Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Základní informace - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Název práce: Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jiří Hora

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Cílem této diplomové práce je seznámení s novou koncepcí řízení podniku – controllingem. Controlling je nástroj řízení, který překračuje funkční rámec dosavadního řízení a má management podniku podporovat při jeho rozhodování. Takovéto řízení podniku předpokládá, že v podniku je k dispozici metodika plánování, která vychází z cílů stanovených managementem podniku. Při kontrole se zjišťují metodou porovnávání plánu a skutečnosti odchylky z jednotlivých oblastí podniku. Management má na základě takto zjištěných odchylek provést progresivní nápravu a efektivní opatření tak, aby bylo nakonec dosaženo stanovených cílů podniku. Znamená to, že v podniku probíhá nestálý proces zpětné informační vazby.

Úvod - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Podmínky soutěže se v mnohých odvětvích zásadně mění a podniky jsou konfrontovány s radikálními změnami struktury podnikání. Vzrůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí, tak vystavuje podnik neúprosnému tlaku tvrdé konkurence. Ústřední úloha každé činnosti managementu spočívá v dosažení požadované harmonie mezi podnikem a okolím. Cílem podnikového řízení je proto životaschopný podnik, schopný vnitřně řízených změn orientovaných navenek. Takovýto podnik je schopen se aktivně a reaktivně přizpůsobit měnícímu se okolí (schopnost přizpůsobení) a zároveň je schopen zachovat si a rozvinout svou identitu, přijímáním a uplatněním zkušeností, učením se a vyzráváním (schopnost pokroku). Z nutnosti průběžně udržet rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem podniku (vnitřní a vnější harmonizace) vyplývají určité požadavky na současné řízení podniku.

Vzhledem k šíři záběru činností managementu a měnícím se podmínkám na trhu vzniká potřeba určité pomoci řízení. Touto pomocí se myslí (Eschenbach, 2000): informace, příprava rozhodování, coaching/sparing, katalýza/moderace, podpora procesu a supervize. Jako podnikoví interní a externí nositelé těchto funkcí přicházejí v úvahu štáby, interní a externí poradci, dozorčí rada a majitel. Porovnáním konceptů funkcí a institucí pomoci řízení se ukazuje, že chybí souhrnná koncepce, která integruje a institucionalizuje nejdůležitější funkce podporující řízení. Narozdíl od výše uvedeného představuje koncepce controllingu obsáhlou integrativní koncepci k doplnění tvorby a řízení vitálního podniku.

Závěr - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Diplomová práce byla zpracována na téma controlling, jako nové koncepce řízení rozvoje podniku. Uplatnění bylo zkoumáno v podnikatelském subjektu ČSOB v souvislosti s implementací nového informačního systému SAP R/3. Controlling je nástroj řízení, který překračuje funkční rámec dosavadního řízení a má management podniku podporovat při jeho rozhodování. Controlling má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků. Splnění informační úlohy (opatření informací, zhuštění informací, dodání a znázornění informací) je podstatnou funkcí controllera, která je podporována manažerským informačním systémem. V ČSOB tuto funkci začal od minulého roku plnit informační systém SAP, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit v bance. Implementace tohoto nového informačního systému s sebou přinesla nejen změny v systému řízení, ale také v oblasti controllingu (zavedení samostatného modulu CO – Controlling) a to v podsystémech plánování, reportingu a kontroly.

Využívání modulu CO se však zaměřuje pouze na kontrolu, řízení a plánování nákladů. Nedochází tedy k jeho dalšímu využití pro potřeby controllingu produktů, controllingu výnosů, hospodářského výsledku a analýzu profitability. Jedním z řešení tohoto nedostatku je připojení modulu mySAP Banking, který kromě nástrojů pro řízení bankovních služeb obsahuje nástroje pro řízení organizace – strategické plánování a controlling, jednotný datový zdroj, měření zisku a řízení rizik. Další možností je propojení současných modulů controllingu a finančního účetnictví se zajištěním vhodných dat pro lepší kalkulaci výkonů banky. Pro kalkulaci výkonů banky je navržen model kalkulace tržního výsledku jednotlivého obchodu. Pro aktivní řízení ziskovosti je zároveň znázorněn a vypočítán rozklad ukazatele ROE. Dekompozice zisku, respektive ukazatele ROE je dobrý způsob, jak rozložit příjem, odhalit trendy a definovat slabé stránky.

Centrální controlling je začleněn v útvaru Plánování a controlling, avšak kompletní soubor funkcí controllingu, zvláště ty zaměřené na strategickou úroveň řízení, jsou vykonávány i jinými útvary, např. útvary Řízení rizik, Řízení aktiv a pasiv, Manažerský informační systém, Strategie a organizace a IS vývoj. Proto byly navrženy organizační změny umožňující lepší koordinaci toku informací a také ve využívání jednotlivých nástrojů pro podporu řízení.

Klíčová slova - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

Contrilling, koncepce controllingu, decentralizace, centralizace, manažerské účetnictví, finační analýza, rozpočet, dopředná a zpětná vazba

Obsah - Controlling – nová koncepce řízení rozvoje podniku

1 ÚVOD
2 REŠERŠE
2.1 CONTROLLING
2.1.1 POJEM CONTROLLING
2.1.1.1 CHÁPÁNÍ POJMU V ANGLOAMERICKÉ JAZYKOVÉ OBLASTI
2.1.1.2 CHÁPÁNÍ POJMU V NĚMECKÉ JAZYKOVÉ OBLASTI
2.1.2 VZTAH CONTROLLINGU K SYSTÉMU ŘÍZENÍ
2.1.3 KONCEPCE CONTROLLINGU
2.1.3.1 SYSTEMATIZACE KONCEPCÍ CONTROLLINGU
2.1.3.1.1 KONCEPCE ORIENTOVANÁ NA POČETNICTVÍ
2.1.3.1.2 KONCEPCE ORIENTOVANÁ NA INFORMACE
2.1.3.1.3 KONCEPCE VZTAHUJÍCÍ SE K SYSTÉMU ŘÍZENÍ
2.1.3.1.4 PŘÍSTUPY PRAKTIKŮ
2.1.4 VÝVOJOVÉ STUPNĚ CONTROLLINGU
2.2 ORGANIZACE CONTROLLINGU
2.2.1 UMÍSTĚNÍ CONTROLLINGU V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE PODNIKU
2.2.1.1 HIERARCHICKÁ ÚROVEŇ
2.2.1.2 ŠTÁBNÍ VERSUS LINIOVÉ ZAČLENĚNÍ CONTROLLINGU
2.2.1.3 DECENTRALIZACE
2.2.1.4 VNITŘNÍ STRUKTURA CONTROLLINGOVÉHO ODDĚLENÍ
2.2.2 CONTROLLER A MANAŽER - DĚLBA PRÁCE A ODPOVĚDNOSTI
2.3 VZTAH CONTROLLINGU K OSTATNÍM SYSTÉMŮM PODNIKU
2.3.1 VZTAH K MANAŽERSKÉMU ÚČETNICTVÍ
2.3.1.1 TERMINOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
2.3.1.2 OBSAHOVÁ CHARAKTERISTIKA
2.3.1.3 INFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY
2.3.2 VZTAH K FINANČNÍMU ÚČETNICTVÍ
2.3.2.1 VZTAH K FINANČNÍ ANALÝZE
2.3.2.2 VZTAH K ROZPOČETNICTVÍ
2.3.2.3 VZTAH KE STATISTICE
2.4 ÚLOHY A NÁSTROJE CONTROLLINGU
2.4.1 OBLASTI ÚLOH
2.4.1.1 STRATEGICKÝ CONTROLLING
2.4.1.2 OPERATIVNÍ CONTROLLING
2.4.1.3 DOPŘEDNÁ A ZPĚTNÁ VAZBA (FEEDBACK A FEEDFORWARD)
2.4.2 NÁSTROJE K PLNĚNÍ ÚLOH CONTROLLINGU
3 CÍL PRÁCE A METODIKA
4 CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU
4.1 PROFIL SPOLEČNOSTI ČSOB, A.S.
4.2 AKCIONÁŘI ČSOB
4.3 OBCHODNÍ PROFIL
4.3.1 SKUPINA ČSOB
4.3.2 OBCHODNÍ PRODUKTY A SEGMENTY
4.3.2.1 SEGMENT DROBNÉ KLIENTELY
4.3.2.2 SEGMENT MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH PODNIKŮ (DÁLE SME)
4.3.2.3 SEGMENT KORPORÁTNÍ KLIENTELY
4.3.2.4 PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ
4.4 ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
4.4.1 LIDSKÉ ZDROJE
4.5 STRATEGIE A CÍLE
5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
5.1 KONCEPCE CONTROLLINGU V ČSOB
5.1.1 ORGANIZACE A NÁPLŇ CONTROLLINGU V ČSOB
5.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM SAP R/3
5.2.1 ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITA
5.2.2 IMPLEMENTACE SAP R/3 V ČSOB
5.2.3 VYUŽITÍ SAP R/3 PRO ÚČELY CONTROLLINGU
5.2.3.1 HLAVNÍ ZMĚNY V OBLASTI CONTROLLINGU
6 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY A NÁVRH VYUŽITÍ CONTROLLINGU V PODNIKU
6.1 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ
6.2 NÁVRH ŘEŠENÍ
6.2.1 IMPLEMENTACE MODULU MYSAP BANKING
6.2.2 PŘÍNOSY
6.2.3 NEVÝHODY
6.3 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ
6.3.1 ŘÍDÍCÍ VELIČINY OPERATIVNÍHO CONTROLLINGU V BANKOVNÍM PODNIKU
6.3.2 ŘÍZENÍ RENTABILITY
6.3.2.1 SCHÉMA VÝPOČTU UKAZATELE ROE
6.4 NÁVRH ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
7 ZÁVĚR
8 SEZNAM LITERATURY:
9 PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde