ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Základní informace - ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Název práce: ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 83 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0580 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Diplomová práce se věnuje zhodnocení obchodní činnosti podniku, který se zabývá výrobou dřevostaveb. Nejprve jsou vymezeny a charakterizovány pojmy: trh, firma, poptávka po produktech, konkurenční prostředí, mezinárodní obchod. Následují údaje o právní formě, předmětu podnikání, informace o ekonomické stránce a kapitálovém vybavení vybraného podniku. Práce se rovněž zabývá analýzou konkurenčního prostředí a hodnocením silných a slabých stránek zkoumaného podniku. Tuzemský a mezinárodní trh dřevostaveb je také analyzován z hlediska poptávky po produktech podniku dřevostaveb. V práci jsou v neposlední řadě uvedeny doporučení a návrhy pro vybraný podnik.

Úvod - ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Ještě před několika lety by se zřejmě v České republice nikdo nad hodnocením podniku zabývajícího se výrobou dřevostaveb nezamýšlel. Jednalo se o velmi okrajový segment stavebnictví, který v celkových statistikách stavební výroby zaujímal jen velmi mizivé procento. Označení „dřevostavba“ bylo vnímáno spíše hanlivě a dřevo jako materiál se ve stavebnictví používalo nanejvýše na konstrukci krovů a střech, oken, případně jako pomocný materiál. Architektonické kanceláře, projektanti a stavební technologové na dřevo jako tradiční surovinu našich předků téměř zapomněli a jeho masivní použití při výstavbě celých domů téměř nepřipadalo v úvahu.
Dřevo, jeho neskonale příznivé vlastnosti, jeho obnovitelnost a především jeho cena jej však předurčují k tomu, aby nebylo jen materiálem minulosti, ale především budoucnosti. Ne náhodou byl poslední mezinárodní stavební veletrh v Brně zahajován odbornou konferencí, která nesla název „Dřevo, stavební materiál pro příští tisíciletí“. V současné době, kdy je téměř vše posuzováno hlavně podle ekonomických ukazatelů jako je rentabilita, nákladovost, produktivita, nebo ukazatele jako efektivita zpracování, energetická náročnost a řady dalších faktorů zjišťujeme, že právě dřevo je svou cenou a variabilitou použití ideálním materiálem.
Vývoj nových stavebních technologií a stavebních postupů, které do ČR v posledních letech přicházejí ze západní Evropy jasně ukazuje, že podniky dřevostaveb mají reálnou šanci na trhu se svými výrobky cenově obstát a uspět. Zdá se, že podíl dřevostaveb na našem trhu poroste a podniky zabývající se touto výrobou mají šanci na úspěch. Z toho důvodu je předkládaná práce zaměřena na toto téma.

CÍL A METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hlavní cíl a dílčí cíle

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zhodnocení obchodní činnosti specifického konkrétního předmětu – srubových domů (dřevostaveb) podniku Drevodom Rajec CZ s.r.o. a vytvoření tak odborného přehledu, zabývajícím se vyhodnocením, jak se dřevostavby uplatňují na vnitřním trhu České republiky, Evropské unie a zda dochází k jejich rozvoji či naopak stagnaci. Téma práce a vytyčený hlavní cíl je zkonstruován na základě požadavku sledovaného podniku.

Závěr - ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce je firma Drevodom Rajec CZ s.r.o. Jedná se o soukromou dřevozpracující společnost, založenou v roce 2001. Nejdříve na našem trhu působila prostřednictvím organizační složky, která se později se vzrůstajícím počtem zakázek přeměnila na společnost s ručením omezeným. Předmětem jejího podnikání je výroba kanadských srubových domů. Své sídlo má v Táboře.
Tato předkládaná práce je zaměřena na zhodnocení obchodní činnosti podniku Drevodom Rajec CZ s.r.o. Seznamuje s odborným přehledem týkajícím se dřevostaveb, popisuje výrobní a obchodní operace podniků dřevostaveb a hodnotí, jak se dřevostavby uplatňují na našem trhu. Analyzuje poptávku po dřevostavbách a to na trhu jak v České republice, tak v Evropské unii a USA. Popisuje výhody a nevýhody dřevostaveb a vyvrací mýty o dřevěných domech, které jsou v české mentalitě stále zakořeněné. Seznamuje také s budoucností dřevostaveb na našem trhu.
V práci byly aplikovány metody analyzující stav konkurence v odvětví (Porterův model), dále metody hodnotící silné a slabé stránky podniku a samotného předmětu podnikání (SWOT analýza). K dalším používaným metodám lze začlenit syntézu dílčích výsledků a nestandardizované rozhovory s vedením podniku.
Závěry z diplomové práce lze stručně vyjádřit takto. Pokud bychom porovnali podíl dřevostaveb na území České republiky s podílem v ostatních státech západní Evropy, vzali v úvahu poměrně příznivé ceny montovaných dřevostaveb, jejich poměrně krátkou dobu výstavby, nízkou spotřebu energií při výstavbě, nižší energetickou náročnost těchto staveb na vytápění a řadu dalších výhod, je velmi pravděpodobné, že se podíl dřevostaveb na našem trhu začne zvětšovat. Lze jen velmi těžko odhadnout, zda výrobci dřevostaveb v České republice dosáhnou takového podílu na trhu, jako jejich kolegové v západní Evropě, ale cena dřevní hmoty v ČR jakožto základní suroviny na výrobu domů ve prospěch rozvoje tohoto segmentu stavebnictví hovoří. Důležitá je však rovněž i osvěta výrobních firem. Řada lidí je totiž stále mylně přesvědčena, že obydlí ze dřeva není dostatečně kvalitní a proto při rozhodování o novém obydlí volí stavební systém založený na zděných materiálech.
Při hledání odpovědi na otázku proč byla dosavadní výstavba dřevostaveb na našem území tak málo rozšířená a proč zrovna v zemi, která je ze 34 % zalesněna, kolem 20 % vytěženého dřeva v podobě jehličnaté kulatiny a řeziva vyváží a v posledních letech má přebytky dřeva, dospějeme k odpovědím shrnutým do následujících bodů:
Velká část české uživatelské veřejnosti má tradičně důvěru v cihelně zdící materiály a stavění a dává jim přednost před jinými materiálovými variantami. Značná část uživatelů, ale i profesionálů spojuje dřevěné stavění spíše s dočasným – rekreačním bydlením, nebo s rodinnými domy z dřevěných panelů v období 70 a 80tých let.
Průmysl zdících materiálů, zvláště zahraniční, podstatně v minulých desetiletích zlepšil technologii výroby, funkční i technické vlastnosti své produkce.
Projektanti a investoři nemají dostatek znalostí a téměř žádné zkušenosti s navrhováním a realizací dřevěných domů obecně, vícepodlažních zvláště.
Producenti dřeva, dřevozpracující a stavebně-montážní průmysl, nepochopili včas novou situaci a nebyli na ni dostatečně připraveni. Chyběly zkušenosti, kapitál i schopnost vysvětlit široké uživatelské i odborné veřejnosti funkční, ekonomické a ekologické Přednosti dřevěného bytového stavění.
Roční potencionál – potřeba výstavby bytů je v ČR kolem 50 tisíc s průměrnou užitnou plochou rodinných domů kolem 160 m2 a bytů v bytových domech kolem 80 m2. Dlouhodobý propad od roku 1992 až do současnosti, kdy se intenzita výstavby dokončených bytů (počet bytů na 1000 obyvatel) pohybuje mezi 1,2 a 2,4 a je jedna z nejnižších v Evropě, je v demokratickém státě s fungující ekonomikou dlouhodobě neudržitelný. Aktualizovaná koncepce Ministerstva pro místní rozvoj obsahuje základní záměr, že již od roku 2005 bude zahajována výstavby 50 tisíc bytů ročně.
Koncepce je jedna věc, realita druhá, ale v každém případě je zde naléhavá sociálně-ekonomická nutnost v krátkém časovém horizontu cca dvojnásobně zvětšit rozsah bytové výstavby a to je příležitost i k nástupu rozvoje dřevěného stavění. Cílem podle mého názoru je dosáhnout v relativné krátké době 8 až 10 ti let podílu na materiálově-technologické struktuře bytové výstavby mezi 10 až 15 %, při obdobné ekonomice, kvalitativní úrovni a výrobních kapacitách jako ve srovnatelných zemích, zvláště EU. Má-li se dřevo odpovídajícím způsobem v bytové i občanské výstavbě uplatnit nelze zůstat u rodinných domů, jako naprosto převažujícího typu. V předpokládaném růstu bytové výstavby budou dominovat vícepodlažní bytové domy s menšími a středně velikými byty, včetně sociální výstavby.


Klíčová slova - ZHODNOCENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYBRANÉHO PODNIKU

Dřevostavby, tuzemský trh, mezinárodní trh, podnik, konkurenční prostředí, konkurenční výhoda, poptávka po produktech, výstavba ze dřeva, výhody dřevostaveb, budoucnost dřevostaveb.

Obsah

Souhrn
1. Úvod
2. Cíl a metodika diplomové práce
2.1. Hlavní cíl a dílčí cíle
2.2. Metodika diplomové práce
3. Literární rešerše
3.1. Pojem trh
3.1.1. Základní ekonomické problémy
3.1.2. Subjekty trhu
3.1.3. Členění trhu
3.2. Pojem obchod
3.2.1. Funkce obchodu
3.2.2. Vymezení pojmů v oblasti obchodu
3.2.3. Charakteristika současného obchodu
3.2.4. Služby v obchodě
3.3. Podnik a podnikání
3.3.1. Životní cyklus podniku
3.3.2. Formy obchodních firem
3.3.3. Podnikání zahraničních osob v ČR
3.3.4. Společnost s ručením omezeným
3.3.5. Cíle podniku
3.3.6. Poslání podniku
3.3.7. Nástroje obchodních firem
3.4. Poptávka po zboží
3.5. Mezinárodní obchod
3.5.1. Výhody mezinárodního obchodu
3.5.2. Kultura a obchod
3.5.3. Rozhodování o vstupu na zahraniční trhy
3.6. Konkurenční prostředí podniku
3.6.1. SWOT analýza
3.6.2. Analýza konkurence
3.6.3. Konkurenční výhoda podniku
3.6.3.1. Typy konkurenčních výhod
3.6.4. Porterův konkurenční model
3.7. Charakteristika obchodních operací podniků dřevostaveb
3.7.1. Hlavní znaky obchodní operace
3.7.2. Rozdělení obchodních operací
3.7.2.1. Operace v oblasti výzkumu a vývoje
3.7.2.2. Operace v oblasti výroby
3.7.2.3. Operace v oblasti směny
3.7.2.4. Operace v oblasti průvodních služeb
3.7.2.5. Operace v oblasti samostatných služeb
3.8. Charakteristika výrobních operací podniků dřevostaveb
3.8.1. Lehké konstrukční systémy na bázi dřeva
3.8.2. Charakteristika v ČR nejvíce používaných konstrukčních systémů
3.9. Rozbor poptávky po produktech podniků dřevostaveb
3.9.1. Výstavba ze dřeva v ČR, Evropě a USA
3.9.2. Dřevostavby a mýty kolem nich
3.9.3. Výhody a nevýhody dřevostaveb
4. Charakteristika vybraného podniku
4.1. Právní forma a předmět podnikání
4.1.1. Charakteristika společnosti Drevojom Ranec s.r.o.
4.1.2. Důvody vzniku firmy Drevojom Ranec CZ s.r.o.
4.1.3. Základní údaje o firmě
4.1.4. Poslání podniku a podniková kultura
4.2. Ekonomická a obchodní charakteristika
4.2.1. Životní cyklus dřevostavby
4.2.2. Cena dřevostavby
4.2.2.1. Struktura nákladů
4.2.3. Distribuce
4.2.4. Propagace
4.3. Kapitálové vybavení
5. Konkurenční prostředí vybraného podniku
5.1. Konkurenční prostředí trhu dřevostaveb
5.2. Porterův konkurenční model
5.3. Predikce stavu
5.3.1. Budoucnost dřevostaveb v České republice
6. Zhodnocení silných a slabých stránek podniku
6.1. Silné a slabé stránky předmětu podnikání
6.2. SWOT analýza podniku Drevodom Rajec s.r.o.
6.2.1. SWOT matice vybraného podniku
7. Doporučení pro podnik
8. Závěr
9. Seznam použité literatury
10. Přílohy
10.1. Seznam příloh

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0580 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde