Zpracování marketingového plánu podniku

Základní informace - Zpracování marketingového plánu podniku

Název práce: Zpracování marketingového plánu podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jan Zabloudil

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Zpracování marketingového plánu podniku

V posledních letech vzniklo v České republice mnoho malých, či velkých firem. Každá z nich bojuje o své místo na trhu, o zákazníka a samozřejmě také o zisk. Často dochází k situacím, kdy mají firmy velmi rychlý start a následuje velmi rychlý pád. Jedním z důvodů je špatné plánování budoucího ekonomického vývoje. Cílem této práce je dokázat, že kvalitní marketingová příprava v podniku může zabránit ekonomickému úpadku firmy. Pro tuto práci byl použit klasický model marketingového plánu aplikovaný na jeden menší podnik.

Úvod - Zpracování marketingového plánu podniku

V období ekonomického růstu se mnoha podnikatelům podařilo, na základě vysoké poptávky, nastartovat úspěšnou kariéru a založit společnost nejasného určení, které se však na vlně růstu dařilo a podnikatel nabyl dojmu vlastní dokonalosti. Svou společnost stále vedl stejným stylem , ale ve změněných podmínkách, kdy ekonomika dosáhla svého vrcholu a hospodářský růst uvadal, začal ztrácet své zákazníky a dříve úspěšný podnik se objevil ve ztrátě. Podnikatel nevěšel hlavu, protože věděl, že krize potká každou ekonomiku. Přesto se mu přes všechny změny v další době nepodařilo otočit vývoj podniku. Chyběla mu vize, nedíval se do budoucna, nepředvídal a především neplánoval a nevyužíval nástroje marketingu.

Tato diplomová práci je zaměřena na téma: „Zpracování marketingového plánu podniku.“ Mnohokrát už jsem slyšel o firmách se společnou charakteristikou, kterou je již částečně popsána výše. Podnikatel objeví příležitost a snaží se jí využít. Po rychlém a úspěšném začátku přichází stejně rychle úpadek. Domnívám se, že kvalitní příprava marketingového plánovacího procesu, může zabránit krizi v mnoha společnostech. Pro požadovaný vývoj podniku je potřebné mít správný podnikatelský plán a plán marketingu je jeho klíčovým zdrojem. Měl by identifikovat výchozí situaci podniku, nastínit jeho nejslibnější příležitosti a udat směr, jak na nich vybudovat a udržet pozice. Je to nástroj vnitropodnikové komunikace, který kombinuje a skládá prvky marketingových cílů a strategií do akčních programů. Obsahuje údaje, se kterými odpovídá na otázky: jak, kdo, kdy, kde a proč? Celkový marketingový plán se dále skládá z dílčích marketingových plánů jednotlivých produktů. Pro analýzu konkrétní situace byla zvolena společnost Abeo s.r.o., která se zabývá poskytováním ucelených služeb v oblasti internetových technologií. Tato společnost byla velmi vhodným partnerem pro tuto práci, protože nemá specializované marketingové oddělení a ani nevyužívá externích marketingových služeb. V aplikaci marketingového plánovacího procesu na společnost Abeo s.r.o., chci dokázat nezbytnost dostatečného marketingového zázemí pro správný vývoj společnosti. Vedení společnosti Abeo s.r.o. nikdy žádný marketingový plán nesestavovalo a své kroky řídilo převážně svou intuicí.

Závěr - Zpracování marketingového plánu podniku

Marketing je jednou z oblastí, které se v České republice před rokem 1989 nevěnovala téměř žádná pozornost. Strategie se neodvíjely od zákazníků a jejich potřeb. Nedostatková ekonomika vytvořila situaci, kdy prvotní bylo vyrobit a odběratelé poté bojovali o to, aby mohli vyrobené produkty odebrat. Primární však nemůže být snaha prodat to, co se vyrobilo, ale vyrobit to, co se prodá. Veškeré chování výrobce je třeba odvíjet od požadavků trhu a od zákazníka. Toto by si měl uvědomit každý manažer firmy. Jak jsem již naznačil ve svém úvodu, hlavním úkolem mé diplomové práce byla příprava veškerých podkladů marketingového plánovacího procesu a vlastní sestavení marketingového plánu pro společnost Abeo s.r.o. Mým hlavním cílem bylo vytvořit takový plán, který by byl použitelný v praxi. Použitelnost v praxi by prokázala obecný cíl mé práce, což je nutnost marketingového plánování a sestavení marketingového plánu pro každý podnik. V praktické části jsem se snažil co nejlépe navázat na předpoklady, které jsem uvedl v teoretické části. Nejprve jsem popsal činnost společnosti Abeo s.r.o., snažil jsem se popsat její zaměření, dosavadní vývoj a hlavní produkty. V další kapitole jsem se zaměřil na interní audit, kde jsem popsal vnitřní fungování společnosti, její strukturu, organizační strukturu, prodeje, náklady, analýzu exponovanosti podniku a analýzu podle nástrojů marketingového mixu 7P. Společnost Abeo s.r.o. působí na trhu firem, které podnikají v prostředí internetových technologií. V externím auditu jsem rozebíral příležitosti samotného trhu, jeho velikost a oblasti koncentrace. Na základě těchto údajů jsem rozdělil trhy do segmentů. Současně jsem kladl důraz na prozkoumání konkurence, jejich charakteristik, oblastí působení, možností silných a slabých stránek, popřípadě možností navázání spolupráce. Dále jsem se věnoval analýze makroprostředí a celou situační analýzu jsem shrnul do seznamu pro analýzu silných a slabých stránek a seznamu pro analýzu příležitostí a hrozeb.

V kapitole, která se zabývá stanovením marketingových cílů jsem navázal na strategické podnikatelské cíle společnosti, z nichž jsem následně vytvořil marketingové strategie. Ty jsou potřebné právě pro realizaci stanovených marketingových cílů. Zde jsem se držel nástrojů marketingového mixu, které jsem pro větší názornost dále rozdělil na menší oddíly. Nejnáročnější činností bylo vytvoření konkrétních prováděcích programů. Zde jsem stanovil zásadní cíle celého marketingového plánua snažil jsem se uvést předpokládané náklady. Jedním z hlavních programů je expozice na významném veletrhu informačních technologií v České republice. Dále jsem se snažil uvést předpokládané náklady a sečetl je v konkrétním rozpočtu marketingového plánu. Bohužel se mi v této části nepodařilo realizovat konkrétní odpovědnosti, konkrétních lidí za jednotlivé činnosti. Bude záviset na vedení společnosti, koho určí odpovědným za jednotlivé kroky prováděcího programu a jaký bude časový harmonogram celé činnosti. Prováděcí programy jsou rozděleny podle časového omezení na omezení jednorázové a průběžné. Snažil jsem se o stručnost, zřetelnost a jasnost celého plánu. Plán obsahuje především rozhodující faktory a zásadní požadavky. Ostatní potřebné údaje, např. prováděcí programy, by byly přiřazeny jako příloha marketingového plánu.

Klíčová slova - Zpracování marketingového plánu podniku

Marketingový plán, marketingový mix, strategie, prvky marketingového mixu – 4P, výrobek, cena, distribuce, komunikační mix, marketing služeb

Obsah - Zpracování marketingového plánu podniku

1. ÚVOD

2. CÍL PRÁCE A ZVOLENÝ METODICKÝ POSTUP

2.1. Cíl práce

2.2. Metodika práce

3. LITERÁRNÍ REŠERŠE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

3.1. Význam plánování

3.2. Marketingové plánování

3.2.1. Interní marketingový audit

3.2.2. Externí marketingový audit

3.2.3. Analýza SWOT

3.2.4. Marketingové cíle

3.2.5. Marketingové strategie

3.3. Plánování marketingového mixu

3.3.1. Produkt

3.3.2. Cena

3.3.3. Řízení marketingové distribuce

3.3.4. Marketingová komunikace

3.3.5. Prováděcí programy

3.4. Sestavení marketingového plánu

3.5. Kontrola výsledků realizace marketingového plánu

4. VLASTNÍ PRÁCE

4.1. Charakteristika společnosti Abeo s.r.o.

4.2. Situační analýza

4.2.1. Interní audit

4.2.2. Externí audit

4.2.3. Zhodnocení současného stavu - analýza SWOT

4.2.4. Analýza marketingového mixu

4.2.5. Cíle společnosti Abeo s.r.o.

4.3. Marketingový výzkum

4.4. Zhodnocení výsledků analýzy

5. NÁVRH MARKETINGOVÉHO PLÁNU

5.1. Prováděcí programy marketingového plánu podniku

5.2. Rozpočet marketingového plánu a jeho financování

5.3. Postupy kontroly a aktualizace

6. ZÁVĚR

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde