Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Základní informace - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Název práce: Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 64 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Kateřina Pokorná

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům příslušného pracovního místa a přispěje k harmonizaci mezilidských vztahů např. zlepšení sociálního a pracovního klimatu v podniku. U výběru musíme v úvahu brát odborné, ale i osobní charakteristiky uchazeče. Cílem práce je komplexní zpracování poznatků o výběru a vzdělávání pracovníků. Obsahem jsou teoretické poznatky o metodách a způsobu výběru pracovníků, jejich náboru, zdrojích, podmínkách získávání a také vlastní praktické zpracování výběru a vzdělávání pracovníků ve zkoumaném podniku.

Úvod - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům příslušného pracovního místa a přispěje k harmonizaci mezilidských vztahů např. zlepšení sociálního a pracovního klimatu v podniku. U výběru musí být brány v úvahu odborné, ale i osobní charakteristiky uchazeče. Při získávání a výběru pracovníků je nutná orientace nejen na vnější zdroje pracovních sil, ale i na vnitřní, stávající zaměstnance společnosti, kteří taktéž prochází standartním výběrem, avšak s přihlédnutím na dosavadní činnost ve společnosti. V procesu výběru se hodnotí způsobilost uchazeče, schopnost dobře vykonávat svoji práci na dané pracovní pozici. Proto je nutné specifikovat kritéria, která budou při hodnocení použita. Zde je důležité zvážit a prověřit platnost a spolehlivost těchto kritérií pro předvídání budoucího pracovního výkonu uchazeče a zvolit metody, které objektivně prokáží v jaké míře zvolená kritéria splňuje. Odtud vyplývá, že výběru uchazečů předchází výběr hodnotících kritérií a metod.

K samotnému výběru pracovníků je však nutno podotknout, že se nejedná o jednostrannou záležitost, kdy rozhodující roli hraje podnik a pasivní roli uchazeč. Proces výběru je oboustrannou záležitostí, kde si podnik vybírá pracovníka, ale i pracovník si vybírá podnik. Proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost organizační stránce výběru pracovníků a vhodnému jednání s nimi. Pro zajištění dlouhodobého přínosu pracovníka pro podnik je také důležité jeho neustálé vzdělávání. Samotným výběrem získává podnik pracovníka s nejlepšími předpoklady pro danou pozici. Pro využití maximálního potencionálu daného zaměstnance je nutné neustále oživovat a doplňovat jeho nabyté schopnosti a dovednosti. Výběr a následné vzdělávání pracovníků je rozhodujícícm procesem, který ve svém důsledku pozitivně nebo negativně ovlivňuje chod celé společnosti. Vhodně zvolený pracovník je totiž velkým přínosem pro podnik, a to nejen po stránce odborné ale i povahové.

Závěr - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

V závěru budou zodpovězeny výzkumné otázky, které byly stanoveny. Při výběru kandidátů pro volnou pozici je většině případů postupováno tak, že je nejdříve prostřednictvím personálního oddělení vypsán konkurs v rámci společnosti a poté následuje kontakt s externím uchazečem. Z pohledu zaměstnance působí tento posun jako nový motivační prvek a umožňuje mu rozvíjet své předpoklady a dosáhnout určitých postupů. Pro společnost znamená tento posun jistotu obsazení pozice lidmi, kteří již dosáhli určitých výsledků, mají dostatečný přehled v rámci společnosti a dovoluje také udržet si kvalitní pracovníky.

První výzkumnou otázkou bylo, zda jsou při výběru pracovníka na novou pozici upřednostňováni uchazeči z interních či externích zdrojů. Výzkumem bylo zjištěno, že daný peněžní ústav v první řadě využívá interního výběru. Teprve v případě, že není nalezen vhodný kandidát, využívá zdrojů externích. Druhá otázka zněla, jakými způsoby je vybírán interní kandidát. Peněžní ústav využívá možnost zveřejnění informací o volných pracovních místech na interních stránkách společnosti. V případě volné pozice je zaměstnancům oznámena informace o nově vzniklé pozici formou pracovního oznámení uveřejněného na intranetu a formou zaslání hromadného emailu, což umožňuje zaměstnancům žádat o volnou pozici v rámci společnosti, předtím, než jsou tyto nabídky zveřejněny externě. Třetí otázka zní, jakými způsoby je vybírán externí kandidát. Z pozorování vyplývá, že jsou používány následující způsoby. Inzerce v médiích, náborové a pracovní agentury, doporučení, program spolupráce s vysokými školami, vlastní hledání, či kombinace uvedených metod. Odpověď na čtvrtou, pátou a šestou otázku je v kapitole 4.9. Při přijetí nového zaměstnance je jeho nadřízený pracovník povinen ve spolupráci s tréninkovým manažerem připravit tzv. Tréninkový katalog. Součástí tohoto tréninkového katalogu je plán všech potřebných školení, které musí nový zaměstnanec absolvovat, aby dospěl ke zdárnému zvládnutí dané pozice. Tento tréninkový plán je v průběhu celého pracovního poměru neustále doplňován. Toto vyplývá z tréninkových potřeb vyplývajících z legislativy české republiky nebo z interních předpisů XY.

V diplomové práci byly naznačeny vývojové tendence ve výběru pracovníků a jejich vzdělávání. Bylo zjištěno, že stoupá poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Tohoto vysokého standardu se snaží společnost dosáhnout pečlivým výběrem kandidátů a neustálým vzděláváním svých stávajících zaměstnanců. Z tohoto přístupu plynnou nesporné výhody pro obě strany. Společnost dokáže zúročit dlouhodobě investované prostředky vynakládané na vzdělávání zaměstnance a zároveň zaměstnanec získává větší jistotu stálého zaměstnání pro udržení si určité životní úrovně.

Klíčová slova - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

Výběr zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, zdroje zaměstnanců, pohovor, trh práce, metody vzdělání, vzdělávání na pracovišti, vzdělávání mimo pracoviště

Obsah - Výběr a vzdělávání zaměstnanců

1. ÚVOD
2. CÍL PRÁCE A METODIKA VÝZKUMU
2.1. CÍL PRÁCE
2.2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY
2.3. METODIKA VÝZKUMU
3. LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1. ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
3.2. NÁBOR PRACOVNÍKŮ
3.3. PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
3.4. ZDROJE PRACOVNÍKŮ
3.5. PROCES ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
3.6. METODY ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
3.7. ZPŮSOBY VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ
3.8. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
3.9. PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
3.10. METODY VZDĚLÁVÁNÍ
3.10.1. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti
3.10.2. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště
3.11. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
4. EMPIRICKÁ ČÁST
4.1. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO PODNIKU
4.2. PLÁNOVÁNÍ NÁBORU
4.3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
4.3.1. Interní výběr
4.3.2. Externí výběr
4.3.3. Užší výběr
4.3.4. Znovupřijetí bývalého zaměstnance
4.3.5. Zaměstnání příbuzných
4.4. POHOVORY
4.4.1. Rozhodnutí o výběru
4.4.2. Názorná ukázka pohovoru
4.5. PROCES NÁBORU
4.5.1. Vytvoření nabídky
4.5.2. Přípravy na podepsání smlouvy
4.5.3. První den nováčka v XY
4.6. ZKUŠEBNÍ DOBA
4.7. DOČASNÉ ÚVAZKY
4.8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
4.8.1. Dokumentace
4.9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ XY
4.9.1. Trénink
4.9.2. Tréninkový katalog
4.9.3. Tréninkový plán
4.9.4. Realizace tréninků
4.9.5. Program vzdělávání šitý na míru – XY
4.9.6. Tréninkové programy na míru - vzory
5. DISKUSE
6. ZÁVĚR
7. LITERATURA

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde