Zásada rychlosti a hospodárnosti

Základní informace

Název práce: Zásada rychlosti a hospodárnosti

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0205 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Právní stát a jeho systém prošel dlouhým vývojem, pro který je charakteristické hledání základních principů na základě, kterých má právní stát fungovat. Jedním z výsledků uvedeného vývoje je především princip rychlosti a hospodárnosti a její aplikace státními orgány a institucemi nejen v České republice, ale také v ostatních členských státech Evropské unie.
Správní řád formuluje zásady veřejné správy v převážné většině případů jako výčet povinností správních orgánů, a to v § 2 – 8 správního řádu. Tyto zásady se použijí:

a) v rámci postupů upravených správním řádem
  • Na formální správní řízení
  • Na neformální správní řízení
  • Na veřejnoprávní smlouvy
  • Na opatření obecné povahy
b) mimo rámec postupů upravených správním řádem
  • Na výkon veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije
  • Na zbývající úkony veřejné správy podle zvláštních předpisů
Tyto zásady, jak již prozrazuje jejich název, základní zásady činnosti správních orgánů, nejsou pouze zásadami procesního charakteru pro určité správní řízení, ale rovněž definují podstatné rysy veškeré činnosti správních orgánů. Jednotlivým správním orgánům pak vytvářejí určitou osnovu, které se pak tyto orgány musí bezvýhradně držet. Odrážejí podstatné rysy výkonu správní působnosti a zároveň určité vlastnosti, které musíme posuzovat ve vzájemných vztazích a taky ve vztahu ke konkrétní věci.
Pro aplikaci mají dvojí význam:
  • Jednak jsou přímo aplikovatelnými ustanoveními, jejíž porušení vede k vadám postupu, popř. i provedených úkonů
  • Jednak slouží výkladu ostatních ustanovení a tím zajišťují soulad v aplikaci zákona jako celku a jeho jednotlivých pravidel
V dalších částech zákona jsou tyto zásady podle potřeb dále konkretizovány nebo doplňovány. Při používání jednotlivých zásad nelze upřednostňovat některou ze zásad na úkor jiné zásady, ale naopak je třeba usilovat o jejich proporcionální uplatňování. Porušení těchto zásad by mohlo pak vést k vadám správního řízení, nezákonnosti výsledného aktu nebo jiným nežádoucím důsledkům. Jelikož tyto zásady jsou upraveny v zákoně je tímto dána jejich právní závaznost a všechny správní orgány se těmito zásadami musí řídit a postupovat podle nich. A jakékoli nerespektování nebo opomíjení zásad znamená rozpor se zákonem. Může se pak jednat o uplatnění opravných prostředků, a to řádných nebo mimořádných, o soudní přezkum, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem apod. Tyto zásady se týkají veškeré činnosti správních orgánů, správního řízení, ale rovněž vydávání různých sdělení, osvědčení, nařízení, při uzavírání veřejnoprávních smluv a při opatřeních obecné povahy.

Klíčová slova

zásada rychlosti, Zásada hospodárnosti, Právní stát, Zásady veřejné správy, Správní orgány, Správní řád, Přerušení řízení, Listina základních práv a svobod, Opatření proti nečinnosti, Nadřizený orgán


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0205 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde