Význam komunikace v řízení

Základní informace - Význam komunikace v řízení

Název práce: Význam komunikace v řízení

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jiří Bárta

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Význam komunikace v řízení

V této diplomové práci jsem zjišťoval význam, úroveň a kvalitu komunikace na vedoucích článcích dané organizace. Jako zkoumaný objekt jsem si vybral jeden útvar Policie České republiky, a to Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Tato organizace byla vybrána z důvodu mého pracovního zařazení v ní a znalosti problematiky její rozsáhlé činnosti. Zkoumaný objekt tvořilo 30 pracovníků ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Z toho bylo 10 pracovníků z vrcholového vedení, 10 z středního vedení a 10 z nižšího vedení. Polovinu zkoumaného objektu tvořily ženy, polovinu muži, polovinu pracovníci do 30 let, druhou polovinu pracovníci nad 30 let. Standardizovaný dotazník a studium oficiálních dokumentů jsou techniky, které jsem použil pro zjištění zkoumaného cíle práce. Pro literární rešerši jsem vybral publikace autorů, zabývajících se ve svých dílech problematikou komunikace jako takovou, jejím využívání v různých stupních řízení organizací atd. (seznam je uveden na konci práce). Dle mého názoru je význam komunikace jak ve sledované organizaci, tak její význam obecně, v současné době zatím nedoceněný. To je ale již problém, který není předmětem této práce.

Úvod - Význam komunikace v řízení

Hlavním smyslem této diplomové práce je zjistit úroveň, kvalitu a význam manažerské komunikace ve sledovaném objektu. Jejím cílem je také přispět k vyjasnění používané terminologie. Schopnost komunikace je oblastí, která je vlastní každému z nás, i když její rozsah se individuálně mění. Všichni ovšem žijeme v určitém okruhu osob a na různých úrovních dochází ke kontaktu s druhými lidmi, při kterém je schopnost komunikace nezbytnou pro každého z nás. Proto je důležité uvědomit si, pochopit a vysvětlit, jak tento poměrně složitý proces komunikace probíhá. Ať již člověk chce nebo ne komunikaci s ostatními se neubrání. Význam komunikace vzrůstá úměrně postu, který pracovník zastává. Jestliže např. dělník při určitém pracovním úkonu komunikuje většinou před a po dokončení tohoto úkonu, vedoucí pracovník toto nezná. Vedoucí pracovník – manager naopak řídí, vede, usměrňuje, motivuje jemu podřízené osoby. Veškeré jeho činnosti jsou založeny na kontaktu s druhými. Schopnost vzájemné komunikace je vlastní každému člověku. Pro osobnost manažera je ovšem dovedností nezbytnou a navíc se z ní odvíjejí mnohé další dovednosti neméně důležité, jako zmiňovaná motivace, efektivní řízení či prosazování týmového přístupu. Přesto se nám může zdát zbytečné o ní hovořit, protože se jedná o něco, co je nám vlastní a vrozené, není to tak úplně pravda. Mnohdy se nevědomky dopouštíme chyb, které mohou mít za následek ztrátu významného klienta. (Například jen proto, že jsme nedokázali dobře naslouchat jeho požadavkům a potřebám a předpokládali jsme, že můžeme použít stejný přístup jako u ostatních zákazníků.)

Když jsme se na komunikační proces podíváme zblízka, zjistíme, že není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá a že s sebou nese jistá úskalí, kterým je třeba věnovat pozornost. Dále je nutné pamatovat na to, že naše komunikace probíhá v určitém komplexním prostředí, které také může výsledek komunikace ovlivnit. Komunikace je důležitou součástí lidského života. Kromě přenosu konkrétních informací přenáší i důležité klíče k tomu, jak tyto informace chápat a jak se orientovat v celém kontextu dané situace. Umožňuje sdílení emocí, potřeb, zájmů, hodnot a norem, má důležitou funkci při různých rituálech a ceremoniálech. Spoluvytváří sociální atmosféru a je i nástrojem stylu vedení. Proto je komunikace i důležitým nástrojem utváření organizační kultury a působí i jako významný motivační faktor. Zároveň je jedním z nástrojů poznání organizační kultury a motivace lidí. Samotný akt komunikace může působit motivačně. Pokud mají pracovníci dostatek informací, pociťují to jako zájem ze strany zaměstnavatele o jejich osobu, zvyšuje to pocit sounáležitosti se společností a také to zvyšuje pocit vlastní důležitosti, který přispívá k vytváření pracovní spokojenosti. Otevřená komunikace pomáhá zejména ve chvíli, kdy před společností stojí určité překážky či změny. Naopak nejistota způsobená nedostatkem informací má vliv na produktivitu práce. Proto by řídící pracovníci i při sebevětším pracovním vytížení neměli zapomínat na pravidelné informování podřízených pracovníků. Ve srovnání s ostatními způsoby motivace je to forma mnohem méně finančně náročná a přitom mnohdy vysoce efektivní.

Závěr - Význam komunikace v řízení

Hlavním smyslem této diplomové práce bylo zjistit úroveň, kvalitu a význam manažerské komunikace ve sledovaném objektu. Dalším jejím cílem bylo také přispět k vyjasnění používané terminologie. Komunikace je samostatná disciplína, která se v poslední době rozvíjí obrovským tempem, klade se ni důraz, jenž byl ještě před pár lety zcela nemyslitelný. Jako sledovaný objekt bylo vybráno Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Jedná se o řídící článek cizinecké a pohraniční policie, který má několik desítek pracovníků. Mezi nimi bylo vybráno 30 respondentů. Na základě výsledků průzkumu bylo zjištěno, že z celkového pohledu je komunikace v této organizaci na velmi dobré úrovni. Využívají se moderní komunikační systémy (internet apod.), fungují jak vzestupná, sestupná, horizontální tak vertikální komunikace. Stěžejní význam má u pracovníků komunikace verbální. Pří řízení se uplatňuje delegování úkolů, zaměstnanci participují na rozhodnutích vedení, svůj velký význam má i působení zpětné vazby. Toto je celkový výsledek za celou organizaci. Odlišné výsledky (nepatrně či více) dostaneme, hodnotíme-li jednotlivé skupiny pracovníků ředitelství samostatně. V organizaci byly hodnoceny například tyto skupiny: lidé s vysokoškolským vzdělání, lidé bez vysokoškolského vzdělání, lidé do 30 let věku, lidé nad 30 let věku, muži, ženy

Rozdělení pracovníků na tyto skupiny nám dává šanci přesněji ovlivnit naše rozhodování, zjistíme-li určité nedostatky v zpětné vazbě, může se již zaměřit na konkrétnější část pracovníků. Samozřejmě, že určité rozdíly ve vnímaní komunikace, jejích forem atd. budeme mít vždy. Komunikace nabývá na vážnosti v důsledku toho, že celou Policii České republiky postihují v současné době zásadní organizační změny a musí být zajištěna vzájemné komunikace mezi nově vzniklými i mezi stávajícími útvary. Stejně tak služba cizinecké a pohraniční policie prošla a v nejbližší době bude procházet zásadními organizačními změnami, které vyžadují zajištění kvalitní komunikace jak vně, tak uvnitř služby. Dle mého názoru, podpořeného výsledky průzkumu, je Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie moderní organizace využívající nové komunikační kanály a moderní technologie. Velmi vysoká je i celková úroveň komunikace samotných pracovníků jak v nejvyšších stupních tak v těch nižších stupních řízení. Nebyly zjištěny zásadní nedostatky, jenž by měly zásadní vliv na úroveň komunikace.

Klíčová slova - Význam komunikace v řízení

Komunikace, řízení, organizace, informace, informační kanály, komunikační systémy, prostředky komunikace, bariéry v komunikaci, zpětná vazba, delegování úkolů

Obsah - Význam komunikace v řízení

1. Úvod

2. Literární rešerše

2.1 Komunikace

2.1.1 Prostředky komunikace

2.1.2 Komunikační proces

2.1.3 Komunikační kanály

2.2 Neverbální komunikace

2.2.1 Mimika

2.2.2 Proxemika

2.2.3 Zóny

2.2.4 Haptika

2.2.5 Posturologie

2.2.6 Kinezika

2.2.7 Gestika

2.2.8 Řeč očí a našich pohledů

2.2.9 Úprava zevnějšku

2.3. Verbální komunikace

2.3.1 Semiotika

2.3.2 Jazykové prostředky

2.3.3 Defektní prvky v řečnických projevech

2.3.4 Zvuková stránka řečnických projevů

2.3.5 Věta a text

2.4 Komunikace s podřízenými

2.5 Komunikace v organizaci

2.5.1 Účel komunikace

2.5.2 Vnitřní komunikační systémy

2.5.3 Vnější komunikační systémy

2.5.4 Druhy komunikace

2.6 Bariéry v komunikaci

2.6.1 Bariérové postoje

2.6.2 Druhy komunikačních bariér

2.7 Zpětná vazba jako prevence vzniku komunikačních bariér

2.7.1 Směry komunikace

3. Cíl práce a metodika

4. Charakteristika objektu zkoumání

5. Vlastní práce

5.1 Analýza zjištěných údajů

5.2 Návrhy na opatření a doporučení

6. Závěr

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde