Vnitropodniková komunikace

Základní informace

Název práce: Vnitropodniková komunikace

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Brindzová Veronika

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0359 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato práce pojednává o vnitropodnikové komunikaci, která umožňuje propojení jednotlivých článků každé organizace. Cílem práce je navrhnout model optimální komunikace ve společnosti Autometal, spol. s r.o. s ohledem na současný stav a předpokládaný směr rozvoje společnosti. V práci jsou prezentovány dostupné teoretické poznatky týkající se komunikace, forem komunikace, komunikačního procesu a interní komunikace v organizaci. Empirický výzkum byl proveden na základě pozorování, semistrukturovaného rozhovoru a studia vnitropodnikových dokumentů. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že i přes snahu vrcholového vedení společnosti, vytvořit v organizaci Autometal, spol. s r.o. efektivně fungující interní komunikaci, potýká se společnost s jistými nedostatky. V závěru práce jsou uvedena konkrétní doporučení, která by organizaci mohla pomoci odstranit příslušné nedostatky. Vedení společnosti tyto návrhy uvítalo a rozhodlo se zavést pravidelná interní šetření spokojenosti zaměstnanců.

písmen vzniká slovo, spojením slov věta a ta utváří základ řeči. Řeč dává lidem možnost vyjádřit jejich pocity, myšlenky a přání okolnímu světu. Lidské bytosti mohou hovořit o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tato schopnost je odlišuje od jiných živočichů. Řeč však netvoří jediný způsob, jak si lidé vyměňují své názory, informace a myšlenky. Lidská komunikace je mnohem bohatší a rozmanitější. Tvoří ji mluvené slovo, pohyby obličeje a těla, symboly, signály a naslouchání.
Proces komunikace není jen vhodná volba slov a signálů, ale zahrnuje také mnoho dalších dovedností, které je třeba zvládnout. Tyto dovednosti zahrnují především aktivní naslouchání, techniky kladení otázek, neverbální komunikaci a další. Všechny tyto komunikační dovednosti a techniky je nutné neustále zdokonalovat.
S nástupem moderní technologie došlo v oblasti komunikačních technik k obrovskému rozvoji. Začaly se využívat nové komunikační kanály – telefony, počítače, televize, internet atd. Tato nová technologie umožňuje mnohem rychlejší tok informací, což v současné době ocení především velké podniky.
Komunikace je klíčovým prvkem pro úspěšné fungování firmy. Společnost musí komunikovat jak se svými zákazníky, dodavateli a odběrateli, tak se svými zaměstnanci. Z toho důvodu se rozděluje komunikace na externí a interní (vnitropodnikovou). Úspěch organizace v tržním prostředí nezávisí pouze na externí komunikaci, ale ve značné míře i na komunikaci interní.
Z toho důvodu je bakalářská práce věnována tématu vnitropodnikové komunikace. V teoretické části bude na základě literární rešerše objasněno, proč je správně fungující komunikace pro organizaci důležitá. V praktické části bude provedena analýza současného stavu vnitropodnikové komunikace v organizaci Autometal, spol. s r.o.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout model optimální komunikace ve společnosti Autometal, spol. s r.o. s ohledem na současný stav a předpokládaný směr rozvoje společnosti. Na základě pozorování, analýzy vnitropodnikových dokumentů a semistrukturovaného rozhovoru bylo zjištěno, že současný model vnitropodnikové komunikace Autometal, spol. s r.o. je vzhledem k možnostem společnosti nastaven poměrně vhodně a není nutné jej příliš měnit. V rámci výzkumu bylo nalezeno pouze několik nedostatků, které by bylo účelné odstranit, aby byla zajištěna ještě větší efektivnost interní komunikace.
Vrcholovému vedení bylo doporučeno zavést pravidelná interní šetření spokojenosti zaměstnanců, neboť na spokojenost zaměstnanců v poslední době nekladlo takový důraz. Dalším doporučením bylo zavést jazykové kurzy pro stávající zaměstnance, aby se snížila vytíženost současných jazykově vybavených zaměstnanců, kteří zastávají ve společnosti roli prostředníka při komunikaci s majitelem podniku. Posledním doporučením bylo umístit kancelář mistrů blíže místu výroby, aby došlo ke zlepšení komunikace mezi nadřízenými a podřízenými ve výrobním úseku.
Vedení společnosti Autometal, spol. s r.o. návrhy uvítalo a rozhodlo se pro zavedení pravidelných interních šetření spokojenosti zaměstnanců. Návrh na přebudování kanceláře mistrů vedení společnosti vyhodnotilo z důvodu nevyhovujících prostor výrobních hal jako nevhodný, a proto bude spíše uvažovat o vytvoření „pracovního zázemí“ mistrovi přímo ve výrobě. O jazykových kurzech společnost zatím uvažovat nebude, avšak začne klást větší důraz na jazykovou vybavenost nově příchozích zaměstnanců do firmy.
Jako jedním z nedostatků u horizontální komunikace by se mohla jevit tzv. open office (otevřená kancelář), kterou využívá vrcholové vedení společnosti. V současné době má společnost v plánu vybudovat oddělenou kancelář, kam bude přestěhována část technického úseku. Dalším předmětem zkoumání by mohlo být, zda tímto krokem došlo k zlepšení vnitropodnikové komunikace či ke zhoršení.

Klíčová slova

Komunikace, organizace, proces komunikace, zpětná vazba, vnitropodniková komunikace, formy komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, interní komunikace, komunikace v organizaci, komunikace ve společnosti, manažerská komunikace, vertikální komunikace, horizontální komunikace, diagonální komunikace


Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL A METODIKA PRÁCE
2.1 CÍL PRÁCE
2.2 METODIKA PRÁCE
3 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 KOMUNIKACE
3.2 FORMY KOMUNIKACE
3.2.1 Verbální komunikace
3.2.2 Neverbální komunikace
3.3 PROCES KOMUNIKACE
3.3.1 Model procesu komunikace
3.4 INTERNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI
3.4.1 Formální a neformální komunikace
3.4.2 Směry komunikace v organizaci
3.4.3 Formy komunikace v organizaci
3.4.4 Manažerská komunikace
4 KOMUNIKACE VE SPOLEČNOSTI AUTOMETAL, SPOL. S R.O.
4.1 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉ SPOLEČNOSTI
4.1.1 Základní informace o podniku
4.1.2 Organizační struktura a působnost odborných útvarů
4.2 INTERNÍ KOMUNIKACE VE SPOLEČNOSTI AUTOMETAL, SPOL. S R.O.
4.2.1 Výsledky výzkumu získané přímým, zjevným a nezúčastněným pozorováním
4.2.2 Výsledky výzkumu získané semistrukturovaným rozhovorem
4.2.3 Výsledky výzkumu získané studiem vnitropodnikových dokumentů
4.3 ZHODNOCENÍ VNITROPODNIKOVÉ KOMUNIKACE
4.3.1 Vertikální komunikace
4.3.2 Horizontální komunikace
4.3.3 Diagonální komunikace
4.4 NÁVRHY NA ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
4.4.1 Pravidelná interní šetření spokojenosti zaměstnanců
4.4.2 Přiblížení kanceláře mistrů blíže místu výroby
4.4.3 Jazykové kurzy pro zaměstnance
5 ZÁVĚR
6 POUŽITÁ LITERATURA
6.1 MONOGRAFIE
6.2 FIREMNÍ LITERATURA
SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM SCHÉMAT
SEZNAM TABULEK
SEZNAM ZKRATEK
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0359 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde