Náhled - Internet a intranet ve vzdělávání dospělých

Náhled bakalářské práce - Internet a intranet ve vzdělávání dospělých


4. ZPŮSOBY APLIKACE INTERNETU A INTRANETU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Učení se stává součástí rozvoje jedince, součástí jeho pracovního a společenského zapojení. Stále více se zdůrazňuje význam vzdělávání. Lidé se učí v práci, ve vzájemné komunikaci, prostřednictvím médií, sebevzdělávání apod. Hovoří se o zvýšeném významu procesů informování. Dá se říci, že ten kdo má přístup k informacím, vyhrává. Proto toho, kdo stojí o vzdělávání, může být užitečným pomocníkem právě Internet, popř. intranet. V dnešní době je web zdrojem spousta informací a tak považuji za přínosné upozornit na ně. V této kapitole chci ukázat na různé možnosti, které nabízí služby internetové sítě. Pro přehlednost jsem se inspirovala způsoby aplikace informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání podle Karla Květoně. Květoň doporučuje tři hlavní způsoby aplikace a to statické využití webu, dynamické využití webu a kompletní online kurz.

Statické použití webu podle něho spočívá ve zveřejnění:

• dokumentů organizačního a pomocného charakteru, jako jsou: sylabus kurzu, časový rozvrh, organizační pravidla, způsob hodnocení studentů, atd.
• diapositivů a fólií, které učitel používá
• kompletních řešení domácích prací či sbírky úloh
• výsledků hodnocení studentů
• odkazů na webové stránky, které souvisejí s výukou daného předmětu, adres předmětových katalogů, vyhledávacích strojů, knihoven a užitečných míst na webu.

Tyto informace slouží především pro studenty v rámci vzdělávacího kurzu nebo distanční výuky, tedy v rámci formální výuky. Já zde zmíním ještě další nástroje, které mohou být využity i zájemci o vzdělávání v rámci neformálního vzdělávání. Podstatou všech těchto položek je jejich převážně textový charakter. Jedná se o různé dokumenty, vzdělávací zdroje, zveřejněné výsledky a odkazy na další studijní zdroje. Do statického použití webu zařadím navíc vyhledávání informací v rámci vyhledávacích služeb, blogů, online encyklopedií, elektronických dokumentů a knihoven. Považuji je za důležitý zdroj informací pro všechny, kdo mají zájem, ať už se jedná o studenta v rámci formální výuky nebo nikoli. Statické použití webu pojímám v širším smyslu. Na rozdíl od statického použití se dynamické liší především v interaktivitě a multimedialitě. Podstatou tedy je doplnění textu o multimediální prvky jako je zvuk, obraz, animace apod. Interaktivita zajišťuje aktivní vstup studujícího.

Podle Květoně dynamické použití webu zahrnuje především:

• online vzdělávací zdroje
• online self-testy, tj. zpětnovazební testy pouze pro informaci studujícího
• online spolupráci studujících, například na společných projektech
• konzultace a diskuse prostřednictvím interaktivních online diskusních skupin
• interaktivní přístup k programovému vybavení
• multimediální obsah, který zahrnuje použití audio/video sekvencí a animací k ilustraci obtížných pojmů.

Tyto příklady jsem doplnila navíc o vzdělávací hry a simulace, které podle mého názoru splňují podmínky multimediality i interaktivity. Karel Květoň zahrnuje online vzdělávací zdroje za dynamické použití webu. Já si dovolím tyto vzdělávací zdroje rozdělit na statické a dynamické podle jejich obsahu. Pokud převládá text, zahrnuji je do statiky. V případě, že jsou obohaceny o multimediální prvky a využívají hlavně princip hypertextu, náleží do dynamického použití webu. Online spolupráci studujících, konzultace a diskuze navrhuji zařadit pod jednu společnou kategorií interaktivní komunikační nástroje.

TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde