Uplatnění zásad logistické filosofie Just in Time v praxi

Základní informace

Název práce: Uplatnění zásad logistické filosofie Just in Time v praxi

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 66 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0319 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn


Cílem této bakalářské práce je uplatnit zásady logistické filosofie Just in Time v praxi. První kapitola byla vyčleněna pro popis základních principů a předpokladů použití logistické technologie Just in Time. V teoretické části dále budou identifikovány hlavní technologie založené na Just in Time dodávkách materiálů/dílů požadovaných výrobou. Součástí první kapitoly bude také popis současného stavu u zvolené organizace (Škody Auto Kvasiny), jakým způsobem uplatňují logistickou technologii Just in Time ve svém závodu.
V druhé části je uveden cíl práce a použité vědecké metody, které byly užity v průběhu zpracování bakalářské práce. Třetí analytická část využívá tři analýzy k zjištění profilu závodu Škody Auto Kvasiny z hlediska JIT dodávek. Na základě provedených analýz budou ve čtvrté části přijata taková opatření, aby bylo dosaženo optimálních dodacích podmínek jak pro dodavatele, kteří do závodu Kvasiny dováží, tak pro samotnou Škodu.

V současné době jsou nedílnou součástí každé firmy kvalitní logistické služby. U organizací jako jsou velké průmyslové podniky, obzvláště pak u automobilních závodů je zásadní, aby správné díly byly dodávány na montážní linky ve správný čas a v požadované kvalitě. Je tedy nezbytné, aby každý článek logistického řetězce fungoval správně a docházelo tak k efektivní a účelné spolupráci dvou či více smluvních partnerů. Jak již bylo řečeno, pro automobilní podniky je nezbytné, aby na jejich výrobní linky docházely jen takové díly/výrobky, které jsou výrobou požadovány (požadovány množstevně a kvalitativně). Jedná se tedy o uplatňování technologie Just in Time, jejichž filosofii je dodat díl/výrobek ve správný čas na správné místo ve správném množství. Technologii Just in Time využívá také automobilka Škoda Auto Kvasiny, která má svůj počátek ve dvacátých letech dvacátého století. Závod v průběhu let prošel velkými změnami. Poslední zásadní změna proběhla v roce 2001 kdy byl závod zcela rekonstruován, nejen z pohledu rozšíření zastavěných ploch, ale především byla oficiálně zavedena technologie Just in Time do provozu závodu.

Bakalářská práce se bude zabývat především uplatněním zásad logistické filosofie Just in Time ve Škodě Auto Kvasiny. Převážně zde budou řešeny otázky dodávání JIT dílů do závodu Kvasiny. Kde ve čtvrté části bakalářské práce budou navrhnuty možné změny v dodávání JIT dílů.

Klíčová slova

Technologie JIT, Jidoka, TPM, Kamban, Kaizen, Praktické využití JIT, SWOT analýza, ABC-XYZ analýza, modelové situace


Obsah

ÚVOD
1 ZÁSADY LOGISTICKÉ FILOSOFIE JUST IN TIME
1.1 Just in Time
1.2 Technologie založené na JIT
1.2.1 Koncept štíhlé výroby
1.2.2 Jidoka
1.2.3 Výběr pracovníků a týmová práce
1.2.4 TPM Total Productive Maintenance
1.2.5 Kanban
1.2.6 Kaizen
1.3 Just in Time ve Škodě Auto Kvasiny
1.3.1 Obecný popis závodu Kvasiny
1.3.2 Historie vzniku závodu Kvasiny
1.3.3 Současná produkce závodu Kvasiny
1.3.4 Popis fungování technologie JIT v závodu Škoda Auto Kvasiny
1.4 Dílčí závěr
2 CÍL PRÁCE, POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ A OMEZJÍCÍ PODMÍNKY
3 ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 SWOT analýza
3.1.1 Silné stránky
3.1.2 Slabé stránky
3.1.3 Příležitosti
3.1.4 Hrozby
3.2 ABC – XYZ analýza
3.2.1 JIT díly vybrané k posouzení vhodnosti dodávání přes firmu Preymesser
3.3 Dílčí závěr
4 ZHODNOCENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ PŘED A PO ZAVEDENÍ SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍM DODAVATELEM PREYMESSEREM
4.1 Modelová situace znázorňující způsob dodávání před zavedením spolupráce mezi firmou Drevar a Preymesser
4.1.1 Modelová firma Drevar
4.2 Modelová situace znázorňující způsob dodávání po zavedení spolupráce mezi firmou Drevar a Preymesser
4.2.1 Komparace dodávek před a po zavedení smluvní spolupráce
4.3 Modelová situace znázorňující způsob dodávání před zavedením spolupráce mezi firmou Jarino a Preymesser
4.3.1 Modelová firma Jarino
4.4 Modelová situace znázorňující způsob dodávání po zavedení spolupráce mezi firmou Jarino a Preymesser
4.4.1 Komparace dodávek před a po zavedení smluvní spolupráce
4.5 Dílčí závěr
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM TABULEK
SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0319 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde