Slohové práce, slohovky

Slohová práce je značně rozmanitý a mnohotvárný útvar, s nímž se žáci a studenti setkávají na základních a středních školách. Cílem slohové práce je především prokázat schopnost jasně a logicky strukturovat text, zvolit odpovídající styl a stylistické prostředky, vyjadřovat se bez gramatických či typografických chyb a dokázat v mateřském jazyce srozumitelně a zřetelně formulovat určitý obsah.

Jazykový um a stylistické schopnosti však nejsou každému zcela přirozené a samozřejmé. Těm z vás, kteří se nepovažují za slohově nadané, nabízí server Diplomky.net originální a profesionální zpracování podkladů pro veškeré druhy slohových prací na jakékoliv téma, a to na základě Vámi zaslaných informací. Pokud ještě nejste pro objednávku slohové práce jednoznačně rozhodnuti, čtěte dál a dozvíte se, jak mimo jiné napsat následující slohové práce: líčení, vyprávění, fejeton, recenze, úvaha a spoustu dalších, podobný článek viz též zde.

Slohové práce hodnocení

Existuje několik věcí, které platí pro slohovky obecně. Hlavním hodnotícím kritériem bude samozřejmě vždy stupeň pisatelovy jazykové kompetence a vlastní obsah dané práce. Poměr mezi těmito dvěma složkami se bude u každé slohovky různit: například u líčení bude jazyková složka hodnocena daleko přísněji než u vyprávění, kde je nutno přidat i strhující zápletku a vypravěčský talent.

Další nezbytností dobré slohové práce je gramatická správnost a náležitá formální struktura. Vaše slohovka může být sice naprosto vynikající po stránce obsahové, ovšem pokud se jen hemží gramatickými chybami, stěží lze očekávat dobrou známku. Pokud si v oblasti gramatiky nejste sami sebou příliš jisti, nebojte se objednat si korektury např. zde.
Stejně tak je důležité věnovat patřičnou pozornost formální úpravě – tzn. adekvátní členění do odstavců, dodržení vytyčené osnovy apod.

Slohové práce vyprávění

Vyprávění patří jednoznačně mezi nejrozšířenější zadávané slohovky na našich školách. Kvalitní vyprávění se skládá z těchto šesti částí: úvodu, expozice, zápletky, vyvrcholení, rozuzlení a závěru. Pro oživení Vašeho vyprávění doporučujeme začlenit hodně přímé řeči, krátké a úsečné věty (zejména v části rozuzlení, která musí obsahovat nejvíce napětí) a citoslovce či věty zvolací.
Stěžejní částí vyprávění je rozuzlení, v němž musí dojít k maximální gradaci napětí. K dosažení tohoto efektu můžete využít všechny výše zmíněné prostředky či experimentovat dle svého uvážení – je však klíčové mít na paměti, že pokud tuto část dostatečně nezvládnete, nejedná se o vyprávění, nýbrž o pouhý popis děje.

Slohová práce líčení

Líčení je bezesporu nejobtížnější a mezi žáky nejvíce nepopulární útvar slohové práce. Jeho náročnost spočívá v požadavku na rozvinutý básnický jazyk, který si dokáže osvojit jen malé procento studentů.
Tématem líčení bývá zpravidla příroda, roční období či jakýkoliv podobný lyrický námět. Pisatelovým úkolem je daný objekt básnicky vylíčit, případně zachytit své vlastní pocity, které v něm vyvolává. V líčení je závazné užití prostředků figurativního jazyka, tzn. personifikace (zosobnění), metafory, metonymie, epitetonu (básnické přívlastky), synekdochy, anafory, katafory, epizeuxu či například oxymorónu. The turnover of the Australian gambling industry is more than 20 billion Australian dollars a year; this amount covers all traditional clubs, online games and lotteries, https://8tracks.com/jordanstuckey in case you are concerned about the legality of Australian online casinos, consult local and state legislation or ask for advice from an accredited body.

Slohová práce úvaha

Úvaha se rovněž řadí mezi slohovky, jež považují studenti spíše za obtížnější. Hlavním úkolem je prokázat schopnost samostatného kritického a analytického myšlení, a to v souvislosti se zadaným tématem. Po pisateli se žádá, aby se s tématem úvahy napřed seznámil a poté se k němu kompetentně vyjádřil. Jeho názor nemusí být striktně vyhraněný, avšak měl by být zřejmý (především díky závěru úvahy, kde autor shrnuje předešlá pozorování).
Těžiště úvahy tedy spočívá v tom, kriticky porovnat argumenty pro více možných názorů na dané téma a následně si vytvořit vlastní úsudek. Je samozřejmé, že struktura Vaší úvahy se bude odvíjet především od toho, na jaké téma budete psát.

Slohová práce charakteristika osoby

Charakteristika osoby je spíše snadnější slohovka, avšak ani zde není na místě cokoliv podcenit. Pokud jde o stylistiku, během psaní charakteristiky budete jistě potřebovat velké množství přídavných jmen, neboť hlavním hodnotícím kritériem pro charakteristiku osoby je pisatelova schopnost vystihnout povahu a vzhled popisované osoby. Při vlastním popisu postupujte od vnějších rysů k povahovým.

Slohová práce recenze

Správná recenze by měla sloužit čtenáři k tomu, aby si dokázal udělat představu o novém uměleckém díle, které ještě neviděl a na které se pravděpodobně chystá. Z tohoto důvodu se recenze píšou zásadně na díla nedávno publikovaná a je jedno, zda se jedná o knihu, film, hudební album či divadelní představení. Ve své recenzi byste se měli snažit poskytnout čtenáři jak základní údaje o daném díle (autor, datum vydání či premiéry, rozsah či délka, žánr – to je tedy složka popisná), tak vlastní hodnocení a kritické posouzení umělecké kvality díla (složka analyticko-kritická).

Slohová práce reportáž

Reportáž je útvar publicistického stylu, s nímž se na českých školách lze setkat více než hojně. V zásadě se jedná o písemné zprostředkování průběhu jisté společenské či kulturní události, například divadelního představení, koncertu, výstavy či autorského čtení. Od recenze se liší tím, že akcentuje spíše složku popisnou (tedy co se na místě událo) než kritickou (jak o tom autor smýšlí). Reportáž spadá do publicistického funkčního stylu, proto se doporučuje používat žurnalistický jazyk.

Slohová práce fejeton

Fejeton je publicistický útvar kratšího rozsahu reagující na aktuální společenské či politické poměry, a to vtipnouironizující formou. Správný fejeton by měl začínat konkrétní příhodou s pisatelova života či jeho okolí, která nějakým způsobem souvisí s dále rozvíjeným tématem. Typické znaky fejetonu jsou nadsázka, humorná forma, jazyková neotřelost či příležitostný sarkasmus. Fejeton by také měl čtenáře vybídnout k vlastnímu zamyšlení nad daným tématem a nabídnout alternativní pohled na věc.

Jak si objednat podklady pro slohovou práci?

Přečetli jste si náš návod k psaní slohových prací, a přesto si nejste zcela jisti, jak tu či onu slohovku zpracovat? Nemáte čas ani chuť trápit se se všemi formálními náležitostmi a pracně vymýšlet obsah? Pak se neváhejte obrátit na server Diplomky.net a dodejte nám potřebné informace pro svou slohovou práci! Veškeré Vaše podklady pro slohovou práci zpracovává rychlý a profesionální tým vyspělých pisatelů, kteří si poradí se slohovou prací jakéhokoliv žánru a rozsahu.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku, a pokud jste pro objednávku podkladů ke slohové práci pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši nezávaznou objednávku.

Proč zvolit právě naše služby?

  • Vaše podklady zpracovávají zkušení a tvůrčí autoři
  • Nabízíme ochranu proti plagiátorství
  • Vaši slohovku zpracujeme přesně dle určeného tématu Vaší práce
  • Umožňujeme konzultaci se zpracovatelem
  • Diskrétnost
  • Rychlost vyhotovení Vaší zakázky
  • Akční ceny
  • Zákaznický servis 7 dní v týdnu