Základní odborné vzdělávání policistů

Základní informace - Základní odborné vzdělávání policistů

Název práce: Základní odborné vzdělávání policistů

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0483 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Čelní místo mezi bezpečnostními složkami každého státu zaujímá policejní složka. Filosofové a myslitelé všech dob se shodovali na tom, že vnitřní bezpečnost státu jde ruku v ruce se spokojeností a blahem člověka a tedy i lidského společenství. Dnešní doba klade na policisty řadu náročných požadavků, které mají zajistit nejvyšší možnou kvalitu zajištění služeb, které policie široké veřejnosti poskytuje. Při požadavcích na výtečného policistu se klade důraz na jeho zdravotní způsobilost, psychickou integritu, fyzickou způsobilosti (fyzickou kondici) a v neposlední řadě i na jeho úroveň odborných znalostí a dovedností. Právě moderní stát, kterým Česká republika bezpochyby je, vyžaduje nejvyšší možnou efektivitu práce odborníků ze všech možných profesí, policisty z toho nevyjímaje. Setkáváme se tak v posledních letech s rostoucí tendencí policisty vzdělávat, a to nejen v rámci nejrůznějších odborných kurzů, ale i na úrovni středního, vyššího a vysokého školství. Příslušník Policie České republiky již nemůže být pouhým polovzdělaným prvorepublikovým četníkem, či příslušníkem bývalé Veřejné bezpečnosti. Zvýšené nároky na úroveň znalostí a schopností policisty přinesl i vstup našeho státu do rodiny zemí Evropské unie, k níž je Česká republika z titulu svého členství zavázána mnohými povinnostmi (a to přirozeně nejen na úrovni bezpečnosti). Dnešní doba je velice dynamická, dynamičtější než kdy předtím a úroveň vývoje techniky a vědeckého pokroku je toho důkazem. Modernizace se přirozeně nevyhnula ani vědním oborům, které mají úzkou vazbu na práci policie. Tak například současný rozvoj kriminalistiky, která v návaznosti na rozkódování lidského geonomu či úrovně GPS technologií přináší zcela nové metody vyšetřování, je srovnatelný s někdejší zlatou dobou kriminalistiky, kdy docházelo k objevení a užívání daktyloskopie či odorologie. Tyto a mnohé jiné skutečnosti jsou jistě důvodem, proč klást zvýšený akcent na požadavek odborného vzdělání příslušníků policie.

Cíl - Základní odborné vzdělávání policistů

V této práci nejprve formou exkurzu nahlédneme na obecná východiska pedagogicky, abychom se následně mohli věnovat pedagogice zaměřené na policisty. Pokusíme se podat přehled hlavních vzdělávacích ústavů a škol, jejichž úkolem je vychovávat budoucí plně profesionální policisty a v neposlední řadě si také v praktické části práce provedeme průzkum, který bude veden formou dotazníkového šetření a následně vyhodnocen. Veškerá zjištění, která přinese tato práce, budou na závěr podkladem k zamyšlení a formulaci doporučení k zefektivnění vzdělávání policistů.

Závěr - Základní odborné vzdělávání policistů

V této bakalářské práci bylo pojednáno o vzdělávání policistů. Tato kapitola andragogiky má v dnešní době veliký význam, neboť modernizace policie obnáší především její vysokou profesionalizaci, která si vyžaduje také důkladně proškolené profesionály. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnujeme teoretickým východiskům vzdělávání policistů, přičemž se věnujeme (přes úvodní exkurz o pedagogice jako takové) proměnám pojetí vzdělávání ve složkách Policie ČR, které jsme mohli zaznamenat v několika posledních letech a v neposlední řadě také pojetí vzdělávání policisty v režimu zákona č. 361/2003 Sb., který se věnuje vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů poměrně detailně. Vedle charakteristiky základní odborné přípravy policisty se pak věnujeme analýze nejdůležitějších vzdělávacích ústavů (policejních škol). Druhá část práce se věnuje výzkumu mezi zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří jsou odpovědní za politiku vzdělávání policistů jako takovou. Výzkum přináší velice pozoruhodné a doposud nezkoumané poznatky. Práce vznikala řadu měsíců, neboť bylo nutno přistoupit ke sběru dat, analýze zdrojů, selekci získaných informací a jejich následnému zpracování. Ve výsledku pak bylo nutné společně s teoretickou částí práce koordinovat a provádět praktickou část – výzkum, což byl úkol značně obtížný.


Klíčová slova

Policie, policista, vzdělávání policistů, kriminalistika, kriminologie, policejní školství, kvalifikace policistů, mezinárodní zločin, terorismus, policejní práce, trestný čin, kriminální jevy

Obsah

1. Úvod
2. Základní pedagogické prvky
3. Změna pojetí pedagogiky zaměřené na Policii ČR
4. Vzdělávání dle zákona č. 361/2003 Sb.
5. Formy policejního vzdělávání v ČR
5.1. Základní odborná příprava
5.2. Policejní akademie ČR
5.3. Vyšší policejní škola v Pardubicích
5.4. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze 9 – Hrdlořezech
5.5. Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
5.6. Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
5.7. Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
5.8. Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze – Ruzyni
5.9. Další vzdělávání příslušníků Policie ČR
6. Reforma policejního vzdělávání
7. Výzkum
8. Závěr
9. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0483 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde