Tvorba inovačního podnikatelského záměru a projektu

Základní informace

Název práce: Tvorba inovačního podnikatelského záměru a projektu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 90 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0040 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tématem této diplomové práce je tvorba konkrétního projektu rozvoje vybraného podnikatelského subjektu, kterým je zde společnost zabývající se hutnictvím a povrchovým zpracováním kovových pasů. Součástí práce jsou také vhodné postupy a metody použité při hodnocení výkonnosti podniku. Dosažené výsledky z provedených analýz pak podávají informace o situaci podniku a pomáhají určit jeho předpokládaný vývoj. Teoretická část je přehledem teoretických východisek pro odbornou problematiku, týkající se zvoleného tématu, aplikovaných metod a zdrojů informací k hodnocení výkonnosti podniku. V praktické části jsou pak některé z uvedených metod hodnocení výkonnosti hospodaření aplikovány na reálný podnik, který je pomocí těchto metod a výpočtů konkrétních hodnot analyzován. Zhodnocení výsledků rozboru pak slouží k nastínění investičních možností dalšího rozvoje podniku s následným navržením konkrétního podnikatelského projektu. Ten se konkrétně týká rozšíření a modernizace lakovací linky. Investovat by se mělo v oblasti modernizace regulačního zařízení vypalovacích teplot z důvodů zvyšujícího se počtu reklamací nátěru lakovaných pasů a instalace tzv. „dospalovací“ pece, což je zařízení, v kterém se spalují škodlivé uhlovodíky z povrchové úpravy. V prvním případě je hlavním ekonomickým přínosem snížení počtu reklamací v důsledku zvýšení kvality nátěru a následná úspora nákladů na jejich řešení. V druhém případě je přínosem jednak přiblížení se ke strategickému cíli být šetrnější k životnímu prostředí a okolí podniku a jednak – a to je ve svém důsledku pro ekonomiku podniku zásadní věcí - splnění podmínky existence dalšího provozu lakovací linky. V závěru jsou shrnuty poznatky a závěry z řešení diplomového tématu a přínos podnikatelského projektu pro vybraný podnikatelský subjekt i rizika spojená s jeho realizací.

Klíčová slova

Podnik, podnikatelské prostředí, finanční analýza, investice, strategie, konkurenceschopnost, podnikatelský záměr, podnikatelský projekt

Obsah

1. Úvod
2. Literární rešerše
2.1. Terminologické pojetí pojmů vize, záměr, projekt
2.2. Význam inovačního podnikatelského záměru/projektu
2.2.1. Podnikatelský projekt v systému podnikových útvarů
2.2.2. Kontrolní funkce podnikových projektů
2.2.3. Podnikatelský projekt v systému řízení podniku
2.3. Metodický postup při tvorbě podnikatelského projektu
2.3.1. Praktická východiska při koncipování zpracování projektu
2.3.2. Etapy při tvorbě podnikatelského projektu
2.4. Systém finanční analýzy
2.4.1. Pojem finanční analýza
2.4.2. Cíle a úlohy finanční analýzy
2.4.3. Zdroje informací pro finanční analýzu
2.5. Ukazatel EVA
2.6. Bonita
2.7. Zákon o ochraně ovzduší
3. Cíl práce a metodika
3.1. Cíl práce
3.2. Studium literatury
3.3. Shromáždění podkladů o vybraném podniku
3.4. Charakteristika podniku a jeho podnikatelského prostředí
3.5. Rozborová část práce
3.6. Posouzení investičních příležitostí
3.7. Shrnutí poznatků z rozboru a vypracování návrhu projektu
4. Charakteristika vybraného podnikatelského subjektu
4.1. Historie a vývoj společnosti Comax
4.2. Právní stav společnosti Comax spol. s r. o.
4.3. Organizační členění společnosti
4.4. Výrobní program a sortiment
4.4.1. Hutní provoz
4.4.2. Lakovací linka
4.4.3. Slévárna odlitků
4.4.4. Výroba nátěrových hmot
4.5. Dceřinné společnosti 42
4.6. Odběratelsko – dodavatelské vztahy
4.7. Strategie společnosti
4.7.1. Cíle společnosti
4.7.2. Obchod
4.7.3. Výroba
4.7.4. Jakost
4.7.5. Ekologie
5. Rozborová část práce
5.1. Analýza ekonomické a finanční situace podniku
5.1.1. Rentabilita
5.1.2. Likvidita
5.1.3. Finanční stabilita
5.1.4. Bonitní model finančního zdraví podniku
5.1.5. EVA (Economic Value Added)
5.1.6. Shrnutí finanční situace
5.2.1. SWOT analýza
5.2.2. Identifikace trhu
5.2.3. Technická a technologická úroveň podniku
5.2.4. Obchodní partnerství
5.2.5. Vnější vztahy
5.2.6. Ekologie
5.3. Charakteristika vybrané výrobní jednotky – lakovací linka
5.3.1. Technologické postupy
5.3.2. Strojní zařízení
5.4. Posouzení investičních příležitostí
6. Shrnutí poznatků z provedených analýz a vypracování návrhu
6.1. Souhrnné zhodnocení
6.2. Vlastní návrh podnikatelského záměru
6.2.1. Technicko-organizační aspekty investice
6.2.2. Forma financování investice
6.2.3. Ekonomické aspekty investice
7. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0040 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde