Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Základní informace - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Název práce: Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Obsah diplomové práce lze rozčlenit na dvě části. V části teoretické se objevují předpoklady pro personální vzdělávání. Ve druhé, praktické části, se objevují aplikace těchto teorií ve dvou podnicích a sice - ve věznici Ostrov a Škodě Ostrov s.r.o. Nejdůležitější část diplomové práce je ta, kde se pomocí sociologického dotazníku zjišťuje význam vzdělání v obou podnicích a jeho dopad na odváděné výkony. Pomocí závěrů vyplývající ze získaných informací (z dotazníku) šla vytvořit srovnávací studie, kde se porovnával význam vzdělání ve výše uvedených podnicích, což byl název i cíl této diplomové práce.

Úvod - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Učení je jednou z nejpřirozenější vlastností člověka. Prakticky už od narození se člověk učí. (chodit, jíst, mluvit, apod.). Učení je tedy nejdříve o získávání nových schopností a dovedností. Jak člověk stárne, dostává učení nový smysl – získávání nových znalostí, které by uplatnil ve svém životě. Zde již hovoříme o vzdělávání. Vzdělávání je o získávání nových poznatků a informací, které nám pomáhají lépe se orientovat v dnešním světě. Nové znalosti nám také pomáhají být úspěšní v oboru ve kterém se snažíme realizovat. Dalo by se říct, že úroveň vzdělání je přímo úměrná k úspěchu jak v životě veřejném tak i v soukromém. V diplomové práci je porovnáván systém vzdělávání pracovníků ve věznici Ostrov a společnosti Škoda Ostrov s.r.o. Věznici jsem si vybral proto,že zde již několik let pracuji a vím, jak je pro zaměstnance úroveň vzdělávání při práci s obviněnými a odsouzenými důležitá. Protože zvládnout práci s psychicky a mentálně narušenými vězni vyžaduje velkou dávku profesionality a vědomostí. Je tedy v zájmu každého zaměstnance,aby se informoval o nových poznatcích v oboru. Tím, že si bude vědět rady v každé možné situaci, chrání sebe i své spolupracovníky a bude také lépe čelit problémům, které mohou nastat. Nehledě na to, že jsou ze strany zaměstnavatele – státu, kladeny neustále nové požadavky na vzdělání, které si zaměstnanci musí doplňovat, pokud chtějí svou práci vykonávat. Společnost Škoda Ostrov jsem si vybral proto, že znám dobře její vnitřní strukturu. Škoda je soukromá společnost, a jako taková musí čelit konkurenčním tlakům, kterým je vystavena na trhu. V dnešní globální ekonomice je vzdělávání kladeno na jedno z nejvyšších pater hierarchie důležitosti. Proto se také manažeři a personalisté snaží umožnit svým zaměstnancům přístup ke vzdělávání a v rámci možností je v tom podporovat a motivovat, protože v dnešní době každý vedoucí pracovník ví, že mít vzdělané a dobře informované zaměstnance je v konkurenčním boji velká výhoda, která může mít i rozhodující vliv na prosperitu společnosti. Neustálé vzdělávání, a mít tak dostatečné množství informací a poznatků, je v zájmu všech zaměstnanců, protože to zvyšuje jejich cenu na trhu práce a snižuje tak riziko jejich nezaměstnanosti.

Závěr - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Cílem této práce bylo porovnání systémů vzdělávání pracovníků v ziskovém a veřejném sektoru. Tento cíl byl splněn. Vyplynulo z něj, že zaměstnanci i jejich nadřízení, v obou sektorech, se dívají různě na potřebu vzdělání a že úrovni vzdělanosti nepřikládají stejný význam. Například je výrazný rozdíl mezi oběma sektory v tom, jak umožňují přístup ke vzdělávání svých zaměstnanců. Zatímco soukromý podnik – Škoda Ostrov - umožňuje podle svých zaměstnanců další vzdělávání prakticky naprosto bez problémů (98%), podnik ve veřejné sféře – věznice Ostrov - nepřikládá dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců takový význam, neboť jak vyplynulo ze šetření, další vzdělávání svých zaměstnanců podporuje jen ze 68%. Tento fakt se dá zřejmě vysvětlit tak, že soukromý podnik je vystaven konkurenčním tlakům a zvyšování vzdělanosti svých zaměstnanců je jeden z klíčů, jak úspěšně s konkurencí bojovat.Zatímco podnik ve veřejném sektoru tento boj s konkurencí řešit nemusí (v tomto případě), a zřejmě proto je podpora dalšího vzdělávání svých zaměstnanců tak nízká.

Další zajímavé zjištění je ve faktu, že 60% zaměstnanců ve veřejném sektoru uvedlo, že v případě dosažení vyššího vzdělání by vedlo k jejich povýšení,v soukromém sektoru na tuto otázku kladně odpovědělo jen 20% zaměstnanců. V tomto případě je evidentní, že ve veřejném sektoru mají zaměstnanci mnohem větší motivaci se dál vzdělávat než zaměstnanci v soukromém sektoru. Další výrazný rozdíl mezi oběmi hodnocenými sektory nastal v otázce, „zda zaměstnanci považují celoživotní vzdělávání za nutnost“, zaměstnanci v soukromém sektoru odpověděli kladně ve 49%, zatímco zaměstnanci ve veřejném sektoru v 86%. Tento fakt se dá zřejmě přiřadit rovněž specifičnosti podniku ve veřejné sféře (věznice). Další zajímavý fakt, který ze studie vyplynul, je ten, že v soukromém podniku pracuje 96% zaměstnanců v oboru, který studovali, zatímco v podniku ve veřejném sektoru je to jen 69% zaměstnanců. V tomto případě je to zřejmě dáno specifičností podniku ve veřejném sektoru (věznice). Další výrazný rozdíl nastal v otázce „studování nad rámec svých povinností“. Zatímco ve veřejném sektoru na tuto otázku odpovědělo kladně 38% respondentů, v soukromém podniku to bylo pouze 20%. Také v tomto případě se dá tento výrazný rozdíl připsat na vrub specifičnosti podniku ve veřejném sektoru. (věznice)

Z výše uvedeného je možné vyvodit závěr, že úroveň vzdělanosti je sice důležitá, ale také velmi záleží na typu podniku. Jsou podniky, kde úroveň vzdělání je nejdůležitějším aspektem při výkonu povolání. Čím vyšší vzdělání zaměstnanec dosáhne, tím vyšší je předpoklad, že bude odvádět kvalitní práci. Naopak jsou podniky, kde je úroveň vzdělání, při určování kvality práce, až druhořadým aspektem. V takových případech se klade na první místo odbornost a délka praxe. Ale v obou případech má pozitivní vliv doplňující vzdělávací kurzy, které zvyšují kvalifikaci a odbornost zaměstnanců. Toto zvýšení kvalifikace má pak přímý vliv na kvalitu odvedené práce. V obou podnicích se ukázalo, že samotné vzdělání je pro výkon povolání nedostačující, je třeba k tomu připojit zkušenost a praxi, které nemalou měrou ovlivňují výkon zaměstnance. Ze srovnání tedy vyplynulo, že hůře se vzděláním je na tom veřejný sektor, který vzdělávání nepřikládá takový význam, jaký by si zasloužil. Přesto, že se v médiích objevují často zprávy o tom, jaký je kladen důraz na vzdělávání, v praxi to tak není. Základním problémem je přístup nadřízených, který neprojevují přílišnou ochotu podporovat v dalším vzdělávání své podřízené. Řešením by mohlo být vytvoření motivačního programu, který by nějakým způsobem stimuloval vedoucí pracovníky, aby v dalším vzdělávání nejen vycházeli vstříc svým podřízeným, ale aby je přímo podporovali a motivovali k dalšímu sebevzdělávání. Např. vytvořit vnitropodnikovou směrnici, která by určovala výši odměn pro vedoucí pracovníky, kteří by měli za podřízené zaměstnance, kteří si zvyšují vzdělání nebo se jiným způsobem snaží zvýšit kvalifikaci. Toto opatření by mohlo vést ke zvýšení podpory ze strany nadřízených, kteří by také mohli motivovat své podřízené, aby se snažili neustále vzdělávat se a doplňovat si své odborné znalosti.

Klíčová slova - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

Podnikové vzdělávání, účení, znalosti, sociologický průzkum, personalistika, rozvoj pracovníků, metody vzdělávání, zaměstnanci, zaměstnavatelé

Obsah - Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a vzdělávání pracovníků v ziskovém sektoru

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Přehled řešené problematiky
3.1 Činnosti rozvoje pracovníků
3.2 Souvislosti rozvoje pracovníků
3.3 Definice a účel plánu
3.4 Podnikové vzdělávání
3.4.1 Filosofie vzdělávání
3.4.2 Cíle a výhody vzdělávání
3.5 Metody vzdělávání
3.5.1 Metody vzdělávání na pracovišti
3.5.2 Metody vzdělávání mino pracoviště
3.5.3 Samostatně řízené vzdělávání
3.6 Proces vzdělávání
3.6.1 Systematické vzdělávání
3.6.2 Plánované vzdělávání
3.6.3 Systémový přístup k plánovanému vzdělávání
3.7 Soustavný rozvoj vzdělávání
3.8 Vyhodnocování vzdělávání
4 Charakteristika prostředí
4.1 Organizace a řízení VS
4.2 Historie věznice Ostrov
4.3 Předmět činnosti
4.4 Rozmístění zaměstnanců ve věznici
4.5 Rozmístění odsouzených a obviněných
4.6 Škoda Ostrov
4.7 Historický přehled vývoje Škody Ostrov
4.8 Výstavba závodu
4.9 Historie výrobní činnosti ve Škodě Ostrov
4.10 Rozmístění zaměstnanců v podniku
4.11 Obecná organizace personálního útvaru
4.11.1 Hlavní role personalistů
4.12 Personální útvar věznice Ostrov
4.13 Personální oddělení ve Škodě Ostrov
5 Vlastní výsledky šetření
5.1 Systém profesního vzdělávání ve věznici Ostrov
5.2 Vzdělávání příslušníků
5.3 Vzdělávání vychovatelů a specialistů
5.4 Individuální vzdělávání
5.5 Vlastní návrhy na zlepšení vzdělávání ve věznici
5.6 Vzdělávání ve škodě Ostrov
5.7 Dotazník
5.7.1 Pravidla uspořádání dotazníku
5.7.2 Typy otázek
5.7.3 Obsahová analýza
6 Shrnutí a zhodnocení výsledků
6.1 Shrnutí výsledku šetření ve věznici Ostrov
6.2 Shrnutí výsledku šetření ve Škodě Ostrov
7 Diskuse
8 Závěr

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde