Marketingový mix

Marketingový mix

Základní informace - Marketingový mix

Název práce: Marketingový mix

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Marketingový mix

Marketingový mix obce je soubor taktických nástrojů, kterých může management obce využít k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení od produktů konkurence, k jeho ocenění, popřípadě zhodnocení. Využívá jej také k přiblížení produktu k segmentům tvořícím jeho uživatele, k jeho propagaci. Slouží i k rozhodování o lidech, kteří produkt realizují, o materiálním prostředí, kde jsou jednotlivé prvky produktu nabízeny a dodávány a které je mnohdy součástí produktu obce. Marketingový mix obce pomáhá při výběru procesů, jejichž pomocí se produkt dostává k jednotlivým klientům, uživatelům a příjemcům. Zavádění marketingové strategie je zpravidla umožněno použitím nástrojů marketingového mixu, které tvoří základ marketingového plánu organizace. Obdobně lze postupovat i při realizaci marketingové strategie obce. Nejprve si však musíme tyto nástroje definovat a blíže se s nimi seznámit. Obec sama o sobě představuje pro své „zákazníky“ velmi složitý produkt, který je tvořen souborem hmotných i nehmotných prvků. Obecní úřad sám poskytuje více či méně nehmotné výhody, tj. služby které jsou součástí celkového produktu obce. Složitost produktu je příčinou rozšíření běžných čtyř nástrojů marketingového mixu (produkt, místo, cena, propagace) o další tři (lidé, materiální prostředí a procesy). Produkt obce vzniká a je poskytován společně všemi subjekty působícími v obci i mimo ni. Proto je vhodné zařadit jako osmý nástroj marketingového mixu partnerství, tj. spolupráci všech těchto subjektů na společné tvorbě produktu. Z vlastností služeb poskytovaných obcí je pro jejich marketing významná jejich nehmotnost, neoddělitelnost od poskytovatele (vzájemná součinnost spotřebitele a dodavatele), heterogenita, nemožnost služby uchovat a vlastnit. Nutnost používat rozšířený marketingový mix je podmíněna právě těmito vlastnostmi služeb, které činí jejich marketing obtížnější, a to tím spíše, že služby a výhody poskytované obcí tvoří v zásadě velmi složitý komplex. Mnohé služby, které poskytuje obec a které jsou součástí její „produkční řady“, jsou poskytovány bezplatně. Poskytování dalších upravuje zákon a to znamená, že určité prvky marketingového mixu, zejména cena, ztrácejí význam a obec musí klást důraz na jiné. Prostřednictvím svého marketingového mixu nabízí obec produkt občanům, vládě, soukromému sektoru, na zahraničním trhu a neziskovým organizacím.

Vstup do Evropské unie má vliv i na realizaci produktu obce. Účast na některých programech Evropské unie může znamenat významný zdroj financování vybraných projektů. To není možné bez zpracování základní marketingové strategie města a využití některých prvků marketingového mixu, především správného definování produktu a jeho účinné propagace. Ukazuje se, že zisky jsou funkcí zvoleného marketingového mixu. Manažer může vložit kteroukoliv marketingovou kombinaci a odvodit si odhad zisků. Aby našel marketingovou kombinaci, maximalizující zisk, použije standardního početního vzorce. Optimální marketingový mix. Na prodejní propagaci se vydává dvakrát více než na reklamu, neboť její pružnost je dvakrát větší. Manažer výrobku by předpověděl určitý objem prodejů a zisk. Zatímco ostatní marketingové kombinace mohou přinést vyšší prodeje, žádný jiný marketingový mix nemůže vyprodukovat vyšší zisk. Použitím této rovnice vyřeší manažer výrobku nejenom optimální kombinací marketingu, ale také optimálním rozpočtem pro pro marketing. Aby se plánování optimalizace zisku usnadnilo, navrhlo několik firem manažerům marketingu počítačové programy k využití pro identifikaci a odhad dopadu alternativních marketingových plánů na zisky a prodeje. Manažer marketingu sedí u terminálu počítače, vyžádá si určitý program a přistupuje k tvorbě a testování plánu marketingových výdajů. Jeden takový program se skládá z několika podprogramů. Manažer marketingu znovu nachází hlavní statistiky o výrobku na několik minulých let. Tento materiál se nazývá historická báze. Potom dá instrukci počítači, aby předložil přímé promítnutí hlavních statistik na několik příštích let s využitím extrapolace. Pak modifikuje jakékoliv průměty, založené na jejich znalostech a výsledek se nazývá plánovací báze zisku a ztráty. Teorie optimalizace zisku vede k nalezení optimální úrovně celkových marketingových výdajů. Je třeba prozkoumat spornou otázku optimálního rozdělení rozpočtu na marketing na nástroje marketingového mixu. Nástroje mixu jsou částečně vzájemně zaměnitelné. Firma (obec), která usiluje o zvýšení prodejů, jich může dosáhnout snížením ceny nebo zvýšením prodejního personálu, rozpočtu na reklamu či rozpočtu na prodejní propagaci. Úkolem je najít optimální kombinaci marketingového mixu. Ainsi, si vous souhaitez acheter Kamagra sans ordonnance en ligne , soyez rassurés, dans notre boutique nous vous offrons cette opportunité et ceci sans ordonnance et a un prix très bas.

Předpokládejme, že ředitel výrobku stanovil výši peněz na reklamu a prodejní propagaci jako dva hlavní prvky rozpočtu pro marketing. V zásadě může být marketingový rozpočet na tyto dvě položky rozdělen nekonečným počtem způsobů. Výsledná úroveň prodejů je spojena s každým možným marketingovým mixem. Od marketingového mixu – vyžadujícího nízký rozpočet, rozdělení přibližně rovnovážně mezi reklamu a prodejní propagaci – se očekává, že vyprodukuje určitý prodej. Marketingový mix zahrnuje tentýž rozpočet s většími výdaji na reklamu než na prodejní propagaci; očekává se, že přinese mírně vyšší prodej. Pro daný marketingový rozpočet by měly být prostředky rozděleny mezi různé nástroje marketingu způsobem, jenž vytváří stejný přírůstek zisku připadajícího na určité množství peněz vynaložených na každý marketingový nástroj. Proměnné marketingového mixu vzájemně ovlivňují nejen sebe navzájem, ale také ostatní nemarketingové proměnné v obchodě. Cena a kvalita výrobku jsou závislé na nemarketingových proměnných. Určité společnosti jsou zvláště citlivé na závislost marketingových proměnných na nemarketingových proměnných. Cena, kterou mohou účtovat, závisí na produktivitě firmy, která je ovlivňována personální politikou stejně jako rozhodnutími o investicích. Podobně je kvalita výrobku/služby ovlivňována spolehlivostí a technologií výroby, které jsou na oplátku ovlivněny osobním řízením a investicemi do výzkumu a vývoje. Proto marketingoví pracovníci nesmějí brát cenu a výrobek za dané, ale musí ovlivňovat ty nemarketingové proměnné, které umožňují, aby firma snížila náklady a vyráběla produkty vyšší kvality.

Klíčová slova - Marketingový mix

Marketingový mix, produkt, konkurence, propagace, marketingová strategie, cena, místo, reklama, rozpočet, prodejPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde