Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Základní informace - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Název práce: Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 120 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Marek Fujdiak

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávání úředníků územních samospráv v rámci reformy veřejné správy v ČR po roce 1989 a na prezentaci systémů vzdělávání úředníků ve vybraných zemích Evropské unie. Práce se blíže věnuje vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice, srovnává teoretická východiska s jejich praktickou aplikací a dodržování zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků. Na základě srovnání jsou vypracovány návrhy legislativních doporučení a případných změn zákona č. 312/2002 Sb. K popsání současného stavu vzdělávání na Magistrátu města Teplice bylo využito dotazníků a pohovorů s úředníky. Výsledky byly vyhodnoceny a předloženy Magistrátu města Teplice doporučení, která by měla vést ke zlepšení systému vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice.

Úvod - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Polistopadové události roku 1989 změnily život každému z nás. Tímto datem byla i prakticky zahájena transformace totalitního státu na demokratický a tím vyvstala nutnost změny státní správy ve fungující veřejnou správu založenou na zásadách demokracie a právního státu. V této fázi reformy v roce 1990 došlo ke zrušení systému národních výborů jakožto orgánů státní moci a jejich nahrazení samosprávnými obcemi, které jsou základními územními samosprávnými celky. Dále došlo ke zrušení 7 krajských a 75 okresních národních výborů a jejich nahrazením a dále 73 okresními úřady jako územními správními úřady, jednak přenesením řady kompetencí na centrální úroveň. V letech 1995- 1997 se vedly dlouhé debaty mezi Ministerstvem vnitra ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky o systému veřejné správy, kdy ministerstvo doporučovalo oddělený model veřejné správy- tzn., že by státní správa byla fyzicky oddělena od samosprávy. Tento návrh nebyl přijat. Doporučen a následně schválen byl tzv. spojený model výkonu veřejné správy v území, kdy orgány veřejné správy budou vykonávat jak státní správu, tak i samosprávu a to především na obcích a krajích.

Dlouhodobě nevyhovující územní uspořádání bylo změněno v roce 1997 přijetím ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků (krajů) a tím i uplatněn princip subsidiarity - racionálního dělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně veřejné správy. Zároveň s tím byly uplatňovány principy decentralizace a dekoncentrace ve veřejné správě. První část reformy územní veřejné správy spočívala v ustanovení čtrnácti samosprávných krajů a v jejich faktickém vzniku k 1.1.2001. K druhé části této reformy došlo k 31.12.2002, kdy byly zrušeny okresní úřady jako orgány státní správy v území a jejich kompetence byly převedeny na vybrané obce a částečně na kraje. Dále byly převedeny kompetence na nově vzniklé organizační složky státu – Pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a v menší míře na Ministerstvo vnitra ČR a krajský Hasičský záchranný sbor. Paralelně se změnou systému veřejné správy bylo nutné změnit i fungování vzniklých úřadů, především s akcentem na zkvalitnění výkonu veřejné správy. Její kvalita se odvíjí ve značné míře od kvality zaměstnanců a ta je dána také jejich právním postavením. Od počátku devadesátých let byly práva a povinnosti prakticky všech zaměstnanců veřejné správy stanoveny především zákoníkem práce, což ne vždy vyhovovalo potřebám a povaze veřejné správy. Proto v letech 2000 a 2001 byly připraveny koncepce zákonů řešící tyto problémy a v roce 2002 schváleny zákony č.218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Společným rysem těchto zákonů je snaha o větší profesionalizaci zaměstnanců ve veřejné správě, především větší stabilizací, vytvořením podmínek pro jejich neutralitu, přesnějším vymezením jejich práv a povinností a v neposlední řadě i vytvořením komplexního systému jejich vzdělávání.

Závěr - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Vzdělávání úředníků samosprávných celků prošlo v rámci reformy veřejné správy velkými změnami, na jejichž konci byl schválen zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Určil mimo jiné jasná pravidla pro větší profesionalizaci úředníků samospráv. Především jde o zvýšené nároky na odbornost úředníků, stanovil rozšíření povinností a nároků odpovídajících charakteru práce úředníků. Zákon poskytl záruky a kompenzace, které vyvažují rozšířené povinnosti úředníků a zvýšené nároky na ně. Došlo ke stabilizaci úředníků, neboť vychovat kvalitního úředníka trvá několik let. Pokud by úředníci opouštěli veřejnou správu, byl by tím narušen systém jejich vzdělávání, který je koncipován jako dlouhodobý. Byla posílena nestrannost úředníků, z nichž mnozí vykonávají, kromě jiného, i výkon přenesené působnosti, tzv.státní správu, nejen pro občany, kteří volí zastupitele daného územního samosprávného celku, ale například v případě pověřených obcí, i pro občany jiných obcí. Diplomová práce popisuje v teoretické části stávající právní úpravu s především s ohledem především na vzdělávání úředníků v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Praktická část je zaměřena na implementaci zákona v daném městě, na konkrétním úřadu, kterým je Magistrát města Teplice. Aplikace zákona přinesla, kromě výše jmenovaných kladů, i svá negativa a komplikace, dané především nejasnostmi a následnými výklady, dávanými gestorem zákona - Ministerstvem vnitra České republiky.

Po analýze praktických dopadů zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na samotnou realizaci vzdělávání na Magistrátu města Teplice by bylo vhodné podrobit tuto zákonnou normu novelizaci například v těchto bodech: a) Přesně specifikovat, kdo je a kdo není úředník a to tak, aby nemohlo docházet ke sporům o jeho zařazení, například přesným vymezením, co jsou pomocné, obslužné a manuální práce- případně je taxativně vyjmenovat. Mezi úředníky zařadit všechny ostatní pracovníky, kteří jsou v pracovním poměru k územně samosprávnému celku. b) Zjednodušit průběžné vzdělávání větší liberalizací při udělování akreditací. Jako vhodné se jeví v průběžném vzdělávání například upustit od akreditací programů a kurzů a vystačit jen s akreditací vzdělávací instituce. Dohled by byl pak zajištěn samotnými úředníky i případnými kontrolami z ministerstva vnitra. c) Rozšířit okruhy průběžného vzdělávání o vzdělávání jazykové - základní, počítačové, v sociální komunikaci, etice a rétorice a povolit jejich následnou akreditaci. d) Zásadně změnit vzdělávání zvláštních odborných způsobilostí vytvořením jedné, státem garantované vzdělávací instituce, která by zajišťovala kvalitu nejen zkoušek, ale především přípravy úředníků ve veřejné správě. Vhodným by byl například Institut pro místní správu Praha. e) Zkrátit stávající 18-ti měsíční lhůtu pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na 6-ti měsíční, případně 12-ti měsíční, s tím že by pracovník do doby složení ZOZ byl zařazen jako úředník- čekatel, který může pouze omezeně vykonávat správní činnosti a není na něj pohlíženo jako na úředníka. S ohledem na snížený počet ZOZ po datu 30. 6. 2005 se jeví i tento návrh reálným.

Klíčová slova - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Vzdělávání úředníků veřejné správy, územní samospráva, reforma, pracovník veřejné správy, místní samospráva, hodnocení pracovníků

Obsah - Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

1 ÚVOD
2 METODIKA A CÍLE PRÁCE
2.1 Metodika Práce
2.2 Cíle práce
3 OBECNÉ POJMY A PRÁVNÍ RÁMEC
3.1 Základní pojmové vymezení
3.2 Právní rámec
4 VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
4.1 Vzdělávání úředníků veřejné správy v ČR po roce 1989
4.2 Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
4.3 Vzdělávání úředníků samosprávných celků
4.3.1 Vstupní vzdělávání
4.3.2 Průběžné vzdělávání
4.3.3 Zvláštní odborná způsobilost
4.3.4 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
4.3.5 Rovnocennost vzdělávání
4.3.6 Počítání lhůt
4.3.7 Akreditace vzdělávací instituce
4.3.8 Akreditace vzdělávacího programu
4.4 Vzdělávání úředníků veřejné správy v dalších zemích Evropské unie
4.4.1 Německo
4.4.2 Francie
4.4.3 Španělsko
4.5 Shrnutí
5 VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI NA PŘÍKLADU MAGISTRÁTU MĚSTA TEPLICE
5.1 Statutární město Teplice
5.1.1 Historie města
5.1.2 Součastnost města
5.1.3 Demografické údaje za rok 2001
5.2 Magistrát města Teplice
5.3 Vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice
5.3.1 Úředníci
5.3.2 Plán vzdělávání
5.3.3 Hodnocení zaměstnanců
5.3.4 Vstupní vzdělávání
5.3.5 Průběžné vzdělávání
5.3.6 Zvláštní odborná způsobilost
5.3.7 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu
5.3.8 Další druhy vzdělávání
5.3.8.1 Jazykové vzdělávání
5.3.8.2 Vzdělávání v informačních technologiích
5.3.8.3 Sociální komunikace a rétorika
5.3.9 Financování vzdělávání
5.3.10 Alternativní formy vzdělávání
5.3.10.1 Kombinované vzdělávání
5.3.10.2 Distanční individuální vzdělávání
5.3.10.3 E-learning
5.3.11 Hodnocení vzdělávacích programů
5.4 Shrnutí
6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
7.1 Použitá literatura
7.2 Internetové zdroje
8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
9 PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde