Efektivnost reklamy v různých stádiích životního cyklu produktu

Základní informace

Název práce: Efektivnost reklamy v různých stádiích životního cyklu produktu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 41 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0300 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V současné době, kdy je trh přesycen výrobky různých značek, je snahou každého výrobce prodávat své produkty v maximální možné míře. Tradičním nástrojem, ve smyslu marketingu, je marketingový mix. Jeho součásti ve své kombinaci mohou pro producenty znamenat odlišení produktů od produktů konkurenčních, udržet zájem spotřebitelů o koupi na vysoké úrovni a tak napomáhat dosažení prognózovaných výsledků podnikatelů. Dosažení podnikatelských záměrů umožňuje pak následnou inovaci a hledání nových podnikatelských příležitostí. Spotřebitelské preference jsou pro producenty komplexním problémem a zůstanou stále záhadné, ve smyslu nepředvídatelnosti a rozmanitosti lidské volby. Jedno však víme zcela určitě – bez informace o výrobku sdělené spotřebiteli se výrobce prodeje nedočká. Vzbudit zájem spotřebitele je úkolem reklamy. Reklama a propagace je procesem hledání cest a nástrojů, jak ovlivnit spotřebitele, aby se rozhodl pro nabízený produkt. V konkurenci s ostatními výrobci jde o soutěž, která vychází především ze schopnosti producentů odhadnout budoucí reklamní akce tak, aby zaujali potenciální kupující, a ovlivnili jejich volbu. Je to proces související s procesem podnikatelského objevování, podnikatelské pohotovosti. Každý spotřebitel jedná individuálně (subjektivně) a to především tak, aby maximalizoval svůj užitek a uspokojení z daného výrobku či služby. Aby získal ve směně statky, které splní jeho očekávání. Jeho očekávání, stejně jako produkční procesy, probíhají v reálném čase. Je tak důvod zabývat se dynamikou reklamy v průběhu předpokládaného životního cyklu výrobku. Cílem je, aby kupující mohli v čase, podle svých měnících se preferencí, nacházet v měnícím se marketingovém mixu stále potenciální volbu pro daný výrobek. Toho chce producent dosáhnout s co možná nejnižšími náklady. Marketing se neustále vyvíjí. Vždy je však zaměřen na zákazníka, jeho nalezení a udržení. Měnící se pohledy na marketing jsou spjaty s vyvíjecí se složitostí celého tržního procesu.

Každý výrobek má svůj životní cyklus. Během tohoto cyklu se mění cíle podniku v závislosti na stádiu životního cyklu, ve kterém se zrovna výrobek nachází. Předpokladem k úspěšnému přežití daného výrobku na trhu je mimo jiné vyhodnocení cílů, definovaných pro jednotlivé fáze životního cyklu výrobku. Proto je třeba zvolit jednotlivý nástroj marketingového mixu, v našem případě reklamy, v návaznosti na ostatní prvky mixu pro jednotlivé fáze tak, aby výrobci přinesl očekávaný efekt.
Reklama jako jeden z nástrojů marketingového mixu zajišťuje výrobci postavení na trhu a má značný vliv na rozhodování a nákupní chování spotřebitelů na trhu. Musíme však brát v úvahu, že každý jedinec činí svá rozhodnutí individuálně a subjektivně na základě svých preferencí. Tyto preference je možné do jisté míry ovlivnit pomocí efektivního reklamního sdělení. Efektivnost reklamy můžeme posoudit podle mnoha kritérií. Efektivní reklamní sdělení by mělo oslovit co nejširší okruh spotřebitelů, mělo by v paměti jedince zanechat určitou stopu, změnit jeho nákupní chování, mělo by být správně načasované a šířené odpovídajícími médii apod. Efektivnost reklamy se v konečné fázi projeví objemem prodaného výrobku či služby. Nejvíce účinná reklama bude pak ta, která bude maximalizovat objem prodeje, zatímco investice do reklamy budou minimální. Návratnost investic je jeden z hlavních problémů efektivnosti reklamy. Investice vložené do reklamy se nám totiž nemusí vždy vrátit. Každý výrobek prochází různými stádii životního cyklu. Životní cyklus produktu vypovídá o vývoji objemu prodejů a zisku. Délka cyklu životnosti závisí na povaze produktu a na jeho úspěšnosti na trhu. Podle etapy cyklu životnosti, ve kterém se výrobek zrovna nachází, se mění nejen cíle výrobců, ale i objem prodejů, tempo růstu, zisk a efektivnost jednotlivých propagačních nástrojů (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, publicita). Reklama jako taková je nejvíce účinná ve fázi zavádění výrobku na trh, kdy spotřebitelé výrobek neznají. Cílem reklamního sdělení je zde informovat zákazníky o novém produktu a tím zvýšit objem prodejů a zisk. Ve fázi růstu se zvyšuje objem prodejů i zisk, proto dochází k útlumu všech nástrojů propagace. Stádium zralosti se opět vyznačuje zvýšením propagace, objem prodejů totiž dosáhl bodu maxima a začíná pomalu klesat. Nejvíce se zde uplatňuje podpora prodeje, stejně jako ve fázi poklesu, kdy poptávka po výrobku značně klesá. Výrobek prochází různými stadii životního cyklu, tak jako lidská bytost, která má v mládí jiné požadavky a cíle než ve stáří. Jak správně a efektivně aplikovat reklamu záleží právě na stadiu, v kterém se výrobek nachází. Účelná reklama je nástrojem k ovlivnění spotřebitelových preferencí tak, aby si koupil právě „náš“ výrobek. K tomu je třeba znát potřeby a přání zákazníka a dle toho efektivně aplikovat efektivní reklamní kampaň.

Klíčová slova

Efektivnost reklamy, Preference spotřebitele, Produkt, Životní cyklus produktu, Cílová skupina, Zákon mezního užitku, Fáze životního cyklu produktu, Reklama, Marketingový mix, Hodnocení efektivnosti reklamy, Odchylky v životním cyklu


Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODIKA
3 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 Směna, spotřebitelské preference
3.1.1 Zákon mezního užitku
3.2 Produkt
3.3 Životní cyklus produktu (výrobku)
3.3.1 Fáze životního cyklu produktu
3.3.2 Odchylky v životním cyklu produktu
3.4 Reklama a marketingový mix
3.4.1 Reklama dle cíle sdělení v jednotlivých fázích životního produktu
3.4.2 Využití nástrojů komunikačního mixu v rámci životního cyklu výrobku
3.5 Efektivnost reklamy
3.5.1 Výběr příjemce sdělení
3.5.2 Stanovení cílů
3.5.3 Výběr médií
3.6 Hodnocení efektivnosti reklamy
4 ZÁVĚR
5 SEZNAM LITERATURY
6 PŘÍLOHY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0300 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde