Projektové řízení v praxi

Základní informace - Projektové řízení v praxi

Název práce: Projektové řízení v praxi

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 71 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Jaroslav Říha

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 230 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0627 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod - Projektové řízení v praxi

Současná doba přináší celou řadu dynamických změn, které zasahují do všech oblastí společenského a veřejného života. Působí na subjekty v těchto oblastech tak, že je neustále nutí hledat nové cesty a způsoby lidských činností, které by dokázaly na tyto změny vhodným způsobem reagovat a dokázaly ve své oblasti úspět. Efektivním řešením realizace těchto změn se nabízí projektové řízení, jako nástroj umožňující provedení sledu činností v daném časovém horizontu a v rámci určeného rozpočtu       a k určitému cíli, tedy uskutečnění žádané změny. Pro dosažení žádané změny musíme porozumět podstatě daného problému a najít relativně nejvhodnější postup jeho zvládnutí. Je nutné si definovat cíl, vybrat správnou cestu, zajistit koordinaci a komplexnost projektu a správným způsobem vést a motivovat lidi.                

S rozšiřující se Evropskou unií jsou stále patrnější významné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a regiony v oblasti ekonomické vyspělosti, ale také v dalších ekonomických ukazatelích. Postupné snižování rozdílů mezi státy a regiony je realizováno prostřednictvím politiky Hospodářské       a sociální soudržnosti, která je projevem vzájemné solidarity mezi členskými státy a regiony Evropské unie. Hlavním nástrojem jsou strukturální fondy Evropské unie. Diplomová práce v první části popisuje moderní teorii projektového řízení a ve své druhé části se zabývá strukturálními fondy Evropské unie, jako jedné z možností financování projektů neziskových organizací. Ve své třetí části je popsán postup při výběru a přípravě zpracování projektu, který by pomohl vytvořit malé neziskové organizaci vhodné podmínky pro uskutečňování cílů a poslání organizace. Zpracovaný modelový projekt zjednodušené studie proveditelnosti „Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení“ je přílohou číslo 3 této práce.
 

Cíl - Projektové řízení v praxi

Cílem práce je proto popsat teorii moderního projektového řízení, vymezení vybraných metod projektového řízení s ukázkou jejich praktického využití. Dále pak aplikace teoretických východisek do praxe, a to ve fázi investičního záměru v rovině modelového projektu.

 

Závěr - Projektové řízení v praxi

Cílem diplomové práce bylo popsání moderní teorie projektového řízení, vymezení vybraných metod projektového řízení a popis strukturálních fondů Evropské unie, jako jedné z možností financování neziskových organizací čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím národních tematických a regionálních operačních programů. V příloze číslo 1 předkládám zpracovanou žádost, o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na podporu stavby nebo jiné investiční akce z „Programu  podpory rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sportu a tělovýchovy“ a v příloze číslo 2 potom zpracovaný „Investiční záměr“, k této žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že čerpání finančních prostředků neziskovými organizacemi, které stojí mimo státní strukturu, z libovolně vybraných zdrojů je velice složitý proces, který přináší řadu překážek a problémů. To nejen vzhledem k tomu, že příprava a zpracování projektu je odborně, finančně a časově náročnou záležitostí, ale i proto, že realizace úspěšného  projektu přináší i závazek a určitou míru odpovědnosti ve vztahu k poskytovateli dotace.
 
Naše zkušenosti, po zpracování téměř dvou desítek projektů v letech 2004 – 2006, které byli vyhlašovány různými nadacemi a fondy ukazují, že i kvalitně připravený a zpracovaný projekt nemá žádnou záruku toho, že bude schválen a organizace dotaci získá. Proto jsme se rozhodli pro realizaci projektového financování ze státních zdrojů a zkusili zpracovat a předložit investiční záměr o dotaci ze státního rozpočtu. V praktické části jsem se zaměřil na problematiku financování malé neziskové organizace, stojící mimo státní strukturu, jako samostatný subjekt, který není organizačně začleňen pod zastřešující organizaci s celorepublikovou či krajskou působností. Bez ohledu na poslání a cíle malé neziskové organizace, skutečně prováděnou činnost (činnost pouze nepředstírá) je problematika financování organizace z veřejných zdrojů velice složitý a zdlouhavý proces. Při přípravě a realizaci našeho projektového záměru se jako nejzávažnější problém ukázala skutečnost, že nepříslušíme pod zastřešující organizaci většího významu a nepatříme pod státní strukturu.  Tento problém se nám podařilo překonat tím, že jsme navázali úzkou spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi v našem regionu a po řadě složitých jednání jsme získali i podporu města pro náš projektový záměr.

Dalším problémem byla skutečnost, že zpracování příslušné projektové dokumentace klade vysoké nároky na odborné znalosti zpracovatele i přes to, že v dnešní době je zadání výzvy srozumitelné a podrobně rozpracované do všech detailů. Původně jsme chtěli zadat zpracování projektové dokumentace specializované firmě, která se touto problematikou zabývá       a zde jsme se opět dostali k problematice financování takového záměru. Od tohoto záměru jsme upustili a vytvořili náš improvizovaný projektový tým, který projektový záměr připravil a zpracoval do podoby, ve které lze tento projekt předložit ke schvalovacímu řízení. V příloze číslo 3 předkládám zpracovanou zjednodušenou studii proveditelnosti modelového projektu „Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení“. Na základě zkušeností získaných v průběhu několika let při přípravě, zpracování a realizaci jednoduchých projektů můžeme hovořit o tom, že nezisková organizace stojící mimo státní strukturu bude při realizaci svých cílů nucena hledat vhodné partnery na regionální úrovni, získávat pro svou podporu obce a vytvářet z řad svých členů specializované týmy, které se budou touto problematikou podrobně zabývat a soustavně odborně vzdělávat.

 

Klíčová slova - Projektové řízení v praxi

Projektové řízení, projektový management, projekt, životní cyklus projektu, Logical Framework Metod, Network Diagram, Gantt Chart

 

Obsah - Projektové řízení v praxi

1 Teoretická východiska projektového řízení
1.1 Projektový management
1.1.1 Projekt
1.1.2 Znaky projektu
1.2 Životní cyklus projektu a fáze projektu
1.2.1 Zahájení projektu
1.2.2 Střední fáze projektu
1.2.3 Ukončení projektu
1.3 Projektové řízení
1.3.1 Použití projektového řízení
1.3.2 Formy projektového řízení
1.3.3 Procesy projektového managementu
1.4 Vybrané metody používané v projektovém řízení
1.4.1 Logical Framework Metod (Metoda logického rámce)
1.4.2 Network Diagram (Metoda síťového grafu)
1.4.3 Gantt Chart (Metoda Ganttových diagramů)
1.4.4 Analýza rizik
1.4.5 SWOT analýza
1.4.6 SLEPT analýza
1.4.7 Work Breakdown Structure (Hierarchický rozklad činností)
1.4.8 Analýza cílů
1.5 Obecné postupy a speciální metody používané v projektovém řízení
1.5.1 Měkké dovednosti
1.5.2 Metody a nástroje pro práci s lidmi
2 Zdroje financování projektů
2.1 Strukturální fondy Evropské unie
2.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje
2.1.2 Evropský sociální fond
2.1.3 Fond soudržnosti
2.1.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
2.1.5 Evropský rybářský fond
2.1.6 Finanční perspektiva evropské unie
2.2 Cíle regionální a strukturální politiky Evropské unie v letech 2007 až 2013
2.2.1 Cíl Konvergence
2.2.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2.2.3 Cíl Evropská územní spolupráce
3 Praktická část - aplikace teoretických východisek do praxe
3.1 Záměr pro zpracování projektu
3.1.1 Příprava dokumentace k projektu
3.1.2 Projektový záměr
3.1.3 Výběr poskytovatele dotace pro realizaci projektu
3.2 Příprava a zpracování studie proveditelnosti
3.2.1 Příprava studie proveditelnosti
3.2.2 Průběh zpracování studie proveditelnosti
3.2.3 Výběr a použití metodologie, aplikace teoretických východisek do praxe
Závěr
Seznam použité literarury
Seznam obrázků
Seznam tabulek
Seznam příloh

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 230 na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0627 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde