Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Základní informace - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Název práce: Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 77 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Martin Slováček

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

V rámci globálních opatření v boji se změnou klimatu byly přijaty závazky průmyslových států ke snížení produkce skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. K dosažení těchto cílů je zapotřebí vytvořit podmínky pro nově vznikající odvětví a trh s obnovitelnými zdroji energie. Ambiciózních cílů má být dosaženo v relativně krátkém období, což bude vyžadovat aktivní přístup jednotlivých vlád. Státní politiky musí vytvořit odpovídající podmínky pro rozvoj trhu a vhodnými nástroji podpořit co nejrychlejší rozvoj tohoto odvětví. Mají-li tyto kroky plnit svůj účel musí splňovat základní předpoklady – politika musí být čitelná, dlouhodobá a konzistentní s jasným záměrem, vhodná, flexibilní, důvěryhodná a vymahatelná, jasná, jednoduchá a transparentní. Pak může pomoci dosáhnout optimálních podmínek pro rozvoj tohoto oboru, a v blízké budoucnosti zvýšit jeho konkurenceschopnost a minimalizovat nároky na poskytování dotací a podpor.

Úvod - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

S rostoucími obavami o vývoji klimatu na Zemi se člověk stále více zabývá možnostmi, jak zvrátit tento negativní vývoj. Za hlavního činitele globálního oteplování jsou označovány skleníkové plyny pocházející zejména ze spalování fosilních paliv. Nahrazováním konvenčních paliv za alternativní zdroje energie není sledována pouze redukce jejich spotřeby z důvodů environmentálních, ale také snížení energetické závislosti ekonomik, růstu pracovních příležitostí, diverzifikace energetického portfolia a v případě záměrného pěstování energetické biomasy i možnost rozšíření zemědělských aktivit a alternativního využití stále rostoucí rozlohy zemědělsky nevyužívané půdy. V rámci globálních opatření v boji se změnou klimatu byly přijaty závazky průmyslových států ke snížení produkce skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. K dosažení těchto cílů je zapotřebí vytvořit podmínky pro nově vznikající odvětví a trh s obnovitelnými zdroji energie. Ambiciózních cílů má být dosaženo v relativně krátkém období, což bude vyžadovat aktivní přístup jednotlivých vlád. Státní politiky musí vytvořit odpovídající podmínky pro rozvoj trhu a vhodnými nástroji umožnit co nejrychlejší rozvoj tohoto segmentu energetického a zemědělského trhu.

Závěr - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Stávající systém podpor využívání biomasy se určitým způsobem snaží vytvářet podmínky pro rozvoj trhu. Současný stav se však jeví jako nevyhovující zejména k vůli krátkodobosti podpor, absenci jednotné koncepce a provázanosti podpor, nejsou také stanoveny jasné politické priority. Lze předpokládat, že dotace nebo jiné druhy podpor budou zapotřebí zejména na rozjezd a provozní ověření nových technologií, koncipovaných důsledně na dosažení ekonomické konkurenceschopnosti. Proto by podpory ve veřejném zájmu měly být více závislé na docílených prokazatelných technicko-ekonomických parametrech a nikoliv jen na prostém objemu proinvestovaných prostředků. Ve všech úvahách o využívání biomasy je bezpodmínečně nutné prioritně dodržet podmínku efektivity a promyšlenosti realizovaných projektů, protože i ekologické projekty musí být zaměřeny na docílení efektivity, a nikoliv jen efektu. Časté nerespektování této základní zásady, kdy ekologie slouží spíš jen jako zdůvodňující argument nebo štít pro jeho obhajobu, vytváří ve veřejnosti falešný dojem, že využívání biomasy je už z podstaty neúměrně drahé. To ve svém důsledku z dlouhodobého hlediska technologie založené na biomase značně diskredituje.

Vzhledem ke specifikům tohoto nového oboru podnikání, jehož cílový rozsah může být svým objemem až srovnatelný se současnou produkcí klasického zemědělství, by se měly začít vytvářet systematické kroky včetně legislativního rámce, které by rozvoj tohoto oboru urychlily a usnadnily. Účelné řešení problémů, souvisejících s biomasou a zahrnující mnohé oblasti podnikání, od jejího pěstování až po výrobu a distribuci vyrobené energie, vyžaduje koordinovaný postup všech zúčastněných článků tohoto navzájem propojeného řetězce. Dosavadní průběh vývoje technologií založených na biomase je víceméně chaotický. Vynakládání značných, nesprávně použitých veřejných prostředků může působit dokonce kontraproduktivně, kdy namísto rozvoje oboru působí částečně jako brzda. Jejich plošné vyplácení v době, kdy není jasná politická představa ani dostatek technologických znalostí v povědomí veřejnosti, je spíše plýtváním. Pokud má podpora plnit svůj účel musí splňovat základní předpoklady - být čitelná, dlouhodobá a konzistentní s jasným záměrem, vhodná, flexibilní, důvěryhodná a vymahatelná, jasná a jednoduchá, transparentní. Pak může pomáhat dosahovat optimální podmínky pro rozvoj tohoto oboru, a zároveň přitom v blízké budoucnosti zvýšit konkurenceschopnost a minimalizovat nároky na poskytování dotací a podpor.

Klíčová slova - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Biomasa, dotace, obnovitelné zdroje energie, nástroje domácí politiky, politické mechanismy, technologická rozrůzněnost, daňové úlevy

Obsah - Systém dotací a podpor na pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

1 ÚVOD
2 CÍL
3 METODICKÝ POSTUP
4 OBECNÝ RÁMEC
4.1 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
5 TRŽNÍ INTERVENCE
5.1 EKONOMICKÉ, SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY
6 PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (OZE)
6.1 NÁSTROJE DOMÁCÍ POLITIKY
6.2 POLITICKÉ MECHANISMY
6.3 POLITICKÉ ZKUŠENOSTI
6.4 TECHNOLOGICKÉ INOVACE, DOMÁCÍ PRŮMYSL A EKONOMICKÉ UŽITKY
6.5 GEOGRAFICKÉ ROZMÍSTĚNÍ
6.6 TECHNOLOGICKÁ ROZRŮZNĚNOST
6.7 NÁKLADY, CENY A KONKURENCE
6.8 JEDNODUCHOST IMPLEMENTACE
6.9 FINANČNÍ STIMULY PRO ENERGII Z OZE
6.10 DAŇOVÉ ÚLEVY
6.11 PŮJČKY S NÍZKÝM ÚROČENÍM A ÚVĚROVÉ GARANCE
6.12 DOTACE A CENOVÉ REGULACE KONVENČNÍCH ENERGIÍ
6.13 STANDARDY
6.14 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ
6.15 DŮLEŽITOST KONZISTENTNÍ, DLOUHODOBÉ POLITIKY
6.16 SHRNUTÍ
7 BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
7.1 ZÁMĚRNÉ PĚSTOVÁNÍ BIOMASY V PLANTÁŽÍCH RRD
8 VEŘEJNÁ POLITIKA A ENERGETICKÝ SEKTOR
8.1 STRUČNĚ K SOUČASNÉ SITUACI V EVROPĚ
8.2 POTŘEBA SPOLEČNÉ STRATEGIE
9 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODPORY VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY
9.1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI PODPORY VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY JAKO OZE V ČESKÉ REPUBLICE
9.2 PODPORA STÁTU PŘI VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY
9.2.1 Programy Ministerstva průmyslu a obchodu
9.2.2 Programy Ministerstva životního prostředí
9.3 PODPORA STÁTU PŘI PRODUKCI BIOMASY
9.3.1 Programy Ministerstva zemědělství
9.3.1.1 Ostatní podpory
10 BIOMASA JAKO OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE V NAVRHOVANÉ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
10.1 ODŮVODNĚNÍ PRINCIPŮ A VYSVĚTLENÍ NÁVRHU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PODPORY VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
10.2 ODŮVODNĚNÍ PRINCIPŮ A VYSVĚTLENÍ NÁVRHU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PODPORY VÝROBY TEPELNÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
10.3 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
10.4 PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
10.5 PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY DO PODNIKATELSKÉ SFÉRY
10.6 SOCIÁLNÍ DOPADY
10.7 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
11 Z POHLEDU ZEMĚDĚLCE – PĚSTITELE
11.1 PODPORA PŘI ZAKLÁDÁNÍ PLANTÁŽÍ
11.2 ENERGETICKÉ PLODINY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
11.3 ENERGETICKÉ PLODINY NA TRVALE TRAVNÍCH POROSTECH
12 JSOU DOTACE SKUTEČNĚ NEZBYTNÉ?
12.1 FREE MARKET ENVIRONMENTALISM
12.2 ENERGETICKÝ ENVIRONMENTALISMUM VERSUS EKO-ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ
13 ZÁVĚR
14 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde