Způsoby vymáhání v exekučním řízení

Základní informace - Způsoby vymáhání v exekučním řízení

Název práce: Způsoby vymáhání v exekučním řízení

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 42 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0478 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Pravomocné soudní rozhodnutí stanovuje určitá práva a povinnosti. Pokud však subjekt takovouto stanovenou povinnost nesplní, může být přinucen pomocí zvláštního řízení, které se nazývá nucený výkon nebo také exekuční řízení. Téma exekuční řízení jsem si vybrala díky osobnímu zájmu o problematiku, téma je také aktuální vzhledem k současné finanční krizi. V poslední době jsem se již osobně setkala s několika případy v blízkém okolí, lidé nemají peníze, nebo neumí hospodařit s penězi a následky mohou být děsivé. Exekuce. Pro někoho slovo běžné, nad kterým se nepozastaví, avšak pro jiné lidi může exekuce představovat totální zkázu, osobní prohru v životě. Účelem exekuce je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, které mu byly vůči dlužníkovi přiznány vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiným exekučním titulem. Podle nejnovější statistiky v Centrální evidenci exekucí přesáhl počet exekucí již jeden milion lidí. Přepočteno na jednoho obyvatele, tak s exekucí se potýká zhruba každý desátý obyvatel naší republiky. Exekuce je procesními normami svěřena různým orgánům, mezi nimiž rozhodující místo zaujímá soud. Exekuční právo můžeme vymezit jako soubor právních norem, které upravují činnost soudu, stran a dalších subjektů exekučního řízení při realizaci plnění.

Cíl - Daň z nemovitosti

V teoretické části objasním základní pojmy související s exekucí, rozčlením exekuci podle různých hledisek. V teorii se můžeme setkat s rozčleněním exekuce podle různých klasifikačních kritérií. Předně se rozlišuje exekuce personální a exekuce reálná. Reálnou exekuci můžeme dále rozdělit na naturální a peněžní (označována v literatuře jako exekuce na peněžité plnění). Dále se rozlišuje reálná exekuce přímá a nepřímá. Někdy se také můžeme v odborné literatuře setkat s rozlišováním exekuce na individuální a univerzální (generální). Praktická část pak analyzuje jednotlivé způsoby vymáhání v exekučním řízení. Způsoby porovnám a zhodnotím, doložím na konkrétních příkladech z praxe.

Závěr - Daň z nemovitosti

V této práci jsem se věnovala výkonu rozhodnutí ve správním řízení. Jedná se o velice důležitou součást našeho právního řádu, neboť se v ní v mnohých případech realizuje výsledek správního řízení. K celé práci jsem přistoupila tak, že jsem téma rozdělila na hledisko teoretické a dále hledisko praktické. Zatímco teoretická část se zaobírá komentovaným shrnutím a analýzou relevantní právní úpravy; část praktická se pak soustředí na rozbor judikatury, která se věnuje exekuci v některých jejích klíčových sporných otázkách. K celému tématu existuje uspokojivé množství odborné literatury, což je zapříčiněno tím, že správní exekuce je upravena (ve své části) ve třech rozdílných procesních právních předpisech, které na sebe vzájemně odkazují. Ve většině rozsahu své práce jsem pracovala se zněním právních předpisů a případně i jejich odbornými komentáři. K tématu také existuje množství odborných časopiseckých článků. Omezený rozsah mé práce mi nedovolil realizovat veškeré zamýšlené oblasti, do kterých jsem se hodlala v souvislosti s exekucí pustit. Jistě by stála za úvahu komparace exekuce prováděné samotným správním exekučním orgánem a alternativně pak soudním exekutorem, dále porovnání současné a bývalé právní úpravy, či srovnání české právní úpravy s úpravou zahraniční, zejména pak slovenskou. Zde se otevírají mnohé možnosti k dalšímu rozvinutí bakalářské práce do podoby práce magisterské. Exekuce správních orgánů budou vždy předmětem soustředěné pozornosti odborné i laické veřejnosti, neboť v rámci veřejné správy se jedná o záležitost nanejvýše důležitou a pozoruhodnou. Výkon rozhodnutí správních orgánů musíme zkoumat nejen z důvodů teoretických, ale především z důvodů ryze praktických, které umožní jejich další zefektivnění do budoucna.


Klíčová slova

Exekuce, donucovací pokuty, předvedení, osobní prohlídka, prohlídka bytu, odebrání movité věci, vyklizení, přímé vynucení, náhradí výkon, prodej nemovitostí, prodej movitých věcí, přikázání pohledávky, srážky ze mzdy

Obsah

1 Úvod
2 Exekuce
3 Správní exekuce
3.1 Exekuce na peněžitá plnění
3.1.1 Způsoby provedení exekuce
3.1.1.1 Srážky ze mzdy
3.1.1.2 Přikázání pohledávky
3.1.1.3 Prodej movitých věcí
3.1.1.4 Prodej nemovitostí
3.2 Exekuce na nepeněžitá plnění
3.2.1 Způsoby provedení exekuce
3.2.1.1 Náhradní výkon
3.2.1.2 Přímé vynucení
3.2.1.2.1 Vyklizení
3.2.1.2.2 Odebrání movité věci
3.2.1.2.3 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností
3.2.1.2.4 Předvedení
3.2.1.3 Donucovací pokuty
4 Příklady z exekuční praxe
4.1 Srážky ze mzdy
4.2 Přikázání pohledávky
4.3 Prodej movitých věcí
4.4 Prodej nemovitostí
5 Závěr
6 Seznam použité literatury

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0478 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde