MBA práce - MBA práce na míru pro Vás

Byla Vám zadána MBA práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak MBA práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou či formální úpravou MBA práce? Nevíte, jak správně citovat? Necítíte se na sepsání odborného textu MBA práce v anglickém jazyce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady či anotaci pro MBA práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro MBA práce si můžete objednat zde


Stručná charakteristika MBA práce

MBA práce, tedy Master´s thesis nebo Master´s dissertation, je odborný text, jehož zpracování je nezbytnou součástí závěrečných zkoušek na zahraničních vysokých školách. Tento typ práce lze považovat za obdobu české práce diplomové. Specifikum MBA práce ovšem spočívá v tom, že musí být zpracována v anglickém jazyce. V České republice se zadávání a zpracování tohoto typu prací začalo objevovat po roce 1989 a to zejména v rámci ukončení manažerského studia. MBA práce ale nedosáhla v České republice ani v dnešní době takového stupně známosti jako např. práce bakalářská, diplomová, rigorózní či disertační.

Přínos MBA práce

Vysoká úroveň znalosti anglického jazyka

MBA práce pochází z anglosaského světa, jejím specifikem je tedy nutnost jejího zpracování v anglickém jazyce a malá dostupnost odborných zdrojů v českém jazyce nutných pro její zpracování – z uvedených faktů vyplývá, že autor MBA práce musí při jejím zpracování prokázat vynikající znalost anglického jazyka, zejména pak manažerské angličtiny. Vynikající znalost anglického jazyka zvyšuje autorovu hodnotu na trhu práce a často i jeho osobní prestiž.

MBA práce jako kvalitní příprava pro zaměstnání

MBA práce slouží svému autorovi jako velmi kvalitní příprava pro dosažení vrcholných funkcí v rámci managementu firmy. MBA práce se totiž oproti diplomovým pracím, jež jsou velmi často zaměřeny pouze teoreticky, zabývají reálným a praktickým prostředím konkrétní firmy. Není výjimkou, že se výsledky výzkumného problému MBA prací aplikují po pečlivém přezkoumání přímo do firemní praxe. Zpracováním MBA práce je student zároveň zasvěcen a uveden do prostředí dané firmy, což zvyšuje jeho budoucí šanci stát se jejím zaměstnancem.

Zvýšení finančního ohodnocení

Jedním z mnoha dalších přínosů zpracování MBA práce a tedy i zisku MBA certifikátu je zvýšení autorova finančního ohodnocení v rámci jeho profese, ke kterému po ukončení MBA studia zpravidla dochází. Toto zvýšení často souvisí i s možností navázání řady důležitých kontaktů, kterou má autor během svého MBA studia, a s možností pochopení komplexní struktury organizace, v níž autor je či bude zaměstnán.

Struktura MBA práce

Každá škola, která nabízí MBA studium, zadává své vlastní vzory pro formální strukturu MBA práce. Na začátku roku 2011 nabízelo v České republice více než třicet škol akreditované MBA studium, každá z těchto škol měla a má také své vlastní normy a svá vlastní kritéria hodnocení MBA práce.

Důraz na možnost aplikace MBA práce v praxi

MBA práce je velmi často zpracována formou případové studie či formou projektu. Tato případová studie je zpravidla dlouhodobá a zaměřená na prostředí konkrétní firmy. MBA práce je tedy v závěru výstupem této případové studie. Projekt obsažený v MBA práci musí být velmi precizně zpracován a jeho funkčnost musí být ověřena v praxi konkrétní firmy. Nároky na zpracování MBA práce jsou tedy velmi vysoké, její zpracování musí odpovídat mezinárodním standardům tohoto typu práce a co více, projekt uvedený v tomto typu práce musí být po všech stránkách funkční a aplikovatelný na reálné prostředí dané organizace.

MBA práce versus bakalářská, diplomová či disertační práce

MBA práce se tedy svou strukturou velmi liší od většiny prací disertačních, diplomových a často i bakalářských. Při zpracování MBA práce není totiž vyžadováno její strukturální rozdělení na část teoretickou a praktickou a není kladen ani apel na obsahové propojení těchto dvou částí. MBA práce je sama o sobě jakýmsi propojením teoretické a praktické části výše uvedených kvalifikačních prací. Při psaní MBA práce jsou autorovy odborné znalosti daného problému již brány jako samozřejmost a hodnocena je zejména jeho schopnost jejich úspěšné a efektivní aplikace v reálných podmínkách firmy.

Zpracování MBA práce

Téma MBA práce

V dnešní době tvoří většinu studentů MBA studia již zaměstnaní absolventi prvního či druhého stupně vysokoškolského vzdělání. Studentovi je stejně jako u práce bakalářské, diplomové či disertační přidělen studijní poradce (vedoucí práce) z řad jeho lektorů, který má patřičné zkušenosti se zpracováním tohoto typu práce. Témata MBA prací si většinou navrhují studenti sami. Jako firemní zaměstnanci jsou totiž s konkrétní problematikou manažerské praxe či s možnostmi zlepšení chodu dané firmy seznámeni nejlépe.

Témata MBA prací jsou nejčastěji spojena s řízením a vedením firmy, se strukturou a kulturou dané organizace, marketingem a strategickým řízením a s řízením a individuálními zvláštnostmi lidských zdrojů.

Formální náležitosti MBA práce

Z formálního hlediska musí MBA práce obsahovat stejně jako ostatní typy kvalifikačních prací abstrakt s klíčovými slovy, úvod, závěr a seznamy citované literatury, tabulek, zkratek a příloh. Důležité je také zmínit, že u MBA práce je nutné stejně jako u všech typů vysokoškolských odborných textů dodržovat správné citační normy odborných zdrojů.

Odevzdání práce a její obhajoba

Způsob odevzdání MBA práce se stejně jako způsob odevzdání kvalifikačních prací (práce bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační) opět liší podle typu školy, na níž je zadána. Obvykle je ale požadováno, aby byla MBA práce odevzdána v pevné vazbě a její kopie v elektronické podobě.

Po odevzdání MBA práce, následuje její obhajoba. Tato obhajoba probíhá stejně jako obhajoba diplomové práce. Student obdrží posudky hodnotitelů, tedy vedoucího své práce a oponenta, a po představení své práce odpovídá na dotazy či připomínky obsažené v jejich posudcích. Specifikem obhajoby MBA práce je jazyk, v němž probíhá. Obhajoba MBA práce je totiž vedena v jazyce, v němž je práce zpracována, tedy většinou v jazyce anglickém.

Kritéria hodnocení MBA práce

Požadavky na MBA práci se liší v závislosti na škole, na níž je MBA práce zadávána. Obecně lze ovšem říci, že jsou tyto požadavky velmi vysoké a musí odpovídat mezinárodní úrovni zpracování těchto prací.

Znalost anglického jazyka

Jedním z požadavků je vysoká úroveň znalosti anglického jazyka, v níž je práce zpracována. V současné době již existuje v České republice několik škol, které umožňují zpracovat MBA práci v českém jazyce, tento způsob zpracování je však zatím výjimkou.

Využitelnost v praxi

Na MBA práci jsou kladeny velké nároky z hlediska jejího využití v praxi. MBA práce se totiž úzce zaměřuje na konkrétní firmu nebo spíše na konkrétní problém dané firmy, na jehož základě autor tvoří svůj projekt či případovou studii MBA práce. Pokud je využitelnost MBA práce v praxi nízká, ztrácí zpracování této práce smysl a její hodnocení je negativní.

Úzká zaměřenost MBA práce

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že zaměřenost MBA práce je velmi úzká, což ztěžuje její zpracování. MBA práce totiž není textem teoretickým, ale textem odborným. Tento typ práce je tedy hodnocen zejména z hlediska autorovy schopnosti využít své odborné znalosti, získané během studia, v praxi.

Týmová spolupráce

Při hodnocení MBA práce se přihlíží také na autorovu schopnost týmové spolupráce, tedy na jeho schopnost efektivně pracovat s lidskými zdroji. Týmová spolupráce je hodnocena nejen v průběhu zpracovávání MBA práce v prostředí konkrétní firmy, ale i ve své budoucí využitelnosti v praxi týmové práce.


Podklady pro MBA práce si můžete objednat zde

Nejčastěji hledáte: MBA práce, zpracování MBA práce, MBA práce na míru, sepsání MBA práce, vypracovaní MBA práce, napsání MBA práce, vyhotovení MBA práce