Územní plánování v rozvoji regionu

Základní informace - Územní plánování v rozvoji regionu

Název práce: Územní plánování v rozvoji regionu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Územní plánování v rozvoji regionu

Diplomová práce se zabývá územním plánováním města Znojma. Cílem této práce je shromáždění a vyhodnocení údajů pro komplexní analýzu současného stavu a možných vývojových tendencí vybraných oblastí struktury společnosti, hospodářství a přírodních podmínek ve městě. Pro získání aktuálních údajů o městě Znojmě se bude využívat dostupných statistických údajů, údajů poskytnutých nebo zprostředkovaných jednotlivými odbory městského úřadu, údajů z krajských odvětvových koncepcí a výsledek dotazníkového šetření. Součástí práce je tvorba SWOT analýzy města Znojma, která zhodnotí a klasifikuje data a informace obsažené v profilu města. Prostřednictvím rozboru silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení území města bude vytvořeno východisko pro stanovení a formulaci rozvojových cílů a záměrů města.

Úvod - Územní plánování v rozvoji regionu

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města či regionu), zaměřené na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Jeho výhody oproti jiným plánovacím metodám spočívají v tom, že strategický plán (1) je dlouhodobý a komplexní, (2) optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji, (3) vede ke konsensu uvnitř organizace, (4) není organizací „vnucen“ zvenčí ani jejím nejužším vedením, ale je výsledkem práce širokého okruhu jejích představitelů (5) neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje její žádoucí podobu, (6) neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reakce na budoucí vývoj vnějšího prostředí.

Strategické plánování představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení dlouhodobých změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Je založeno na logickém postupu vedoucím (1) od ujasnění smyslu a cílů změn, (2) přes analýzu současného stavu, především možnosti a omezení, (3) k návrhu optimálního způsobu jak ze současného stavu dospět k stanoveným cílům a (4) ústícím v realizaci navrženého způsobu a průběžném sledování a vyhodnocování souladu reálného vývoje s vývojem požadovaným. Existuje několik základních modelů zpracování strategického plánu, lišících se hlavně výběrem použitých nástrojů a pořadím jednotlivých kroků. Nejobvyklejší modely jsou přednostně zaměřené buď (1) na definici strategických oblastí, nebo (2) na stanovení strategických cílů a jejich dosahování, nebo (3) na volbu scénáře budoucího vývoje a jeho uskutečňování. Strategické plánování rozvoje má významná specifika. Především sleduje jiný účel než strategické plánování pro komerční podniky. Město, obec nebo mikroregion je ale také mnohem složitější organizace než běžný podnik nebo běžná instituce. Střetává se v něm mnohem více různých, často i protikladných zájmů a probíhá zde mnohem více různorodých procesů. Ty přinášejí problémy, jež mají odlišné příčiny a jsou odlišné povahy. Mají proto také různé možnosti řešení i různé časové horizonty, v nichž je lze vyřešit.

Závěr - Územní plánování v rozvoji regionu

Cílem mé práce bylo pokusit se popsat region Znojmo, pokusit se objasnit situaci v tomto hospodářsky slabém regionu, stávající nedostatky odhalit a naznačit možná řešení některých oblastí pro rozvoj města.

Toho jsem s využitím všech dostupných informací dosáhla.

Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který se snaží zkorigovat rozvoj města. Je to vždy určitý kompromis mezi požadavky různých subjektů, protože nikdy nelze v omezeném území vyhovět všem. Provedla jsem dotazníkové šetření a SWOT analýzu na základě které by se měl územní plán zaměřit především na: výstavbu obchvatu Znojma, podporu podnikání ve městě a na tvorbu pracovních příležitostí včetně podpory vzdělávání, podporu bydlení pro mladé rodiny a řešení bytové otázky obecně, řešení dopravních problémů (parkování, cyklostezky, kvalita komunikací), ochranu a další rozvoj městské zeleně rozvoj volnočasových aktivit mládeže; další rozšiřování počtu veřejně přístupných sportovišť,a řešení problému se sortimentem obchodu v centru města.

V ČR byl dlouho podceňován regionální pohled na trh práce. Jak bylo v této práci nastíněno, problémy tkví v samotné struktuře regionálních trhů. Je to jednak zmíněná ekonomická sterilita, jednak nízká kvalifikační úroveň ve většině oblastí postižených nezaměstnaností a v neposlední řadě pomalý rozvoj terciární sféry. Ta stagnuje pravděpodobně proto, že populace v postižených regionech si řadu služeb „nemůže dovolit“. Výjimkou jsou některé příhraniční oblasti (koupěschopnost zahraničních občanů). Tam, kde je nízká poptávka způsobená nedostatečnou koupěschopností, je samozřejmě i malý zájem o rozvoj podnikatelských aktivit tohoto směru. Jedinou šancí proti zmiňované ekonomické sterilitě je masový příliv investorů. Kteří z investorů však půjdou do regionu se špatnou koupěschopností, infrastrukturou a v neposlední řadě špatnou kvalitou lidského potenciálu? Uvedená práce nastiňuje určité trendy, které nastoupily od roku 1990, postupně se měnily v letech 1996 a 1997 a lze říci, že zhruba budou pokračovat minimálně v horizontu příštích deseti let. K tomuto mě vede fakt, že jakékoli změny, zejména ve vzdělávání a jeho přístupu k němu, který formuje lidský potenciál, trvají velmi dlouho. Velmi dlouho trvá, než se najde vůle zabývat se problémem (v ČR to trvalo cca 8 let). Nějakou dobu bude trvat jeho řešení. Účinky každé změny v oblasti lidského potenciálu nastávají až po dlouhé době. Je to odůvodněno dlouhodobostí změn v demografických údajích, dlouhodobostí změny v myšlení, nalezení priorit apod.

Klíčová slova - Územní plánování v rozvoji regionu

Územní plánování, region, zásady územního plánování, SWOT analýza, strategický plán, demografie a bydlení, životní prostředí, sociální problémy, doprava

Obsah - Územní plánování v rozvoji regionu

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODIKA
2.1 Základní kroky a nástroje
2.2 Přehled činnosti a jejich zajištění
2.3 Proces strategického plánování
2.4 Výstupy strategického plánování
3 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 Územní plánování
3.2 Územní plánování jako činnost
3.3 Pojetí funkčního využití území v urbanistické teorii
3.4 Teoretická východiska strategického a územního plánování
3.4.1 Plánování zemí a regionů
3.4.2 Program řešení současných problémů měst a jejich prostředí
3.4.2.1 Demografie a bydlení
3.4.2.2 Sociální problémy
3.4.2.3 Kultura a vzdělání
3.4.2.4 Informační společnost
3.4.2.5 Životní prostředí
3.4.2.6 Ekonomie
3.4.2.7 Doprava
3.4.2.8 Prostorové uspořádání města a udržitelnost rozvoje
3.4.3 Úloha územního plánování při řešení problému měst
3.4.3.1 Obecné zásady územního plánování
3.4.3.2 Nové žádoucí zásady územního plánování navržené pro 21. století
3.4.3.3 Syntéza
4 CHARAKTERISTIKA REGIONU, VÝCHOZÍ ANALÝZY
4.1 Historie a současnost územního plánování města Znojma
4.2 Charakteristika regionu Znojmo
5 PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VYBRANÝCH OBLASTÍ REGIONU
5.1 Průzkum názoru obyvatel města Znojmo
5.2 SWOT analýza města
6 PŘÍNOSY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
7 ZÁVĚR

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde