování nelze doporučit z hlediska maximalizace zisku z prodeje obilovin v období, kdy jsou ceny na vrcholu růstu.

Klíčová slova - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

Pšenice, ječmen, skladování, náklady, zpeněžování, produkce obilovin, posklizňová úprava, trhy s obilovinami, podmínky odbytu

Obsah - Vliv skladování a posklizňové úpravy na zpeněžování obilovin

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika
3 Literární rešerše
3.1 Charakteristika obilovin
3.1.1 Produkce obilovin v ČR
3.1.2 Význam a jakost potravinářské pšenice a ječmene sladovnického k potravinářskému zpracování
3.2 Posklizňová úprava a skladování obilovin
3.2.1 Posklizňová úprava
3.2.2 Skladování obilovin
3.3 Ekonomika výroby, posklizňové úpravy a skladování, trhy obilovin
3.3.1 Nákladovost výroby obilovin
3.3.2 Nákladovost posklizňové úpravy a skladování obilovin
3.3.3 Podmínky odbytu
3.3.4 Trhy s obilovinami
4 Výsledky a diskuse
4.1 Charakteristika společnosti
4.2 Kvalitativní parametry potravinářské pšenice
4.3 Kvalitativní parametry ječmene sladovnického
4.4 Úprava a skladování
5 Závěr
6 Seznam literatury
7 Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde