Analýza marketingového prostředí

Analýza marketingového prostředí

Základní informace - Analýza marketingového prostředí

Název práce: Analýza marketingového prostředí

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Analýza marketingového prostředí

Prohlášení o poslání pomůže obchodu tím, že definuje potřeby související s poznáváním prostředí. Obchodní ředitel už ví, které prvky musí sledovat a pochopit je, jestliže chce, aby firma dosahovala svých cílů. Firma obchodující s osvětlovacími systémy pro televizní systémy pro televizní studia potřebuje sledovat: 1) tempo růstu počtu televizních studií, 2) stupeň sledování televizních programů, neboť má vliv na velikost finančních zdrojů televizních studií, a tím i jejich schopnost kupovat nová zařízení, 3) strategie stávajících konkurentů a vznik nových konkurentů, 4) technologický vývoj, který by mohl ovlivňovat konstrukci a výrobu osvětlovacích systémů, 5) nové, nebo změněné distribuční sítě pro prodej osvětlovacích systémů, 6) zvýšení nákladů u dodavatelů, které by mohly nepříznivě ovlivnit ceny dodávek. Obecně řečeno – firma musí sledovat rozhodující síly makroprostředí (demograficko-ekonomické, technologické, politicko-právní a sociálně-kulturní), které ovlivňují její obchody. Musí též sledovat významné účastníky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, distribuční sítě, dodavatele), kteří ovlivňují její schopnost získávat zisk na trhu. Obchodní jednotka si potřebuje faktory prostředí firmy roztřídit a vybudovat systém marketingového zpravodajství, který by měl sledovat důležité vývojové trendy. Pomocí něj by také obchodník měl vyhledávat vhodné příležitosti a ohrožení v souvislosti s očekávanými vývojovými trendy. Vzhledem k tomu, že město je tvořeno souborem prvků (subjektů) působících na jeho území, je určení marketingového prostředí mnohem obtížnějším úkolem než jeho stanovení pro podnik. Pokusme se vysvětlit marketingové prostředí města jako určitý systém, skládající se ze subsystémů, které se mohou vzájemně prolínat.

Zaměříme se na marketingové prostředí, ve kterém působí vedení měst a obcí. Budeme rozlišovat vnější a vnitřní prostředí obce. Vnější prostředí tvoří: a) Demografické prostředí, tj. velikost populace ve městě, jeho sociální, příjmová, kvalifikační, věková a vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita, jeho mobilita a jiné demografické znaky. Znalost tohoto prostředí znamená zároveň pro správu města seznámení se s jednotlivými skupinami zákazníků, kterým jsou určeny jeho služby. Podstatné je, aby město rovněž pochopilo vývoj svého demografického prostředí. Jedná se o pokles či vzestup počtu obyvatel, jeho příčiny, tendence ve vývoji věkové i vzdělanostní struktury obyvatelstva, změny ekonomické aktivity obyvatel. Důležité jsou proto i názory obyvatel na jejich budoucnost v obci. Víme totiž, že mnozí obyvatelé některých měst s nepříznivým prostředím uvažují dlouhodobě o změně bydliště, víme, že počet obyvatel některých větších měst dlouhodobě klesá, a to nejen pod vlivem poklesu porodnosti, ale i díky migraci. Důvody migrace (nedostatek pracovních míst, ale u vyšších sociálních vrstev i snaha odejít do obcí s kvalitnějším životním prostředím) by měly obce znát a reagovat na ně ve své strategii. b) Ekonomické prostředí je v případě místní správy tvořeno jednak ekonomickým makroprostředím, tj. hospodářskou situací státu, a dále mezzoprostředím, tj. hospodářskou situací regionu. Mikroprostředí je pak tvořeno hospodářskou situací příslušné obce. Především ekonomické prostředí regionu a obce je do jisté míry ovlivněno dlouhodobými modely, tradicí podnikání a podnikatelskou kulturou. Ekonomické mezzo a mikroprostředí ovlivňuje obec samotnou přímo i nepřímo. Na příznivý vývoj ekonomického prostředí může obec naopak působit realizací vhodné marketingové strategie. c) Politicko – právní prostředí v rámci místní správy spoluurčuje chování představitelů obcí. Rámec jejich pravomocí a tím zároveň i možnosti uplatnění marketingové koncepce při řízení obce je vytyčen zákony, vyhláškami a předpisy. Obec se může aktivně podílet na vytváření právního prostředí v rámci svých pravomocí daných zákonem o obcích.

Úroveň a míra zásahů státu v praxi české politiky v rovině měst a obcí je důkazem toho, že obě teoretické roviny nemohou být striktně odděleny a prolínají se. Chybí zde však doposud ucelená regionální politika státu. Ustavení vyšších územně správních celků by mohlo vyjasnit východiska vytváření strategie obcí. Podpora malého a středního podnikání je především záležitostí politiky státu. Obce, které mají na pozitivním vývoji těchto podniků zvlášť velký zájem, mohou v rámci svých nástrojů působit jen omezeně. Politiko – právní prostředí ovlivňuje i chování ostatních subjektů působících na území města včetně jeho obyvatel a návštěvníků. Součástí politicko – právního prostředí jsou i etické normy a požadavky. Vnější prostředí obce je většinou totožné s vnějším prostředím, ve kterém působí podniky a další organizace usídlené ve městě. Zatímco obec může právně-politické prostředí aktivně ovlivnit a spoluvytvářet, podniky toto možnost nemají. Podniky a jejich přítomnost ve městě se ale více či méně aktivně spolupodílejí na vytváření socio-ekonomického prostředí. Z krátkodobého hlediska působí především svým vznikem, činností, případně ukončením své činnosti, z dlouhodobého hlediska vytvářením struktury ekonomiky obce (regionu), její podnikatelské kultury, podnikatelského ducha dané lokality. Tyto dva systémy se vzájemně doplňují a při tvorbě marketingové strategie města je nutno posilovat aktivní úlohu obou s cílem naplnit vizi obce. Toho lze dosáhnout partnerstvím při řízení, tvorbě a naplňování strategie. Vnitřní prostředí můžeme z hlediska správy obce definovat jako situaci organizace, která je pověřena zabezpečováním správy a dalších úkolů svěřených obci ze zákona. Je dána především obecním rozpočtem (příjmem a výdaji), které závisí na makroprostředí obce, na dotacích ze státního rozpočtu i na mandatorních výdajích. Zdálo by se tedy, že obci zbývá malý prostor pro vlastní rozpočtovou politiku a ovlivnění její finanční situace. Není tomu tak a právě marketingový přístup může celou situaci, zejména na straně příjmů, výrazně zlepšit. Dalším prvkem mikroprostředí jsou zaměstnanci obce, tj. obecního úřadu a institucí, které obecní úřad přímo řídí. S tím souvisí i kvalita vnitřní struktury organizace a kvalita vedení obce jako celku.

Klíčová slova - Analýza marketingového prostředí

Marketing, marketingové prostředí, osvětlovací systémy, makroprostředí, mikroprostředí, vývojové trendy, ekonomické aktivityPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde