Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

Základní informace - Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

Název práce: Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zuzana Lašková

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

POPIS ZÁMĚRU

Obec Mokré Lazce spadá do okresu Opava a leží na území Moravskoslezského kraje, kde se nachází na úpatí Nízkého Jeseníku a hraničí s Opavskou pahorkatinou. Obec se nachází nedaleko města Opava, s nímž je propojena komunikací a železnicí na tahu Ostrava – Opava. Na katastrálním území obce Mokré Lazce, v jejím západním okraji, je navržena hala s výškou 10 m a délkou přibližně 240 m a šířkou 150 m, kdy objekt zabírá 3,78 km2. Bude zde lokalizován lehký průmysl (výroba plastových oken). Navrhovaná hala se nachází nedaleko zástavby obce Mokré Lazce, ale se zástavbou přímo nesouvisí. Okolí haly je tvořeno poli a lesy, zástavbou a zemědělskými plochami. Podle biogeografického členění leží v Polonské podprovincii, nedaleko hranic s hercynskou podprovincií.

HODNOCENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ

Hala by měla být umístěna v mírně členitém reliéfu, čímž svou velikost nemá za co schovat. Bude hůře viditelná za špatné viditelnosti a z větší dálky bude působit jako nevelká budova.  Faktem je, že výrazně ovlivní ráz krajiny, v němž převažují lesy, zemědělská pole a souvislá zástavba.
Na vymezeném prostoru jsou zaznačeny 3 oblasti krajinného rázu (viz obr. 2). Jsou to Poopavská nížina, Hlučínská pahorkatina, Vítkovská vrchovina. Mimo vyhrazené území se pak nachází Stěbořická pahorkatina a Ostravská pánev. Kromě Vítkovské pahorkatiny, která patří do Hercynské podprovincie, spadají zbývající části do provincie Polonské.
Vítkovická vrchovina na vybraném území má členitý reliéf s významným zastoupením lesů, doplněným mozaikou zemědělské půdy a luk. Sousedí s Poopavskou nížinou, jejíž reliéf je rovinného rázu, kde tvoří dominantu niva v okolí řek Opava a Moravice. U Dolního Benešova se nachází rybník Nezmar. Okolí řeky je lemováno lužními lesy, loukami a poli. Zbývající Hlučínská pahorkatina je zastoupena s převážnou částí zemědělskou půdou a na severovýchodním kraji území se nachází les.
Ve všech částech jsou menší města nebo obce, které jsou propojeny infrastrukturou s většími městy, které leží v okolí (Opava, Hradec nad Moravicí). Obce se nachází v dostatečné vzdálenosti od řeky, kde dochází při zvýšeném vodním stavu k vylívání řeky. Podstatnou dominantou ve vyznačeném území jsou rybníky a jejich blízké okolí.
Dle analýzy viditelnosti se dá určit, z jakých míst půjde halu vidět (viz obr. 4). Hala půjde spatřit hlavně z Hulučínské pahorkatiny a v menší míře z Poopavské nížiny. Zóny viditelnosti byly voleny do 2 km, do 5 km a nejzazší do 10 km. V 10 km vzdálenosti by hala neměla působit jako dominanta krajiny. Obce (Mokré Lazce, Štítina), které se nachází v elipse do 2 km, mají největší pravděpodobnost, že z nich bude hala viditelná.
Nejvíce budou stavbou haly ohroženy biokoridor U Křížků, kdy by hala ležela hned vedle biokoridoru, ale také budou ohroženy Lazecké louky a prvky liniové zeleně.
Na území se nachází také kulturní a historické objekty, jako kostel sv. Jana Křtitele a kaple sv. Anny, které budou jako dosavadní dominanty zastřeny stavbou haly.

SOUBORNÉ VYHODNOCENÍ POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU

Výstavba haly na konci obce Mokrých Lazců leží vedle hlavní silnice, což zvýší frekventovanost a hlukovou zátěž na okolí. Při využití stávající dopravní infrastruktury se nemusí stavět nová komunikace, což alespoň minimálně sníží rozčleněnost krajiny. Největší vliv bude mít hala na přírodní prvky v krajině. Hala se nachází nedaleko nově vybudovaného biokoridoru U Křížku, ale ke konfliktu nedochází. Jednalo by se o novou dominantu v krajině. Ovšem při vhodně zvolené krytině, kdy by nedocházelo k odrazu světla, by tento objekt nemusel být tak výrazný. 

NÁVRH OCHRANY A LIMITŮ

Díky umístění haly na konci obce je na místě určení limitů v dopravě a to hlavně v obydlených částech obce. Hala by neměla svou výškou přesahovat stavby v okolí, čím bude nižší, tím lépe zapadne do krajiny. Ideální výška by byla do 5 metrů. Pro snížení prašnosti častější údržba silnic. Možností jak zastřít dominantnost haly je vhodné zvolení stavebního materiálu, ale také barvy. Jelikož se nedaleko haly nachází les, měli by z něj vycházet pásy liniové zeleně, které by vedly i okolo haly, a tak by ji alespoň částečně zakryly.

 

Klíčová slova - Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

Krajinný ráz, viditelnostní analýza, zhodnocení krajinného rázu, návrhy limitů

 

Stažení práce - Hodnocení krajinného rázu v mokrých lazcích

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0590 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde