Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Základní informace - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Název práce: Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 83 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Michal Šroub

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Hlavním cílem této diplomové práce je rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu ve společnosti RAKO. Práce je rozdělena do čtyř částí, a to na literární rešerši, charakteristiku společnosti RAKO, samotnou analýzu marketingového mixu v této společnosti a doporučení v oblasti marketingového mixu. Na základě studia odborné literatury a dalších zdrojů týkajících se dané problematiky byla vymezena teoretická východiska a dále pak aplikována na zvolený podnik. Při posuzování stávající situace ve firmě RAKO se vycházelo z výročních zpráv, publikací a firemních materiálů, a v neposlední řadě z konzultací s marketingovým ředitelem dané společnosti panem inženýrem Petrem Stejskalem. Pro zhodnocení marketingového mixu byla použita komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování firmy a její současné pozice – tzv. SWOT analýza. Další částí práce je dotazníkové šetření realizované v podnikové vzorkovně, jehož podstatou bylo zjistit potřeby a přání stávajících i potenciálních zákazníků. Z výše uvedených skutečností vyplývají navrhovaná doporučení: zaměřit se na nové zákaznické segmenty – geograficky (východní Evropa) i demograficky (ekonomicky slabší vrstvy obyvatelstva), zavedení značkových (vzorkových) prodejen.

Úvod - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Jak už to odpradávna chodí, člověk má spoustu potřeb a přání, na jejichž splnění či uspokojení závisí jeho štěstí. Člověk je tvor věčně nespokojený… Všechno to začalo směnou již v dávných dobách, když člověk dostal kyj za kus mamuta. Tento způsob uspokojování lidských potřeb se stále zdokonaloval až do dnešní podoby, tedy výměny zboží a služeb za hotové či plastové peníze (platební karty). Čím víc člověk vydělává, tím lépe si své rozmanité tužby může plnit. Jde o to, aby se vyrábělo to, co si zákazníci přejí a výrobci z toho budou mít přijatelný zisk nutný pro svou další existenci. Jak ale výrobci poznají, co si zákazníci přejí? Není to tak dlouho, co slovo marketing bylo jen dalším z nic neříkajících pojmů ekonomické praxe. Postupem času se však tento termín začal používat čím dál častěji a co víc, používá se v tom správném slova smyslu. Marketing má v sobě slovo „market“, které by se dalo přeložit jako trh.

Převážná většina podniků význam marketingu zanedbává. Samozřejmě, že existuje spousta firem, které si zřídily marketingová oddělení či marketingové útvary. Ovšem tyto se zabývají pouze částí marketingu nebo, lépe řečeno, částí marketingového mixu, a tím je propagace, popřípadě reklama. Ale na marketingový mix by se mělo nahlížet jako na komplex činností, jako na jeden z nejdůležitějších způsobů, jak získat nové zákazníky, jak co nejlépe prezentovat své výrobky, jak si zachovat dobrou image a udržovat ceny v optimální výši. V řadě případů se marketingový mix považuje za pouhou pomůcku k vysvětlování skutečnosti, že marketing je trochu širší pojem než prodej nebo marketingová komunikace. Postupem času, kdy v České republice již delší dobu působí zahraniční firmy ze Západu, objevují se i nové trendy v oblasti marketingu. V našich podmínkách se jednalo o něco, co se nikdy nepoužívalo a v podstatě ani nepotřebovalo, neboť trh byl řízen centrálně, nefungovaly zde žádné přirozené vlivy nabídky a poptávky. Po tom, co se naše ekonomika přetransformovala v tržní a začal se rozšiřovat nabízený sortiment, konkurenční tlaky donutily podniky více se zamyslet nad otázkou marketingu. Jinak řečeno, musely začít analyzovat trh, konkurenty a poptávku po jejich produkci. Tak vznikl současný marketing.

Závěr - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Diplomová práce se zabývá využitím jednotlivých nástrojů marketingového mixu společnosti RAKO a zároveň vnímáním dané firmy ze strany zákazníků. Značka RAKO je spojena s luxusem a vysokou prestiží jejích uživatelů. Reprezentuje ucelené luxusní sety obkladaček a dlaždic včetně bohatého sortimentu dekoračních doplňků pro koupelny, kuchyně a podlahy bytových interiérů. Z hlediska životního stylu je orientována na konzervativnější a movitější skupinu koncových uživatelů s vysokými nároky na design. Práce se skládá z několika kapitol. První z nich, Literární rešerše, představuje teoretická východiska k této problematice. Kapitola Charakteristika společnosti seznamuje s jejím posláním, historií, jednotlivými závody, tržním prostředím, vymezením trhu a cílovými skupinami zákazníků.

Analýza marketingového mixu společnosti, která následuje po jejím představení, umožnila poznat jednotlivé produkty, způsob jejich distribuce, tvorbu ceny a komunikaci se zákazníky. Na základě SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky podniku, stejně jako hrozby a příležitosti. Výsledky SWOT analýzy jsou směrodatné pro závěrečná doporučení. Ke zjištění potřeb a přání zákazníků byl proveden výzkum trhu, resp. dotazování stávajících i potenciálních zákazníků firmy. Dotazování probíhalo v březnu a v polovině dubna 2006. Získaná data poskytla informace o tom, jaké mají lidé povědomí o výrobcích keramických obkladů a dlažeb; zdali při výběru preferují design, nebo spíše účelovost (odolnost, životnost ....); kde by raději takovéto výrobky kupovali a zda by při jejich výběru hrála důležitou roli cena. Poté již mohlo být přistoupeno k závěrečnému doporučení.

Klíčová slova - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

Marketingový mix, produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, SWOT analýza, dotazníkové šetření, zahraniční trh, tuzemský trh

Obsah - Analýza marketingového mixu ve vybraném subjektu

1 Úvod
2 Literární rešerše
2.1 Teorie
2.1.1 Co je marketing
2.1.2 STP marketing
2.1.3 Orientace na zákazníka
2.2 Marketingový mix a jeho nástroje
2.2.1 Výrobek (Product)
2.2.2 Cena (Price)
2.2.3 Distribuce (Place)
2.2.4 Marketingová komunikace (Promotion)
3 Cíl a metodika práce
3.1 SWOT analýza
3.2 Dotazníkové šetření
4 Charakteristika společnosti RAKO
4.1 Poslání společnosti
4.2 Historie firmy
4.3 Jednotlivé závody
4.3.1 Závod RAKO I – Šamotka
4.3.2 Závod RAKO II – Keram
4.3.3 Závod RAKO III – Lubná
4.3.4 Závod GLAZURA v Roudnici nad Labem
4.4 Tržní prostředí
4.5 Vymezení trhu
4.5.1 Tuzemský trh
4.5.2 Zahraniční trhy
4.6 Cílové skupiny zákazníků
5 Analýza marketingového mixu ve společnosti RAKO
5.1 Produkt
5.1.1 Typy výrobků
5.1.2 Uživatelské programy
5.2 Cena
5.2.1 Teorie jablka a hrušky
5.2.2 Kurz koruny vůči Euru
5.3 Distribuce
5.3.1 Organizace trhu
5.3.2 Logistika a dodací podmínky
5.3.3 Prodejní sítě
5.3.4 Přibližování se zákazníkům
5.4 Marketingová komunikace
5.4.1 Komunikace s laickou veřejností
5.4.2 Komunikace s obchodními partnery
5.4.3 Komunikace s odbornou veřejností
6 Celkové zhodnocení a doporučení
6.1 SWOT analýza podniku
6.2 Průzkum potřeb a přání zákazníků
6.3 Závěrečná doporučení
7 Závěr
8 Seznam použité literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde