Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Základní informace - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Název práce: Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 110 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Veronika Horutová

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 230 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0630 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Každý člověk chce být krásný a přitažlivý pro své okolí. Převážná většina lidí se tak minimálně jednou denně sprchuje, používá deodorant, krém a další kosmetické produkty k přiblížení se tomuto cíli. Během dne se několikrát díváme do zrcadla a znovu kontrolujeme svůj vzhled. Ženy jsou v tomto ohledu téměř posedlé dokonalostí své vizáže. Se svou postavou není spokojena snad žádná žena, proto nakupuje velké množství kosmetických a jiných produktů sloužících k péči o pleť, tělo či vlasy. Pomineme-li možnost nákupu drogistického zboží na internetu, jedinou možností k získání těchto produktů, je nákup ve specializovaných prodejnách. Prodejnám nabízejícím sortiment z oblasti krásy, zdraví, dětské péče a péče o domácnost se říká drogérie. Přesto, že nákupu věnuje každý člověk jinou pozornost, pro každého jedince je důležité, aby se v dané prodejně cítil dobře. Aby odcházel spokojený, musí najít produkt, pro který přišel a požaduje-li to, tak i získat potřebné informace. Na druhou stranu pro provozovatele drogérií je nezbytné udržet zákazníka v prodejní jednotce co nejdéle, aby si koupil maximum zboží. Nákupní prostředí tak ovlivňuje chování zákazníka při nákupu i po něm. Na základě prožitku z nákupu se totiž rozhoduje, zda předá kladné reference svým známým a také, zda se do prodejny ještě někdy vrátí. Vhodným nákupním prostředím mohou prodejci udržovat věrnost zákazníka a získávat zákazníky nové.
 
Anketní šetření je zvoleno z důvodu jeho charakteristiky. Bývá uváděno, že se jedná o provedení nesystematického průzkumu názorů u malé skupiny respondentů, kteří zpravidla nesplňují statistická kritéria. Pro potřeby této diplomové práce se bude jednat o osoby, které vyjdou ze zkoumané maloobchodní jednotky v době, kdy v ní již bude proveden mystery shopping. Respondentům budou kladeny otázky týkající se jejich vnímání nákupního prostředí dané prodejny. Diplomová práce je rozdělena na sedm částí – úvod, pět kapitol řešících zadaný problém a závěr. První kapitola specifikuje teorii potřebnou pro úspěch výzkumu i zajištění úrovně kvalifikační práce. Obsahuje zejména prvky analýzy nákupního prostředí. Mimo to se zabývá teorií metod výzkumu. Druhá kapitola charakterizuje zkoumaný trh drogistického zboží. Zabývá se obecnou charakteristikou trhu, jeho makroprostředím a zařazením do statistiky CZ-NACE. Následuje shrnutí výsledků studie Drogerie 2010 a samotné představení společností DM drogerie markt, Rossmann a Schlecker. V závěru kapitoly je nastíněn typický zákazník drogistických prodejen a jeho styl nakupování.

Metodika výzkumu je obsahem třetí kapitoly práce. Rozděluje se na dvě části, část přípravnou a realizační. Přípravná fáze definuje cíl výzkumu, jeho plán, časový harmonogram prací a rozpočet. Realizační fáze sestává ze sběru dat a jejich následného zpracování. Nechybí ani demografické charakteristiky respondentů anketního šetření. Nejdůležitější je čtvrtá kapitola práce, která má za cíl analýzu získaných dat. Kapitola se dělí na dvě části. První část bude patřit zpracování dat z mystery shoppingu a pozorování, druhá část bude věnována výsledkům ankety. Analýza bude provedena za jednotlivé řetězce i mezi jednotlivými prodejnami zkoumaných řetězců. Budou zde popsány všechny zjištěné informace a nedostatky prodejen. Anketní šetření bude vyhodnoceno za jednotlivé otázky. Na základě takto získaných výsledků výzkumu budou v šesté kapitole navrženy zkoumaným prodejnám vhodná doporučení, která napomohou ke zlepšení jejich nákupního prostředí a tím i ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V návrzích a doporučeních budou přednostně řešena ta témata, která ve výzkumech dopadnou nejhůře.
 

Cíl - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Cílem této práce bude analyzovat nákupní prostředí vybraných drogistických prodejen řetězců DM, Rossmann a Schlecker na území města Ostravy a jejich následné srovnání. Obsahem výzkumu bude sedm oblastí nákupního prostředí, a to umístění prodejny, exteriér, interiér, personál, sortiment, podpora prodeje a pokladna. Tyto oblasti budou zkoumány pomocí metody pozorování a mystery visits. Objektivní poznatky budou doplněny subjektivním hodnocením, které bude získáno pomocí ankety mezi návštěvníky drogérií. Vše bude provedeno za účelem navržení vhodných prvků ke zlepšení nákupního prostředí v drogistických prodejnách. Metoda mystery visits je zvolena kvůli možnosti nenápadně pozorovat běžné dění v maloobchodní jednotce. „Tajný návštěvník“ na sebe nesmí upoutat pozornost a prozradit účel své návštěvy, aby nedošlo k ovlivnění chování personálu. Tím je zajištěna objektivita výzkumu. Zjištěné údaje se hned po ukončení fiktivní návštěvy zapisují do záznamového archu a jsou následně vyhodnocovány. Metoda pozorování je velmi náročná na interpretaci a také pozorovatele. Její nespornou výhodou je skutečnost, že není závislá na ochotě subjektů spolupracovat. Bude využito pozorování skrytého v přirozených podmínkách maloobchodní prodejny.

 

Závěr - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Cílem práce bylo analyzovat nákupní prostředí drogistických prodejen řetězců DM, Rossmann a Schlecker na území města Ostravy a jejich následné srovnání. Samotný obsah výzkumu zahrnoval sedm oblastí nákupního prostředí, a to umístění prodejny, exteriér, interiér, personál, sortiment, podporu prodeje a pokladnu. V této práci byl nejdříve popsán český maloobchodní trh s drogistickým zbožím. Autor se zde zaměřil na prvky makroprostředí, které tento trh ovlivňují. Bylo využito dat ze studie Drogerie 2010, která popisuje české zákazníky v drogériích – jejich preference, upřednostňovaná místa nákupu drogistických produktů i průměrnou útratu za jednu návštěvu. Následovalo představení jednotlivých drogistických řetězců z pohledu historie a současnosti, nabízeného sortimentu, doplňkových služeb, věrnostních programů a webových stránek. Závěr patřil popisu typického zákazníka drogérie, zejména pak zvláštnostem při nakupování žen. Následně bylo přistoupeno k praktické části diplomové práce. Bylo nutné získat potřebná data pro provedení komplexní analýzy drogistického trhu na území města Ostravy. Sekundární informace byly získány především z internetových prezentací jednotlivých společnosti a dostupných novinových či internetových článků. Následovala šetření realizovaná pomocí individuálních rozhovorů s pracovníky zákaznických center zkoumaných řetězců. E-mailová komunikace proběhla konkrétně mezi mnou a Stanislavou Buštovou (asistentka zákaznického servisu DM – drogerie markt), Adrianou Maškovou (asistentka zákaznického servisu Schlecker) a Hanou Řádovou (vedoucí zákaznického servisu Rossmann). Tyto zaměstnankyně poskytly zejména informace o prodejnách na území města Ostravy a dále o historii a současnosti jednotlivých společností. Pro praktickou část autor dále využil dat získaných metodou pozorování, mystery shoppingu a anketního šetření. K sepsání teoretické části sloužily tištěné knižní zdroje, tištěné a elektronické verze časopisů. Vyhodnocením provedeného mystery visits byly získány informace o stavu drogistických prodejen na území města Ostravy. Tato data se týkala oblastí umístění prodejen, exteriéru, interiéru, personálu, podpory prodeje a pokladny. Byla zjištěna řada často se opakujících problémů, jejich shrnutí je uvedeno vždy na konci podkapitoly. Data získaná doplňkovou metodou anketního šetření přinesla informace o subjektivních názorech návštěvníků jednotlivých prodejen. Názory byly získány na exteriér, interiér a personál prodejen. Byly dále zjištěny důvody návštěvy jednotlivých řetězců, celková spokojenost s nákupním prostředím a názory na prvky podpory prodeje, které by zákazníci v prodejnách uvítali.

Ze zjištěných informací lze říci, že typickým zákazníkem drogistické prodejny na území města Ostravy je žena, ve věku 18 – 35 let, která konkrétní prodejnu navštěvuje zejména kvůli cenám a akcím. K návštěvě ji dále motivuje blízkost prodejny a šířka nabízeného sortimentu. V oblasti exteriéru nejčastěji souhlasí s tvrzením, že nevnímala vstup z vnějšího prostoru do prodejny. V prodejně nejlépe hodnotí teplotu, osvětlení a použitý materiál, který považuje za v souladu se sortimentem a image prodejny. Personál je považován za upravený a přátelský, s profesionální komunikací. Jejich počet na prodejně je označován za postačující. Vzdělání a schopnost pracovníků poradit při nákupu je hodnoceno jako nedostatečné. Celkové nákupní prostředí je klasifikováno jako velmi dobré, což je druhá nejlepší varianta hodnocení. Z oblasti podpory prodeje by typický zákazník dal přednost zkušebním vzorkům produktu zdarma, slevám a poukázkám na prodávané výrobky a také dárkovým či reklamním předmětům. Na základě těchto zjištění byly vypracovány návrhy a doporučení. Největší počet je z oblasti vnitřního vybavení prodejen, které je na nedostatečné úrovni. Následován je řešením problémů z oblasti lidských zdrojů. Rozdělení doporučení je provedeno dle jednotlivých společností na návrhy všeobecné, pro společnost DM – drogerie markt, pro společnost Rossmann a pro společnost Schlecker. Finanční náročnost jednotlivých návrhů se pohybuje v rozmezí od 144,- Kč až po 198 168,- Kč. Jedná se většinou o malé změny, které ale mohou významně ovlivnit celkovou spokojenost zákazníků a vylepšit tak nákupní prostředí prodejen. Materiální i nemateriální prostředí prodejního místa má zásadní vliv na rozhodnutí zákazníka o tom, zda si produkt koupí. Důležitý je proto výběr umístění prodejny, dispoziční řešení a výběr personálu. Tato rozhodnutí by se měla odvíjet od výzkumu zákazníků. Zákazník vnímá image prodejního místa ve srovnání s konkurencí. Vnímá atmosféru místa a jeho design. Zejména využití barev, světel, vůní, zařízení i dalších prvků, např. hudby. Všechny výše uvedené prvky přispívají k vytvoření obrazu prodejního místa a posilují nebo odrazují sklon zákazníka ke koupi. Personál pak dotváří image prodejního místa i společnosti. Každý zaměstnanec má v tomto procesu svou roli. Musí proto dbát na vhodný způsob oslovení zákazníků a následnou péči o ně. Zákazníkem je totiž tím, kdo rozhoduje o existenci jakéhokoli podnikatelského subjektu. Nejužší kontakt s ním je navázán právě v místě prodeje. Z toho důvodu je potřebné věnovat tomuto místu velkou pozornost.

 

Klíčová slova - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

Nákupní prostředí, drogistické zboží, desing zboží, desing prodejny, sortiment, prezentace zboží, personál, zákazníci

 

Obsah - Analýza nákupního prostředí prodejen s drogistickým zbožím

1 Úvod
2 Teoretická východiska analýzy nákupního prostředí
Nákupní prostředí
2.1 Design prodejny
2.1.1 Exterior design
2.1.2 Interior design
2.2 Dispoziční řešení prodejny
2.3 Sortiment a prezentace zboží
2.4 Personál
2.5 Zákazníci
Výzkumné metody použité v diplomové práci
2.6 Mystery shopping
2.7 Pozorování
2.8 Anketa
3 Charakteristika maloobchodního trhu s drogistickým zbožím
3.1 Síly ovlivňující makroprostředí firem
3.1.1 Demografické prostředí
3.1.2 Ekonomické prostředí
3.1.3 Přírodní prostředí
3.1.4 Technologické prostředí
3.1.5 Politické prostředí
3.1.6 Kulturní prostředí
3.2 Studie Drogerie 2010
3.3 Charakteristika drogistické sítě DM - drogerie markt
3.4 Charakteristika drogistické sítě Rossmann
3.5 Charakteristika drogistické sítě Schlecker
3.6 Typický zákazník prodejny s drogistickým zbožím
4 Metodika výzkumu
4.1 Přípravná fáze
4.1.1 Cíl výzkumu
4.1.2 Časový harmonogram
5.2 Realizační fáze
5 Analýza nákupního prostředí
5.1 Analýza nákupního prostředí pomocí mystery shoppingu
5.1.1 DM – drogerie markt
5.1.2 Rossmann
5.1.3 Schlecker
5.1.4 Porovnání prodejen
5.1.5 Porovnání řetězců
5.2 Analýza nákupního prostředí pomocí anketního šetření
5.2.1 Důvod návštěvy konkrétní prodejny drogistického řetězce
5.2.2 Hodnocení exteriéru
5.2.3 Hodnocení interiéru
5.2.4 Hodnocení personálu
5.2.5 Zhodnocení celkové úrovně nákupního prostředí
5.2.6 Požadovaná podpora prodeje
6 Návrhy a doporučení
6.1 Všeobecná doporučení
6.2 Doporučení pro společnost DM – drogerie markt
6.3 Doporučení pro společnost Rossmann
6.4 Doporučení pro společnost Schlecker
7 Závěr
Seznam použité literatury
Seznam zkratek
Prohlášení o využití výsledků diplomové práce
Seznam příloh
Přílohy

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 230 na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0630 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde