Projekt založení a řízení akciové společnosti IDEALREAL

Základní informace

Název práce: Projekt založení a řízení akciové společnosti IDEALREAL

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 221 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Dana Hunčovská

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 375 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0317 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato Diplomová práce se komplexně věnuje problematice založení akciové společnosti a jejího následného řízení. Ve své teoretické části je tato práce pojatá především jako soubor definovaných teoretických východisek pro zpracování zakladatelského projektu akciové společnosti, které jsou doplněny o teorii prvků krizového řízení firmy. V rámci aplikační části se práce zabývá vytvořením konkrétního projektu společnosti IDEALREAL a.s., následně popisem vývoje firmy a charakteristikou jejího následného řízení, a to z pozice zkušeností ředitelky takovéto společnosti. Poznatky o zmíněných aspektech řízení podniku jsou dokládány jednotlivými ekonomickými ukazateli společnosti za 4 dokončená účetní období, včetně základní finanční analýzy s komentářem a doplněny o prvky krizového řízení při vedení společnosti, vycházejících primárně z teoretických parametrů řízení krizových situací v podniku, aplikované však na konkrétní zkušenosti z praxe společnosti.

Před téměř třemi lety jsem se rozhodovala, jakým dalším směrem se v rámci své kariéry vydám a v této době jsem od svého tehdejšího zaměstnavatele obdržela nabídku podílet se na založení a následném řízení nové, poněkud specifické akciové společnosti. Tuto nabídku jsem považovala za velmi zásadní ve svém dosavadním profesionálním životě a i přes některé své obavy jsem ji přijala a následně učinila veškeré kroky, abych se tohoto úkolu zhostila s očekávanou a požadovanou profesionalitou. Procesu výstavby celé společnosti jsem měla možnost být nepřetržitě přítomna, a to od vykonání důležitých administrativních úkonů, přes kreativní vytváření podnikatelského projektu, až po následnou očekávanou aplikaci tohoto projektu. Ze své pozice výkonné ředitelky společnosti jsem po dobu dvou let zajišťovala nejen personální i provozní rozvoj společnosti a kontrolu kvality plnění, ale řešila jsem problematiku rozpočtování a plánování, zajišťování zdrojů pro činnost podniku a řízení průběžného profinancování provozu a také následnou kontrolu ekonomiky a hospodaření společnosti s využitím prvků manažerského účetnictví. Spolupráci s touto společností jsem ukončila po svém dvouletém působení, v okamžiku určité stabilizace podniku s definitivní organizační strukturou, počtem 22 zaměstnanců a s relativně jasnou prognózou dalšího vývoje společnosti.

V průběhu zakládání této společnosti a jejího následného řízení jsem se setkala s mnoha problémovými situacemi a zjistila značné množství zajímavých informací o fungování podniku, ekonomických aspektech řízení obchodní společnosti i možných krizových situacích, které je nutné v krátkém časovém horizontu řešit, ať už se jedná o krize personálního charakteru či krizi nedostatku finančních zdrojů pro plnění závazků společnosti. Mimo jiné jsem si z této etapy svého profesního života odnesla zkušenosti, které jsou zároveň hypotézami pro zpracování této Diplomové práce, a to zejména:

  • mezi teoretickým plánem a realitou je mnohdy propastný rozdíl, zvláště při dlouhodobém plánování hospodářských ukazatelů společnosti bez předchozí ekonomické minulosti, což mnohdy začínající podnikatelský subjekt, resp. jeho zakladatel, není schopen patřičně docenit
  • úspěšnost podnikání závisí na propracovanosti a kvalitě zakladatelského či podnikatelského projektu
  • síla a stabilita společnosti je odvislá od existence dostatečných kontrolních mechanismů pro průběžné sledování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů
  • pouze včasné a dostatečné reagování na vznik negativních vlivů v podniku zajistí společnosti nenarušený vývoj


I přes některé negativní aspekty mého působení v této společnosti považuji a budu vždy považovat její hospodářské i provozní výsledky za jeden ze svých největších úspěchů své dosavadní praxe. Z tohoto důvodu jsem si pro zpracování své diplomové práce vybrala právě téma projektu založení obchodní společnosti a jejího řízení, s využitím vlastních poznatků z její výstavby a z řešení některých specifických situací z oblasti finančního řízení společnosti i personálního managementu pro podporu výše nastíněných hypotéz. Ve své diplomové práci se také pokusím více zdůraznit a rozvést zmíněný konflikt očekávání při plánování s následnou realitou, neboť se požadavek na preciznost plánování týká nejen větších společností, ale každého podnikatelského subjektu, jenž se snaží uspět v dnešním tržním světě. Hlavním cílem mé diplomové práce je tedy podat ucelený přehled o všech aspektech podnikání modelu malé obchodní společnosti v České republice, resp. realisticky zobrazit problematiku zakládání akciové společnosti a zejmé a jejího následného řízení.

Dílčí cíle mé diplomové práce lze rozdělit na tři základní skupiny. Jedná se o cíle teoreticko – popisné (1-2), cíle hodnotící (3-4) a cíle subjektivní analytické (5). Dle výše uvedeného bych ráda splnila svou představu o kvalitě diplomové práce a naplnila v průběhu zpracování cíle následující:

  1. popsat problematiku zakládání akciové společnosti v tuzemských podmínkách včetně demonstrace všech nezbytných administrativních i provozních kroků se založením takové společnosti spojených
  2. vypracovat, na základě teoretických východisek z první části mé diplomové práce, realizovatelný zakladatelský projekt společnosti IDEALREAL a.s.
  3. zhodnotit úspěšnost realizace zakladatelského projektu a následného naplnění cílů společnosti IDEALREAL a.s. dle podnikatelského plánu i účel jejího založení pomocí Zpráv o činnosti z jednotlivých let doplněných vlastním komentářem
  4. definovat zásadní rozdíly mezi plánováním a realitou ve fungování společnosti a objektivně pospat chybné kroky, které byly při mém řízení provedeny vč. určitých situací vyžadujících prvky krizového řízení, jež jsem za svého působení též řešila, a to s definováním možné prevence těchto situací
  5. zhodnotit ekonomické výsledky fungující společnosti a provést základní finanční analýzu hospodářských výsledků za čtyři dokončená účetní období


Pro upřesnění formy prezentovaných výsledků zdůrazňuji, že názvy obou společností jsou změněny s ohledem na důvěrnost některých skutečností týkajících se fungujících společností, které sloužily jako model pro zpracování této diplomové práce. Stejně tak jednotlivé údaje vyplývající z prezentovaných Zpráv o činnosti či Výročních zpráv o výsledcích společnosti budou cíleně upraveny pro účely této diplomové práce. Ekonomická data zde prezentovaná, včetně zakladatelských rozpočtů a manažerských plánů, jsou však reálná a vycházejí z auditovaných výkazů a přehledů, které jsem sama vytvářela. Za dokončené účetní období považuji i zakladatelský rok 2004.

Zakládanou společnost lze předběžně charakterizovat následující specifikací:

Projekt, který bude v rámci mé diplomové práce popisován, je podnikatelským projektem nově zakládané akciové společností se základním kapitálem ve výši povinných 2 mil. Kč. Zakladateli jsou dva akcionáři, podnik KAREA a.s., jehož vlastníkem akcií je 100% stát a dále společnost MINERIA spol. s r.o. v privátním vlastnictví. Zakladatelské podíly budou rozděleny ve výši 51% pro akciovou společnost KAREA a 49% pro společnost MINERIA spol. s r.o. Akcie budou neveřejně obchodovatelné. Společnost je specifická, založená za účelem poskytování určitého rozsahu služeb pro majoritního akcionáře a je financována zejména ze zdrojů této společnosti. Nepůsobí přímo v podmínkách běžného konkurenčního prostředí a po určitou dobu od svého založení bude využívat při zpracování zakázek především subdodavatelských vztahů. Financována bude z tzv. zálohových zdrojů poskytovaných objednatelem. Svou diplomovou práci jsem rozdělila do tří částí. První část mé práce je zpracována jako soubor výchozích teoretických předpokladů nutných po kvalitní zpracování reálného zakladatelského projektu. Tato část je zahájena popisem struktury rozhodovacího procesu výběru právní formy podniku, jenž je použitelný pro jakýkoli podnikatelský plán a následně jsou jednotlivé kapitoly nazvané Teoretické aspekty přípravy zakladatelského projektu, Legislativní proces založení akciové společnosti, Charakteristika společnosti v projektu, Ekonomika a finanční řízení společnosti a Problematika řízení společnosti a krizové řízení, rozděleny tematicky tak, aby celá část vytvářela logický soubor na sebe navazujících kroků při přípravě zakladatelského projektu, resp. jeho jednotlivých částí. Jak vyplývá z názvů kapitol, jsou zde popsány legislativní, administrativní i procesní kroky, které jsou se založením jakékoli obchodní společnosti, tedy i společnosti akciové, v prostředí českého trhu úzce spojeny, od vytváření základních dokumentů společnosti až po strategický manuál popisující samotnou výstavbu akciové společnosti. Teorie vytváření samotné charakteristiky společnti obsahuje otázky týkající se definování nosného produktu společnosti, výkonů a náplně jednotlivých pracovních míst, přes řídící procesy, pracovníky, komunikační strategie, řešení technickoadministrativního zázemí a zařizování provozního místa společnosti až po zaměstnaneckou politiku, systém odměňování, vytváření kariérních postupů apod.

Kapitola Ekonomika a finanční řízení společnosti se zabývá základním pilířem fungování každé společnosti, a to krátkodobým i střednědobým finančním plánem, zřizovacími náklady, předpoklady pro vytváření zisku, budováním společnosti po finanční stránce, tedy veškerými aspekty společnosti spojenými s ekonomickou stránkou fungování podniku. Poslední kapitola této části se, pro dosažení komplexnosti problematiky řízení obchodní společnosti, zabývá některými znaky krize a pojmy krizového řízení.

Pro naplnění výše uvedených cílů mé diplomové práce se aplikační (praktická) část zabývá samotnou implementací teorie popsané v předchozí části do praxe, resp. v úvodní části vytvořením konkrétního zakladatelského projektu založení společnosti IDEALREAL a.s. včetně definování strategických cílů společnosti i účelu založení, (tato kapitola je nazvaná Zakladatelský projekt IDEALREAL a.s.), a ve své druhé části posléze popisem samotných výsledků aplikace tohoto zakladatelského projektu do praxe pomocí strukturovaného popisu provozních výsledků společnosti a charakteristikou samotného řízení akciové společnosti v průběhu třech po sobě jdoucích let2. Tyto podkapitoly jsem nazvala Implementace podnikatelského projektu – rok 2004 – 2005 a Stabilizace a expanze společnosti IDEALREAL a.s. – 2006 - 2007. Jednotlivé prvky výsledků společnosti a samotného manažersko-ekonomického vyhodnocování s následnou korelací plánů jsou popsány v podkapitole Komentář hospodářských výsledků. Aplikační část se také zabývá hodnocením naplňování podnikatelského projektu a osobních cílů managementu společnosti. Pokusím se zde prakticky popsat jednotlivé úkony, které jsem jako výkonná ředitelka společnosti, později ředitelka odboru, prováděla a v neposlední řadě i problémové situace, které byly třeba řešit, (poslední kapitola Vlastní pojetí krizového řízení). Jedná se o čtyři účetní roky, 2004 - 2007, přičemž první – zakladatelský rok je v délce jednoho měsíce.

Veškeré informační zdroje, které jsem využila při zpracování své diplomové práce, uvádím v soupisu bibliografických citací a v soupisu elektronických zdrojů, přičemž za nejvyužívanější literaturu lze považovat dílo autorů J. Vebera a J. Srpové s názvem Podnikání malé a střední firmy, dále uvádím velmi zdařilou odbornou knihu Manažerské finance od E. Kislingerové a zajímavého rádce podnikatele od zahraničních autorů, jmenovitě O. Hanke a K. Green, s názvem Řízení v krizových situacích : Příklady efektivních strategií. V neposlední řadě musím zmínit i autorské interní materiály z mého působení v popsané společnosti, zejména Výroční zprávy a Průběžné zprávy o činnosti společnosti. Jsem si vědoma rozsáhlosti řešeného problematiky, nicméně jsem přesvědčena, že založení a následné řízení jakékoli společnosti je činností velmi náročnou, vyžadující na klíčových osobách velké množství potřebných zkušeností, dovedností a zejména znalostí informací z oboru personalistiky, managementu, marketingu, účetnictví i finančního řízení a ekonomiky a není možné tyto prvky od sebe oddělit, aniž by byla narušena kontinuita naplňování strategického cíle podnikání, což ve většině případů bývá dosažení zisku.

Klíčová slova

Podnikání, Zakladatelský projekt, Podnikatelský plán, Akciová společnost, Management obchodní společnosti, Personální management, Finanční řízení, Ekonomika, Finanční analýza, Krizové řízení, Založení akciové společnosti, Řízení akciové společnosti, a.s., Proces založení společnosti, IDEALREAL A.S.


Obsah

TITULNÍ LIST
PODĚKOVÁNÍ
PROHLÁŠENÍ
ABSTRAKT
KLÍČOVÁ SLOVA
OBSAH
ÚVOD
1 ROZHODOVACÍ PROCES PŘI VÝBĚRU PRÁVNÍ FORMY ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI
2 TEORETICKÉ ASPEKTY PŘÍPRAVY ZAKLADATELSKÉHO PROJEKTU
2.1 Pojmy
2.2 Použití zakladatelského projektu
2.3 Zásady zpracování zakladatelského projektu
2.4 Příprava zakladatelského projektu
2.5 Struktura zakladatelského projektu
3 LEGISLATIVNÍ PROCES ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
3.1 Legislativní postup
3.2 Potřebné dokumenty
3.3 Vklady a cenné papíry
3.4 Řídící orgány
3.5 Zisk
3.6 Ohlašovací a registrační povinnosti
4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI V PROJEKTU
4.1 Definování orgánů firmy a vnitřního uspořádání firmy
4.2 Organizační struktura a personální management
4.3 Provoz a technické zázemí
4.4 Společnost a marketing
4.5 SWOT analýza
5 EKONOMIKA A FINANČNÍ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
5.1 Financování a finanční rozhodování
5.2 Pojetí finančního řízení
5.3 Pojetí finančního plánování
5.4 Řízení majetkové a kapitálové struktury
5.5 Výkazy finančního plánování
5.5.1 Zakladatelský rozpočet
5.5.2 Výkaz zisků a ztrát
5.5.3 Rozvaha
5.5.4 Výkaz peněžních toků
5.6 Finanční analýza
5.7 Účetnictví a výkaznictví
5.7.1 Daň z příjmu právnických osob
5.7.2 Zákonné pojištění zaměstnavatele
6 PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
6.1 Pojem riziko a krizové stavy
6.2 Krize zakladatelů
6.3 Plánování versus realita
6.4 Lidské zdroje, krize zaměstnanců – špatné podnikové klima a konflikt
6.5 Organizace a podnikový provoz
6.6 Krize růstu a exploze nákladů
6.7 Krize likvidity
7 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT IDEALREAL A.S.
7.1 Rozhodnutí o volbě právní formy podniku
7.2 Strategický cíl společnosti IDEALREAL a.s.
7.3 Administrativa a legislativa založení společnosti IDEALREAL a.s.
7.3.1 Identifikace společnosti
7.3.2 Postup založení společnosti IDEALREAL a.s.
7.4 Charakteristika společnosti a její profil
7.4.1 Orgány firmy a vnitřní uspořádání firmy
7.4.2 Organizační struktury pro plánovaná období
7.4.3 Personální management
7.4.4 Provoz a technické zázemí
7.4.5 Marketingový plán
7.4.6 SWOT analýza
7.5 Finanční plán společnosti IDEALREAL a.s.
7.5.1 Výchozí kalkulace zakladatelského rozpočtu
7.5.2 Zdroje financování IDEALREAL a.s. – majetek a příjmy
7.5.3 Nákladový rozpočet
7.5.4 Manažerský plán finančních toků
7.5.5 Plánované účetní výkazy
8 IMPLEMENTACE PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU: 2004 – 2005
8.1 Zpráva o činnosti společnosti za období 12/2004- 12/2005
8.2 Strategické cíle 2006 – 2008
9 STABILIZACE A NÁSLEDNÁ EXPANZE: 2006 - 2007
9.1 Plán financování pro rok 2006
9.2 Zpráva o činnosti společnosti v období 2006 - 2007
10 KOMENTÁŘ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI
10.1 Ekonomický vývoj společnosti
10.2 Finanční analýza
10.2.1 Horizontální analýza
10.2.2 Vertikální analýza
10.2.3 Analýza poměrovými ukazateli
11 VLASTNÍ POJETÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, SPECIFIKACE
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
11.1 Personalistika a organizace
11.2 Management
11.3 Outsourcing a dodavatelské vztahy
11.4 Ekonomika a finance
ZÁVĚR
SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ
SOUPIS ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ
VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
PŘÍLOHY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 375 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0317 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde